Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Erstatning for karteller

Bech Bruun
10/10/2016
Erstatning for karteller
Erhvervs- og vækstministeren har netop fremsat et lovforslag, som skal lette adgangen til erstatning efter karteller. Lovforslaget, som implementerer EU's erstatningsdirektiv, fastlægger på mange områder retstilstanden og gøres på visse områder anvendeligt på erstatningssager, der er indbragt før lovens ikrafttræden.

Blot en dag efter Folketingets åbning har erhvervs- og vækstministeren fremsat et lovforslag om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.

Lovforslaget har til formål at forbedre mulighederne for, at personer eller virksomheder, som har lidt et tab som følge af et kartel, kan opnå erstatning. Desuden fastlægger lovforslaget retstilstanden på en række områder, som hidtil har været omdiskuteret.

Retten til fuld erstatning

I overensstemmelse med de almindelige danske erstatningsregler fastslår lovforslaget, at enhver, som har lidt en skade som følge af et kartel, har ret til fuld erstatning, således at den skadelidte stilles som om overtrædelsen af konkurrenceretten ikke var blevet begået.

Det fastslås dog desuden, at retten til fuld erstatning også betyder, at et krav på erstatning forrentes fra det tidspunkt, hvor skaden blev forvoldt. Det er en fravigelse af rentelovens almindelige regler og kan få en væsentlig betydning for størrelsen af den reelle erstatning, som vil kunne komme til udbetaling i forbindelse med erstatningssager, da procesrenten i Danmark er på ca. 8 procent.

Nye regler om fremlæggelse af beviser

Efter de allerede gældende regler kan de danske domstole pålægge parter og andre at fremlægge beviser.

Denne mulighed ændres ikke med den foreslåede lov, men ordlyden af lovforslaget lægger op til en mindre restriktiv praksis fra domstolenes side. Med loven får domstolene nemlig eksplicit mulighed for at pålægge parter mv. at fremlægge kategorier af beviser. Det har de danske domstole hidtil været tilbageholdende med.

En endelig afgørelse om overtrædelse skal lægges uprøvet til grund

Det har hidtil været omdiskuteret, i hvilket omfang de danske domstole skulle efterprøve konkurrencemyndighedernes endelige afgørelser om skyldsspørgsmålet. Med den foreslåede lov fastslås det, at domstolene i forbindelse med erstatningssager skal lægge konkur-rencemyndighedernes og domstolenes endelige afgørelser om overtrædelse af konkurren-ceretten uprøvet til grund.

Det betyder, at karteldeltagere fremadrettet ikke kan anfægte konkurrencemyndighedernes endelige afgørelser i forbindelse med en efterfølgende erstatningssag.

Det skal i den forbindelse særligt bemærkes, at et vedtaget strafferetligt eller administrativt bødeforlæg efter lovforslaget betragtes som en endelig afgørelse.

Hvis der i en anden medlemsstat er truffet en endelig afgørelse om overtrædelse af kon-kurrenceretten, vil en sådan afgørelse i en dansk erstatningssag skabe en formodning for, at overtrædelsen har fundet sted. Selvom det ikke fremgår direkte af lovforslaget eller lov-bemærkningerne, må det antages, at det samme gælder for endelige afgørelser, som er truffet af EU-Kommissionen.

Flere karteldeltagere hæfter solidarisk – men små syndere kan slippe lettere

Det foreslås med lovforslaget, at flere skadevoldere, som har overtrådt konkurrenceretten i forening, hæfter solidarisk. Dette følger også af dansk rets almindelige erstatningsregler.

Det foreslås imidlertid, at det solidariske ansvar i en vis udstrækning kan begrænses for SMV’er under særlige betingelser.

Overvæltning og tabsopgørelse

Den foreslåede lov fastlægger ligeledes retstilstanden for overvæltning og tabsopgørelse. Det følger af lovforslaget, at det er karteldeltageren, der bærer bevisbyrden for, at skadelidte har overvæltet hele eller en del af sit tab på sine kunder. Hvis sagsøger er en indirekte aftager, er det dog sagsøger, som bærer bevisbyrden for, at der er sket en overvæltning på sagsøger, men denne bevisbyrde kan løftes, ved at det godtgøres, at:

• overtræder har overtrådt konkurrenceretten
• overtrædelsen har medført en overpris hos overtræderens direkte aftagere
• den indirekte aftager har købt de varer mv., der var genstand for overtrædelsen

Desuden foreslås der indført en formodning for, at kartelovertrædelser forvolder skade, og domstolene kan efter den foreslåede bestemmelse anmode en dansk konkurrencemyndighed om at bistå retten med at opgøre skaden. Reglen skal således afhjælpe nogle af de vanskeligheder, som er forbundet med tabsopgørelser i konkurrencesager, og dermed sikre den effektive mulighed for at gennemføre erstatningssager.

Forældelsesfristen forlænges

Efter gældende dansk ret forældes erstatningskrav for konkurrenceretsovertrædelser efter tre år. Lovforslaget lægger op til en forlængelse af denne frist.

Det foreslås således, at forældelsesfristen forlænges til 5 år. Forældelsesfristen skal regnes fra den dag, hvor overtrædelsen af konkurrenceretten ophørte, fx den dag, hvor et kartel ophørte med at eksistere.

Lovforslaget ændrer imidlertid ikke den allerede eksisterende 10-årige absolutte forældel-sesfrist, som ligeledes regnes fra den dag, hvor den skadevoldende handling ophørte.

Forældelsesfristerne foreslås desuden afbrudt, hvis en konkurrencemyndighed indleder en undersøgelse eller forfølger den overtrædelse af konkurrenceretten, som erstatningssagen vedrører – uanset om dette sker pga. en klage fra den skadelidte, som har indledt erstat-ningssagen. I de tilfælde vil forældelsen tidligst indtræde et år efter, at afgørelsen om over-trædelse er blevet endelig, eller efter at sagen på anden måde er afsluttet.

Særligt om lovens foreslåede ikrafttrædelse

Det foreslås, at loven – som implementerer EU's erstatningsdirektiv – træder i kraft den 27. december 2016. I forhold til den tidligere høringsudgave af lovforslaget er ikrafttrædelses-bestemmelsen dog væsentligt ændret på en række områder.

Det følger nu af lovforslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, at en række bestemmelser i loven ikke finder anvendelse på erstatningskrav som følge af overtrædelser af konkurrenceretten, der begås før lovens ikrafttræden. For disse overtrædelser gælder de hidtidige regler. De pågældende bestemmelser, som ikke finder anvendelse på overtrædelser før lovens ikrafttræden, er:

 • § 1 (om lovens anvendelsesområde)

 • § 3 (om ret til fuld erstatning)

 • §§ 8-10 (om solidarisk hæftelse og overvæltning af overpriser)

 • § 12, stk. 1 (om formodning om, at kartelovertrædelser forvolder tab)

 • § 14 (om forholdsmæssig reduktion af erstatningskrav ved forlig)

 • § 15 (om forældelse)


Desuden foreslås det med lovforslaget, at følgende bestemmelser gøres anvendelige på erstatningssøgsmål, der er indbragt for retten efter den 25. december 2014:

 • § 2 (om definitioner)

 • §§ 4-7 (om edition, fremlæggelse af beviser og konkurrencemyndighedernes og domstolenes endelige afgørelser)

 • § 12, stk. 2 (om domstolenes mulighed for at få konkurrencemyndighedernes bistand til at opgøre en skade)

 • § 13 (om mindelig tvistbilæggelse og forlig)

 • § 16 (om gruppesøgsmål)


Det fremsatte lovforslag kan i sin helhed findes på Folketingets hjemmeside. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
03/06/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
04/06/2024
Konkurrenceret
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
06/06/2024
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted