Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvad sker der med de nye AB-aftaler?

Bech Bruun
22/02/2018
Hvad sker der med de nye AB-aftaler?
Det dugfriske høringsudkast til AB-reform varsler store ændringer i kontraktforholdene i bygge- og anlægssektoren. Der er en langvarig tradition i Danmark for frivillige standardaftaler om bygge- og anlægsarbejder og teknisk rådgivning herom. Disse aftaler baseres på forhandlinger mellem de centrale aktører i byggebranchen, herunder toneangivende repræsentanter for bygherrer, entreprenører og rådgivere. AB-dokumenterne er det juridiske fundament for stort set alle offentlige og private byggerier. En omfattende reform af de nugældende standardvilkår (AB 92, ABT 93 og ABR 89) er nu på trapperne.

Efter cirka tre års udvalgsarbejde offentliggjorde Trafik, -Bygge og Boligstyrelsen den 2. februar 2018 et høringsudkast til AB 18 og ABR 18, der skal afløse de nugældende standardaftaler AB 92 og ABR 89 for hhv. bygge- og anlægsarbejder og rådgivning knyttet hertil. Et særskilt standarddokument for totalentreprise (ABT 18) til afløsning af det nugældende ABT 93 forventes offentliggjort i løbet af foråret.

Det vil ske samtidig med offentliggørelse af en række såkaldte ”appendikser”, som vil gøre det muligt for bygherren at tilvælge projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamentsordninger som en overbygning til AB. For mindre byggeprojekter vil der desuden blive offentliggjort forenklede versioner af AB og ABR.

De nye standardvilkår forventes efter en høringsperiode at blive offentliggjort i deres endelige form i løbet af foråret 2018 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2019.


De væsentligste ændringer


Høringsudkastet til AB 18 ligger i struktur og systematik på lange strækninger tæt op ad den nugældende AB 92.  AB 18 er dog et mere voluminøst dokument. Dette skyldes for det første, at en række centrale elementer i bl.a. nyere praksis fra voldgiftsretten for Byggeri & Anlæg er blevet indbygget i AB 18. For det andet – og ikke mindst – indeholder AB 18 en række nyskabelser, som utvivlsomt vil få stor praktisk betydning for bl.a. risiko- og ansvarsfordelingen mellem bygherrer og entreprenører i kommende byggeprojekter.

Med hensyn til rådgiveraftaler ændres opbygningen af den nugældende ABR 89 mere radikalt, idet hele systematikken og emnevalget i ABR 18 i vidt omfang bliver harmoniseret med AB 18.


Regulering af entreprenørprojektering


Siden vedtagelsen af AB 92 for 25 år siden er der sket en betydelig overførsel og brancheglidning af projektering fra bygherrens egne rådgivere (arkitekter og ingeniører) til entreprenører og producenter af byggematerialer. Det er fx i dag sædvanligt, at store dele af de tekniske anlæg og installationer, herunder ventilationsanlæg, projekteres af entreprenører.

Som konsekvens af denne udvikling i byggeriet foretages der i AB 18 nu også en regulering af entreprenørprojekteringen. Denne nye regulering lægger bl.a. op til udpegning af en projekteringsleder, som på bygherrens vegne skal sikre grænsefladerne mellem entreprenørens delprojektering og resten af projektet.


Større fokus på planlægning


AB 18 og ABR 18 indeholder en række nye bestemmelser, der sigter mod en betydeligt bedre planlægning af byggesager end hidtil. Mantraet bag disse nye bestemmelser er tydeligvis et ønske om at undgå eller - mere realistisk – begrænse et ellers stadigt stigende omfang af tvister om forsinkelser, budgetoverskridelser og mangler i både store og små byggesager.

Blandt de mange nye håndtag som AB 18 og ABR 18 introducerer, kan fremhæves, at der indføres en obligatorisk projektgennemgang, større krav til kvalitetssikring og projekt-granskning, tættere regulering af tidsplaner og ikke mindst løbende opdatering af disse.

Også uventede ekstrakrav fra entreprenørernes side søges begrænset. Dette sker bl.a. gennem tættere regulering af ændringshåndtering, herunder frister for ekstrakrav. Det er værd at bemærke, at der ikke er blevet indført præklusive frister. Der er dog tale om en kraftigere understregning af, at sådanne krav skal fremsættes snarest muligt.


Digitale bygningsmodeller


Brugen af BIM (Building Information Modeling), herunder projektering i 3D, har i de seneste år vundet stort indpas i byggeriet. Som konsekvens heraf indeholder AB 18 og ABR 18 en række betingelser for brug af digitale bygningsmodeller. Der er tale om en basal regulering af formater, roller og ansvar. AB-systemet overlader det således fortsat til byggeriets parter at detailregulere den digitale byggeproces.


Ansvarsregulering


Et langt stykke ad vejen ligger de grundlæggende ansvarsforhold i AB 18 og ABR 18 på linje med de tidligere standardvilkår. Der indføres dog enkelte, markante ændringer, især i reglerne om entreprenør- og rådgiveransvar for fejl og mangler.

Blandt de væsentlige ændringer kan især fremhæves de nye regler om en konventionalbod for rådgivere i ABR 18, når der viser sig glemte ydelser i projektet (projektmangler). Det har efter hidtidig voldgiftspraksis ikke været muligt for en bygherre at få erstatning for den forringede indkøbsposition ved tilkøb af glemte ydelser. I hidtidig praksis har rådgiverne klaret frisag i sådanne sager med henvisning til, at bygherren ikke har lidt et tab, idet de glemte ydelser i projektet har modsvaret ”byggeri for pengene” uden, at bygherren har kunnet påvise en merpris til entreprenøren.

Fremover vil rådgiverne som udgangspunkt skulle betale en konventionalbod, når der viser sig glemte ydelser i projektet, som rådgiver burde have taget højde for. Konventionalboden opgøres som udgangspunkt til 5% af prisen for købet af merydelsen hos entreprenøren (dog maksimalt 10% af rådgiverens honorar). Det vil dog være muligt for både bygherren og rådgiveren at komme uden om den fikserede bod, hvis en af parterne kan godtgøre, at boden ikke svarer til tabet. Baseret på hidtidig voldgiftspraksis må det forventes, at bevisførelse herom vil være uhyre vanskelig. Den nye konventionalbod må derfor formodes at få stor betydning i praksis fremover.

Som et modstykke til det nye skærpede rådgiveransvar for projekter er der både i AB 18 og ABR 18 lagt op til en betydelig begrænsning i bygherrens muligheder for at rejse såkaldt direkte krav mod, bl.a. underentreprenører og underrådgivere uden at være bundet af aftalte ansvarsbegrænsninger. Sådanne krav vil fremover være betinget af, at bygherren kan påvise, at underentreprenøren eller underrådgiveren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Dette vil kun i meget sjældne undtagelsestilfælde komme på tale.


Konflikthåndtering


Sidst, men ikke mindst fører AB 18 og ABR 18 til en fundamental omlægning af den måde, hvorpå tvister i byggeriet fremover skal håndteres.

De nye regler om konflikthåndtering indeholder flere nye værktøjer, herunder i form af en ”hurtig afgørelse” bl.a. med henblik på så vidt muligt hurtigt og effektivt allerede under arbejdets udførelse at få løst tvister om ekstrabetaling mv.

Herudover indføres en såkaldt ”løsningstrappe”, som forpligter parterne til i første omgang at løse opståede konflikter inden for korte frister på forskellige ledelsesniveauer. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af parterne vil kunne anlægge voldgiftssag, før 4 uger efter, at den obligatoriske løsningstrappe har været afprøvet. De nye regler forhindrer desuden, at der anlægges en voldgiftssag, hvis der er iværksat mægling, mediation eller sag om ”hurtig afgørelse”.

Intentionerne bag det nye, ret fintmaskede net for konflikthåndtering er selvsagt at afbøde lange og omkostningstunge voldgiftssager. Tiden må vise, om disse gode intentioner slår igennem i praksis på de danske byggepladser.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted