Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Flere overvejelser ved partneroptagelser

Bech Bruun
23/12/2020
Flere overvejelser ved partneroptagelser
Bech Bruun logo
To styresignaler, hvoraf et er trådt i kraft, giver anledning til vigtige overvejelser ved partneroptagelser, etablering af A/B-modeller samt udstedelse og salg af aktier, når modtageren eller køberen er en medarbejder i virksomheden.

A/B-modeller: Fremtidige tabs- og gevinstmuligheder skal indgå i værdiansættese af aktieklasser

Skattestyrelsen har i styresignal SKM2020.348.SKTST varslet en praksisændring for værdiansættelse af aktieklasser i A/B-modellen. Ændringen, som følger af Skatterådets bindende svar i SKM2019.371.SR, giver anledning til flere overvejelser i forbindelse med partneroptagelser.


Ofte anvendes en A/B-model, når medarbejdere eller direktører skal være medejere.


Modellen bygger på etablering af en ny aktieklasse og tildeling af en forlods udbytteret til den oprindelige aktieklasse, således at der findes A-aktier med en forlods udbytteret, og B-aktier der kan overdrages til de(n) ny(e) aktionær(er).


Udgangspunktet i praksis er, at der skal ydes et vederlag for de overdragne B-aktier, som skal svare til handelsværdien, dvs. hvad en uafhængig køber vil betale for aktierne. Da aktiernes værdi ikke kendes, har udgangspunktet dermed været et skøn over selskabets værdi. Ved fastsættelse af handelsværdien skal der desuden tages højde for de rettigheder og muligheder for merværdier, der kan tilfalde den enkelte aktieklasse.  


Den hidtidige praksis har dermed primært lagt vægt på selskabets værdi og værdi af den forlods udbytteret inklusive opskrivning – og i visse tilfælde andre forhold.


Det omtalte styresignal medfører, at der i visse tilfælde ved værdiansættelse af aktierne i en A/B-model endvidere skal tages hensyn til eventuelle fremtidige tabs- eller gevinstmuligheder.


Skatterådet tiltrådte i SKM2019.371.SR, at der ved fastsættelsen af en forlods udbytteret opstod en asymmetrisk mulighed for gevinst og tab på aktierne. Efter det nye styresignal vil der være tale om en gevinstmulighed for B-aktionærerne, hvis den forlods udbytteret for A-aktierne udgør hele egenkapitalens handelsværdi, eller i overvejende grad svarer til egenkapitalens handelsværdi.


I det tilfælde vil A-aktionærerne nemlig bære størstedelen af risikoen for eventuelt tab i selskabets egenkapital og vil alene få del i eventuelt afkast for en del begrænset til forlods udbytterettens procentsats. Omvendt vil B-aktionærerne have ret til det potentielle merafkast på egenkapitalen (ud over A-aktionærernes forlods udbytteret) uden risikoen for at bære tab. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering.


Det betyder, at der ikke uden videre bør etableres A/B-modeller, hvis der ikke er taget stilling til denne praksisændring. Tages gevinstmuligheden ikke i betragtning, risikeres derfor en væsentlig efterfølgende skattebyrde.


Denne nye praksis gælder fra den 28. februar 2021.


Værdiansættelsen bør ifølge styresignalet ske med udgangspunkt i optionsteori, dvs. Black-Scholes-modellen eller binomialmodellen, men det mest væsentlige er, at den mest retvisende værdi skal findes.


Skærpelse af praksis ved medarbejderes erhvervelse af aktier eller anparter til indre værdi (eller anden favørkurs) som led i en incitamentsordning

Fra den 1. december 2020 blev Skatterådets praksis for beskatning i forbindelse med medarbejderes erhvervelse af aktier eller anparter til indre værdi eller anden favørkurs som led i en incitamentsordning skærpet. Praksisændringen følger af styresignalet SKM2020.351.SKTST.

Bemærk dog, at styresignalet ikke gælder for deltagere i transparente enheder, fx partnerselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber.


Praksisændringen får betydning for eksempelvis partneroptagelser, hvor man tilbyder medarbejderen at købe aktier til en kurs svarende til selskabets indre værdi eller en anden favørkurs.


Efter den hidtidige praksis har medarbejdere kunne erhverve unoterede aktier eller anparter som led i en incitamentsordning til en kurs svarende til indre værdi uden at blive beskattet heraf, så længe at de unoterede aktier eller anparter ved efterfølgende salg også blev fastsat til selskabets indre værdi.


Det er Skatterådets holdning, at forskellen mellem den favorable pris og markedsværdien giver adgang til et merafkast, som medarbejderen ikke oprindeligt har betalt for. Dette udgør et skattepligtigt lønaccessorium, hvorfor en for lav værdiansættelse efter praksisændringen kan medføre en væsentlig skattebyrde for medarbejderen, jf. ligningslovens § 16.


Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne i de særlige regler for aktieaflønning af medarbejdere i ligningslovens § 7 P og 28, eller hvis selskabets indre værdi ikke udgør en favørkurs i forhold til markedsværdien.


Værdiansættelsen skal ske under hensyn til, at deltagelse i incitamentsordningen indebærer en mulighed for at modtage løbende udbytte eller værditilvækst baseret på selskabets samlede værdi, herunder goodwill og andre ikke-bogførte merværdier. Medarbejderens forventede ansættelsestid samt sandsynligheden for at opnå andel i et merprovenu ved samlet salg til en ekstern part kan også indgå i værdiansættelsen.


Eventuelt løbende udbytte, som medarbejderne modtager, vil fortsat blive beskattet som aktieindkomst.


Den skærpede praksis gælder fra den 1. december 2020 og får dermed betydning for medarbejdere, der efter denne dato erhverver aktier eller anparter omfattet af dette styresignal. Det gælder også medarbejdere, som erhverver nye aktier eller anparter som led i en incitamentsordning, der er etableret før den 1. december.


Den hidtidige lempeligere praksis gælder stadig for aktier og anparter erhvervet til indre værdi, der er erhvervet inden den 1. december 2020, herunder også ved efterfølgende salg af disse aktier eller anparter.


Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
20/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted