Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Flere overvejelser ved partneroptagelser

Bech Bruun
23/12/2020
Flere overvejelser ved partneroptagelser
Bech Bruun logo
To styresignaler, hvoraf et er trådt i kraft, giver anledning til vigtige overvejelser ved partneroptagelser, etablering af A/B-modeller samt udstedelse og salg af aktier, når modtageren eller køberen er en medarbejder i virksomheden.

A/B-modeller: Fremtidige tabs- og gevinstmuligheder skal indgå i værdiansættese af aktieklasser

Skattestyrelsen har i styresignal SKM2020.348.SKTST varslet en praksisændring for værdiansættelse af aktieklasser i A/B-modellen. Ændringen, som følger af Skatterådets bindende svar i SKM2019.371.SR, giver anledning til flere overvejelser i forbindelse med partneroptagelser.


Ofte anvendes en A/B-model, når medarbejdere eller direktører skal være medejere.


Modellen bygger på etablering af en ny aktieklasse og tildeling af en forlods udbytteret til den oprindelige aktieklasse, således at der findes A-aktier med en forlods udbytteret, og B-aktier der kan overdrages til de(n) ny(e) aktionær(er).


Udgangspunktet i praksis er, at der skal ydes et vederlag for de overdragne B-aktier, som skal svare til handelsværdien, dvs. hvad en uafhængig køber vil betale for aktierne. Da aktiernes værdi ikke kendes, har udgangspunktet dermed været et skøn over selskabets værdi. Ved fastsættelse af handelsværdien skal der desuden tages højde for de rettigheder og muligheder for merværdier, der kan tilfalde den enkelte aktieklasse.  


Den hidtidige praksis har dermed primært lagt vægt på selskabets værdi og værdi af den forlods udbytteret inklusive opskrivning – og i visse tilfælde andre forhold.


Det omtalte styresignal medfører, at der i visse tilfælde ved værdiansættelse af aktierne i en A/B-model endvidere skal tages hensyn til eventuelle fremtidige tabs- eller gevinstmuligheder.


Skatterådet tiltrådte i SKM2019.371.SR, at der ved fastsættelsen af en forlods udbytteret opstod en asymmetrisk mulighed for gevinst og tab på aktierne. Efter det nye styresignal vil der være tale om en gevinstmulighed for B-aktionærerne, hvis den forlods udbytteret for A-aktierne udgør hele egenkapitalens handelsværdi, eller i overvejende grad svarer til egenkapitalens handelsværdi.


I det tilfælde vil A-aktionærerne nemlig bære størstedelen af risikoen for eventuelt tab i selskabets egenkapital og vil alene få del i eventuelt afkast for en del begrænset til forlods udbytterettens procentsats. Omvendt vil B-aktionærerne have ret til det potentielle merafkast på egenkapitalen (ud over A-aktionærernes forlods udbytteret) uden risikoen for at bære tab. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering.


Det betyder, at der ikke uden videre bør etableres A/B-modeller, hvis der ikke er taget stilling til denne praksisændring. Tages gevinstmuligheden ikke i betragtning, risikeres derfor en væsentlig efterfølgende skattebyrde.


Denne nye praksis gælder fra den 28. februar 2021.


Værdiansættelsen bør ifølge styresignalet ske med udgangspunkt i optionsteori, dvs. Black-Scholes-modellen eller binomialmodellen, men det mest væsentlige er, at den mest retvisende værdi skal findes.


Skærpelse af praksis ved medarbejderes erhvervelse af aktier eller anparter til indre værdi (eller anden favørkurs) som led i en incitamentsordning

Fra den 1. december 2020 blev Skatterådets praksis for beskatning i forbindelse med medarbejderes erhvervelse af aktier eller anparter til indre værdi eller anden favørkurs som led i en incitamentsordning skærpet. Praksisændringen følger af styresignalet SKM2020.351.SKTST.

Bemærk dog, at styresignalet ikke gælder for deltagere i transparente enheder, fx partnerselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber.


Praksisændringen får betydning for eksempelvis partneroptagelser, hvor man tilbyder medarbejderen at købe aktier til en kurs svarende til selskabets indre værdi eller en anden favørkurs.


Efter den hidtidige praksis har medarbejdere kunne erhverve unoterede aktier eller anparter som led i en incitamentsordning til en kurs svarende til indre værdi uden at blive beskattet heraf, så længe at de unoterede aktier eller anparter ved efterfølgende salg også blev fastsat til selskabets indre værdi.


Det er Skatterådets holdning, at forskellen mellem den favorable pris og markedsværdien giver adgang til et merafkast, som medarbejderen ikke oprindeligt har betalt for. Dette udgør et skattepligtigt lønaccessorium, hvorfor en for lav værdiansættelse efter praksisændringen kan medføre en væsentlig skattebyrde for medarbejderen, jf. ligningslovens § 16.


Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne i de særlige regler for aktieaflønning af medarbejdere i ligningslovens § 7 P og 28, eller hvis selskabets indre værdi ikke udgør en favørkurs i forhold til markedsværdien.


Værdiansættelsen skal ske under hensyn til, at deltagelse i incitamentsordningen indebærer en mulighed for at modtage løbende udbytte eller værditilvækst baseret på selskabets samlede værdi, herunder goodwill og andre ikke-bogførte merværdier. Medarbejderens forventede ansættelsestid samt sandsynligheden for at opnå andel i et merprovenu ved samlet salg til en ekstern part kan også indgå i værdiansættelsen.


Eventuelt løbende udbytte, som medarbejderne modtager, vil fortsat blive beskattet som aktieindkomst.


Den skærpede praksis gælder fra den 1. december 2020 og får dermed betydning for medarbejdere, der efter denne dato erhverver aktier eller anparter omfattet af dette styresignal. Det gælder også medarbejdere, som erhverver nye aktier eller anparter som led i en incitamentsordning, der er etableret før den 1. december.


Den hidtidige lempeligere praksis gælder stadig for aktier og anparter erhvervet til indre værdi, der er erhvervet inden den 1. december 2020, herunder også ved efterfølgende salg af disse aktier eller anparter.


Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
08/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
Kender du muligheden for ekstraordinær genoptagelse, når Gældsstyrelsen inddriver gammel gæld?
06/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.
30/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
Beskikkelse af forsvarer i skattestraffesager
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Husk dit kørselsfradrag for 2020
Husk dit kørselsfradrag for 2020
22/03/2021
Skatte- og afgiftsret
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere
Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere
12/03/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted