Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forslag til ny dansk lov om forretningshemmeligheder sendt i høring

Bech Bruun
13/10/2017
Forslag til ny dansk lov om forretningshemmeligheder sendt i høring
Bech Bruun logo
I dag (4. okt. red.) blev et forslag til en ny dansk lov om forretningshemmeligheder sendt i høring. Danske virksomheder mister adgang til at håndhæve misbrug af deres forretningshemmeligheder, hvis de ikke beskytter dem på passende vis.


Den 27. maj 2016 blev EU's direktiv om forretningshemmeligheder vedtaget. Direktivet pålægger alle EU medlemsstater at indføre regler for beskyttelse af virksomheders forretningshemmeligheder. Det lovforslag, der i dag er blevet sendt i høring, skal implementere direktivets bestemmelser i en dansk speciallov.

Direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger
Direktivet skal sikre virksomheder en forbedret beskyttelse af forretningshemmeligheder og knowhow.

Vedtagelsen af direktivet har til formål at forbedre og optimere virksomheders forretningsdrift. Forretningshemmeligheder og knowhow spiller en væsentlig rolle for mange virksomheder. Dette gælder specielt innovative virksomheder, hvor forretningshemmeligheder kan udgøre det mest værdifulde aktiv. Den immaterialretlige beskyttelse, som virksomheder ellers kan opnå (fx varemærker, patenter, ophavsret eller designrettigheder), udgør hér kun et sekundært grundlag for at sikre virksomhedens konkurrencedygtighed. EU ønsker med direktivet at ensarte medlemsstaternes regler for beskyttelse af forretningshemmeligheder og knowhow samt håndhævelse af disse ved misbrug.

Der har ikke tidligere eksisteret en harmoniseret EU-regulering på området, og direktivet indeholder derfor en del nyskabelser, herunder:

  • En forholdsvis konkret og bred definition af, hvad der skal forstås ved begrebet ”forretningshemmeligheder”,

  • Et krav om at virksomhederne skal implementere passende foranstaltninger til beskyttelse af forretningshemmeligheder, hvis virksomhederne måtte ønske at håndhæve efterfølgende misbrug heraf,

  • Flere bestemmelser der regulerer, hvornår erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder finder sted på et uretmæssigt grundlag,

  • Indførelse af retsmidler for at hindre misbrug af forretningshemmeligheder, herunder erstatning, bøder, forbud, udlevering og beslaglæggelse af produkter,

  • En opregning af situationer der som altovervejende udgangspunkt er lovlige handlinger.Forslag til ny dansk lov om forretningshemmeligheder


I dag blev forslaget til en ”lov om forretningshemmeligheder” sendt i høring. Lovforslaget implementerer direktivets bestemmelser i en dansk speciallov. EU’s medlemsstater har indtil den 9. juni 2018 til at implementere direktivet i national lovgivning.

Markedsføringslovens § 23 (tidligere § 19) regulerer forbuddet mod uretmæssig anvendelse og videregivelse af erhvervshemmeligheder for personer, der var tilknyttet en virksomhed. Markedsføringslovens § 23 ophæves i forbindelse med ikrafttrædelsen af specialloven, og efter den 9. juni 2018 vil reguleringen af forretningsoplysninger og knowhow alene foregå efter den nye speciallov.

Direktivet tildeler virksomheder flere retsmidler til håndhævelse af uretmæssig erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder. Det fremgår af lovforslaget, at loven udvider, de beføjelser en virksomhed har i tilfælde af misbrug af dennes forretningshemmeligheder.

Sanktionsmulighederne ved overtrædelse af reglerne udvides fra de nuværende, således at der kan ske beslaglæggelse og udlevering af krænkende produkter. De økonomiske beføjelser udvides, så en virksomhed kan opnå økonomisk godtgørelse i tillæg til erstatning.

I det vedtagne direktivs artikel 8 overlader EU det til medlemslandene at fastsætte en forældelsesfrist for materielle krav og søgsmål. Det fremgår dog af direktivet, at forældelsesfristen ikke må være længere end seks år. Med lovforslaget lægges der op til, at overtrædelse af reglerne om forretningshemmeligheder bedømmes efter de gældende regler i forældelsesloven. Det betyder, at krav som udgangspunkt vil blive forældet efter tre år. Som noget nyt indføres søgsmålsfrister, inden for hvilke indehaveren af forretningshemmeligheden skal anmode om midlertidigt forbud/påbud eller anlægge retssag om overtrædelse af reglerne inden for seks måneder.

En anden nyskabelse i dansk ret er direktivets bestemmelser om, at retten undtagelsesvist kan tillade fortsat misbrug af forretningshemmeligheder mod sikkerhedsstillelse eller økonomisk godtgørelse til indehaveren af forretningshemmeligheden. Lovforslaget indeholder bestemmelser om dette, både i egentlige retssager, men også i sager om midlertidige foranstaltninger (foreløbige forbud/påbud).

En række af direktivets bestemmelser implementeres ved henvisning til eller direkte brug af eksisterende regler i retsplejeloven. Dette omfatter bl.a. regler for fortrolighed i retssager angående forretningshemmeligheder, hvor ”lov om forretningshemmeligheder” suppleres af retsplejelovens nuværende regler om aktindsigt, dørlukning i forbindelse med retssager om fortrolige forhold, redigering af domme mv.


Bech-Bruuns kommentarer


Vedtagelsen af direktivet forventes at forbedre virksomhedernes muligheder for at håndhæve misbrug af knowhow og forretningshemmeligheder. Forbedringen skyldes blandt andet, at virksomheder får en mere klar definition af, hvad der kan karakteriseres som forretningshemmeligheder. Direktivet giver derudover virksomheder en del flere muligheder og retsmidler til at bekæmpe uretmæssig brug af forretningshemmeligheder. De ydre rammer er derfor defineret fra EU-lovgivers side, og det er således op til dansk lovgiver og ultimativt domstolene at fastlægge de endelige rammer for virksomheders beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Fordi direktivet indebærer en betydelig grad af ensretning af reglerne for beskyttelse af forretningsoplysninger i EU-medlemsstaterne, er det relevant for alle danske virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter.

Det nye lovforslag indebærer en række nyskabelser i dansk ret, som alle virksomheder bør indstille sig på. Dette omfatter blandt andet nye beføjelser og sanktioner for virksomheder, hvis forretningshemmeligheder misbruges og nye frister for anlæggelse af søgsmål.

Det er imidlertid væsentligt, at virksomhederne gør sig nøje overvejelser om, hvordan de beskytter deres forretningshemmeligheder.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted