Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Få et samlet overblik over lov om ansættelses­klausuler

Kromann Reumert
28/12/2015
Få et samlet overblik over lov om ansættelses­klausuler
Som vi tidligere har orienteret om, er lov om ansættelsesklausuler nu vedtaget. Loven finder anvendelse for alle lønmodtagere og medfører skærpede krav til indgåelse af konkurrence- og kundeklausuler. Derudover forbydes jobklausuler med nogle få undtagelser. Loven træder i kraft den 1. januar 2016 og får virkning for ansættelsesklausuler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Konkurrence- og kundeklausuler

En aftale om en konkurrenceklausul kan kun indgås med lønmodtagere, der indtager en "helt særlig betroet stilling". Derved skærpes de nugældende regler, hvor det alene er et krav, at funktionæren indtager en "særlig betroet stilling". Herudover skal aftalen om konkurrenceklausulen indeholde en beskrivelse af hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, som kræver, at der indgås en aftale om en konkurrenceklausul.

En aftale om en konkurrenceklausul er alene gyldig, når:


  • Lønmodtageren indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten af lønmodtagerens opfindelse,
  • Lønmodtageren får oplyst hvilke forhold i ansættelsen, der gør konkurrenceklausulen påkrævet,
  • Lønmodtageren har været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,
  • Lønmodtageren får kompensation for den periode klausulen gælder, og
  • Lønmodtageren ikke forpligtes af klausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.


Det er en gyldighedsbetingelse, at oplysningerne oplistet ovenfor udleveres skriftligt til lønmodtageren.

Også i forhold til kundeklausuler skærpes kravene, sådan at en lønmodtager, der er omfattet af en kundeklausul, i forbindelse med opsigelse eller afskedigelse har krav på at få udleveret en liste over de kunder, som kundeklausulen angår. Denne liste vil alene kunne omfatte kunder, som lønmodtageren har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet. Det vil derfor ikke længere være muligt at sætte kunder på listen, som har været kunder i virksomheden, men som lønmodtageren ikke har haft kontakt med.

En aftale om en kundeklausul er alene gyldig, når:


  • Klausulen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet,
  • Lønmodtageren har været i ansættelse i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,
  • Lønmodtageren får kompensation for den periode klausulen gælder,
  • Lønmodtageren ikke forpligtes af klausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet, og
  • Lønmodtageren får udleveret kundelisten ved lønmodtagers egen opsigelse eller ved afskedigelse af lønmodtageren


Det er en gyldighedsbetingelse, at oplysningerne oplistet ovenfor udleveres skriftligt til lønmodtageren.

Det gælder derfor både for kunde- og konkurrenceklausuler, at de kun kan aftales med lønmodtagere, som har været uafbrudt beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 6 måneder. Derudover er der indsat en tidsmæssig begrænsning på 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.


Kompensation

Lønmodtageren skal modtage kompensation i den periode, hvor konkurrence- eller kundeklausulen er gældende. Størrelsen af kompensationen afhænger af klausulens varighed, samt om lønmodtageren finder et passende arbejde efter fratrædelsen.

Kompensationen kan illustreres således:


Skærmbillede 2015-12-28 kl. 21.08.12


Kompensationen beregnes som hidtil af lønnen på fratrædelsestidspunktet og omfatter både faste og variable løndele.

Kompensationen for de første to måneder efter fratrædelsen skal udbetales som et engangsbeløb til lønmodtageren senest ved fratrædelsen. Dette engangsbeløb skal udbetales, uanset om lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen. Hidtil har kravet om engangsbeløb kun været gældende for konkurrenceklausuler, men efter den nye lov skal engangsbeløbet også udbetales for kundeklausuler. Til gengæld er engangsbeløbet fremover kun to måneders løn mod hidtil tre måneders løn.

Såfremt lønmodtageren ikke aktivt søger at finde andet passende arbejde, vil retten til kompensation bortfalde. Dette omfatter imidlertid ikke engangsbeløbet, som skal udbetales i alle tilfælde.


Kombinerede klausuler

Aftaler om kombinerede klausuler, hvor lønmodtageren både forpligtes af en konkurrence- og kundeklausul i samme periode, kan ikke forpligte lønmodtageren i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet. Kompensationen for denne type klausuler skal udgøre mindst 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Derudover skal både kravene til konkurrence- og kundeklausuler være opfyldt (se ovenfor). Kombinerede klausuler kan dermed kun indgås med lønmodtagere, der indtager en "helt særlig betroet stilling".


Konkurrenceklausulens bortfald

En separat aftale om en konkurrenceklausul eller konkurrencedelen i en kombineret klausul er ikke gyldig, såfremt arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig anledning hertil. Dette gælder også i tilfælde, hvor lønmodtageren selv fratræder sin stilling, som følge af arbejdsgiverens misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Bestemmelsen viderefører indholdet af aftalelovens § 38, stk. 2, som ophæves ved lovens ikrafttrædelsen og herefter alene har relevans for klausuler indgået før 1. januar 2016. Bestemmelsen finder også anvendelse for andre end lønmodtagere, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende eller administrerende direktører, som har påtaget sig en konkurrenceklausul, og som bliver opsagt uden at have givet rimelig anledning hertil. Denne bestemmelse har derfor et bredere anvendelsesområde end resten af loven, der alene omfatter lønmodtagere.

Bortfalder konkurrenceklausulen af en af de grunde, der er anført ovenfor, vil lønmodtageren fortsat have ret til engangsbeløbet svarende til 2 måneders løn.

Hvis arbejdsgiveren bortviser lønmodtageren, og bortvisningen er berettiget, kan ansættelsesklausulen fortsat opretholdes. Lønmodtagerens ret til engangsbeløbet og løbende kompensation bortfalder i disse tilfælde.


Jobklausuler forbydes

Ifølge lov om ansættelsesklausuler er det forbudt at indgå nye jobklausuler fra 1. januar 2016, hvor loven træder i kraft. Dog kan jobklausuler, som er indgået inden lovens ikrafttræden opretholdes indtil den 1. januar 2021. Herefter er de ugyldige, hvis ikke de allerede er ophørt.

Loven indeholder dog mulighed for fortsat at anvende jobklausuler i begrænset omfang i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.


Aftaler om ansættelsesklausuler ved kollektiv overenskomst

Kollektive overenskomster, der indeholder regler om ansættelsesklausuler indgået før 1. januar 2016, er fortsat gyldige indtil det tidspunkt, hvor den pågældende overenskomst kan opsiges til ophør.


Aftaler indgået før 1. januar 2016

Loven finder ikke anvendelse på aftaler om konkurrence- og kundeklausuler indgået før lovens ikrafttræden den 1. januar 2016. For disse aftaler vil de hidtil gældende bestemmelser om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven og aftaleloven fortsat finde anvendelse.


Kromann Reumerts anbefalinger

Kromann Reumert anbefaler, at virksomhederne straks påbegynder arbejdet med deres fremadrettede klausuler i standardansættelseskontrakter, så det sikres, at klausuler indgået efter 1. januar 2016 er i overensstemmelse med den nye lov.

Virksomhederne bør i denne forbindelse være opmærksomme på, at der gælder strenge krav til indholdet af den skriftlige aftale om en ansættelsesklausul. Såfremt den skriftlige aftale ikke opfylder disse krav, vil hele aftalen være ugyldig.

I forbindelse med revidering af standardansættelseskontrakterne bør virksomhederne desuden have fokus på ophævelsen af 70 års-reglen, som ligeledes træder i kraft den 1. januar 2016.

Kromann Reumerts ansættelsesretsafdeling er naturligvis behjælpelig med gennemgang og revidering af klausuler.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted