Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret har afsagt principiel dom om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Bech Bruun
29/12/2017
Højesteret har afsagt principiel dom om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Højesteret har netop afgjort en principiel sag om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, der berører alle områder, hvor man kan tale om en ”løbende” skade. Bech-Bruun bistod Fredericia Kommune, der var blevet sagsøgt af en mor til et barn, der uberettiget var blevet tvangsfjernet. 

 


Den 28. oktober 2011 traf et enigt Børne- og Ungeudvalg i kommunen afgørelse om at tvangsanbringe et barn uden for hjemmet. Afgørelsen blev enstemmigt stadfæstet af Ankestyrelsen den 6. december 2011. Imidlertid ændredes afgørelsen ved dom den 23. maj 2012. Barnets mor anlagde herefter den 9. februar 2015 sag om godtgørelse for den uberettigede tvangsanbringelse.

Sagen omhandlede for det første, hvorvidt moderens krav var forældet, og for det andet hvorvidt der var grundlag for et godtgørelseskrav.


Byrettens dom


Sagen blev i første omgang behandlet i byretten i februar 2016. Byretten tog stilling til grundlaget for godtgørelsen og frifandt kommunen, da der ikke var grundlag for hverken godtgørelse efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, erstatningsansvarslovens § 26 eller erstatning i øvrigt. Allerede for byretten gjorde kommunen forældelse gældende, men tog således ikke stilling hertil. Byrettens dom er nærmere omtalt her.


Landsrettens dom


Sagen blev anket til Vestre Landsret, der fandt, at kravet var forældet, da forældelsesfristen skulle regnes fra den 28. oktober 2011, hvor kommunen traf afgørelse om tvangsanbringelsen, ”eller i hvert fald senest fra” fra den 6. december 2011, hvor Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse, og hvor skaden således måtte anses for indtrådt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4. Sagen var derfor anlagt mere end tre år herefter, og kommunen blev frifundet. Landsrettens dom er nærmere omtalt her.


Højesterets dom


Moderen opnåede på den baggrund 3. instansbevilling.

Det fremgår af forældelseslovens § 2, stk. 4, at forældelsen regnes fra skadens indtræden. Men hvornår er skaden indtrådt ved sådanne ”løbende” tilstande? Landsretten opererede som nævnt med to forskellige muligheder. Men i virkeligheden kunne hele seks tidspunkter komme på tale:

  • På tidspunktet for Børn- og Ungeudvalgets afgørelse om tvangsanbringelsen den 28. oktober 2011.

  • På tidspunktet hvor Børn- og Ungeudvalgets afgørelse fysisk effektueredes, og hvor barnet således fysisk blev tvangsanbragt, hvilket dog i denne sag ligeledes var den 28. oktober 2011.

  • På tidspunktet da Ankestyrelsen stadfæstede Børn- og Ungeudvalgets afgørelse den 6. december 2011.

  • På tidspunktet da Ankestyrelsen fremsendte afgørelsen af 6. december 2011, hvilket var den 9. december 2011.

  • På tidspunktet for hjemgivelsen af barnet.

  • Forholdsmæssigt, således at man regnede 3 år tilbage fra denne sags anlæg.


Kommunen gjorde for Højesteret fortsat gældende, at forældelsesfristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor beslutningen om tvangsfjernelsen blev truffet af Børne- og Ungeudvalget, eftersom dette måtte være tidspunktet for skadens indtræden, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4.

Moderen gjorde gældende, at forældelsesfristen skulle regnes fra hjemgivelsestidspunktet, eftersom hun ikke før dette tidspunkt kunne opgøre sit krav, og da hun ikke tidligere havde været klar over, at hun havde et krav.

Højesteret fandt, at skaden indtrådte ved Børn- og Ungeudvalgets afgørelse, hvorefter moderen umiddelbart kunne konstatere følgerne af afgørelsen – nemlig tvangsanbringelsen. Således måtte forældelsesfristen begynde at løbe allerede fra den 28. oktober 2011. Det kunne ikke ændre herved, at moderen ikke på dette tidspunkt kunne opgøre sit krav. Højesteret understregede, at moderen var bekendt med de faktiske omstændigheder i sagen, hvorpå hun nu støtter sit godtgørelseskrav allerede den 28. oktober 2011, eftersom hun påklagede afgørelsen til Ankestyrelsen og senere anmodede om sagens indbringelse for byretten. Alle steder havde hun gjort gældende, at der ikke var grundlag for tvangsanbringelsen. Forældelsesfristen havde derfor ikke havde været suspenderet efter forældelseslovens § 3, stk. 2.

Allerede som følge af, at der var indtrådt forældelse, kunne moderen ikke kræve godtgørelse af kommunen. Kommunen blev således frifundet i alle tre instanser.

Sagen blev for kommunen ført af senioradvokat Jacob Schall Holberg i alle tre instanser. Dommene kan læses på Højesterets hjemmeside her.


Bech-Bruuns kommentarer


Højesteret har med dommen fastslået, at forældelsesfristen allerede løber fra det tidspunkt, hvor man beslutter - den eventuelt fremtidige – skade, også uanset de bagvedliggende omstændigheder er så alvorlige, som i denne sag. Højesteret understregede, at moderen allerede ved beslutningen om tvangsanbringelse kunne konstatere følgerne heraf – nemlig tvangsanbringelsen.

Forældelseslovens § 2, stk. 4, omhandler generelt forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse for skade forvoldt uden for kontraktforhold. Højesteret henviser således også i præ-misserne til en dom, hvor naboer til et savværk havde rejst et godtgørelses- og erstatningskrav mod Miljøstyrelsen. Sager om fejlbehæftede lokalplaner, tilbagebetalingskrav, krav efter uberettiget tvangsindlæggelse eller fængsel og isolation og andre sager mangeartede sager, hvori der indgår en ”løbende tilstand” kan potentielt blive berørt af denne dom, hvis ikke krav er fremsat i tide.

På det konkrete område om myndigheders erstatningsansvar over for børn har Justitsministeriet foreslået, at forældelsesloven ændres, så fordringer på erstatning eller godtgørelse, som udspringer af, at en myndighed har tilsidesat sine forpligtelser over for et barn i forbindelse med et overgreb, ikke forældes. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men selv hvis det var vedtaget, ville det ikke have haft betydning i denne sag. Dels var sagen her anlagt, at moderen, og ikke barnet (barnets egen sag har været udsat på denne), dels var der tale om en myndighedshandling (tvangsfjernelse), hvilket sandsynligvis ikke ville være et ”overgreb” i lovens forstand, hvor der tænkes på myndighedssvigt sager om (andres) overgreb mod børn.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny regulering af demokratiske virksomheder
Ny regulering af demokratiske virksomheder
03/07/2024
Selskabsret, Øvrige
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
Regeringen offentliggør ny strategi for iværksætteri
04/07/2024
Øvrige
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
Pas på at dine penge ikke bliver beslaglagt!
05/07/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
Hvad betyder den ”risikobaserede tilgang” i AI-forordningen i virkelighedens verden?
11/07/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted