Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er et anbefalet brev stadig anvendeligt som bevis i lejesager?

Advice Advokatfirma
13/12/2019
Er et anbefalet brev stadig anvendeligt som bevis i lejesager?
Meget tyder på, at svaret på dette spørgsmål må siges at være benægtende, ikke fordi der direkte er sket ændringer i domstolenes syn på bevisbyrdereglerne, men fordi jeg nu i flere sager har op­da­get og konstateret, at Post Nord med betydning for alle, der sender rekommanderede breve, har indført en uhensigtsmæssig praksis, som i realiteten ikke blot fjerner troværdigheden om tidspunktet eller dagen for hvornår det rekommanderede brev kommer frem til lejeren, men tillige fjerner troværdigheden af, om brevet i det hele taget bliver afleveret.

I maj 2018 blev jeg beskikket af Fogedretten i en udsættelsessag til at forsvare en lejer, der be­stred at have modtaget det til grund for ophævelsen fremsendte rekommanderede påkrav. Det fremgik af den for Foged­ret­ten indhentede udskrift af Track and Trace, at påkravet var forsøgt afleveret, og at besked om at påkravet kunne hentes på posthuset ville blive sendt typisk den førstkommende hverdag (min tilføjelse: ved almindeligt brev). Der var ikke i øvrigt fremlagt dokumentation for hvornår medde­lel­sen om, at det rekommanderede brev kunne hentes på posthuset, endsige hvornår det var kommet frem til lejeren.

Hovedsageligt på baggrund af det i Track and Trace anførte af Post Nord, som reelt ikke afklarede, hvornår det rekommanderede brev var kommet frem til lejeren, endsige om det overhovedet var kommet frem, fandt fogedretten det ikke godtgjort, at påkravet var kommet frem førend tidligst på den dag, hvor lejeren oplyste, at hun havde modtaget det. Østre Landsret stadfæstede i hen­hold til de grunde, som var anført i fogedrettens kendelse. Kendelsen, der er afsagt af Østre Landsret den 27. juni 2018 er trykt i Fuldmægtigen 2018.164Ø.

Jeg havde ligeledes tidligere som bekikket i en udsættelsessag med 3 søskende, der hver især var blevet ophævet og påstå­et udsat af hver deres beboelseslejemål ved fogedretten i København, jf. FM 2016.244Ø. De bestred alle at have mod­­ta­get de til grund for ophævelsen fremsendte, dels rekommanderede ophævelser, dels ophæ­velser fremsendt ved almindelige breve. Det fremgik af den for fogedretten indhentede udskrift af Track and Trace, at brevet (ophævelsen) var forsøgt afleveret, og at besked om at brevet kunne hentes på posthuset ville blive sendt typisk den førstkommende hverdag (min tilføjelse: ved almindeligt brev).

Fogedretten nægtede at fremme sagen, idet ophævelsen for de 2 lejere ikke kunne anses at være kommet frem førend tidligst efter den førstkommende hverdag (som anført i Track and Trace), li­ge­som de almindelige breve ikke var godtgjort at være kommet frem (min tilføjelse: når lejer be­stri­der at have modtaget dem). For så vidt angår den sidste lejer kunne hun bevise ved billet, at hun var bortrejst på det tidspunkt hvor brevet angiveligt ifølge Track and Trace skulle være blevet udleveret, og henset til manglende yderligere dokumentation for omstændighederne omkring den­ne udlevering, var det heller ikke godtgjort, for så vidt angår denne lejer, at hun havde modta­get en ophævelse. Betaling var således sket inden ophævelsen var kommet frem til lejerne, hvilket Østre Landsret fik lejlighed til at stadfæste for denne sidste lejer.

Konkluderende ud fra ovennævnte kendelser, er det utvivlsomt det af Post Nord anførte i Track and Trace, som har været afgørende for, at et rekommanderet brev ikke, som det tidligere er for­ud­sat i retspraksis, kan siges at være kommet frem til lejeren i lejeretlig forstand ved postbuddets aflevering til lejerens postkasse af meddelelsen om at brevet kan afhentes på posthuset. Det bliver således tydeligt anført i Track and Trace, at hverken brevet eller en meddelelse bliver lagt i post­kas­­sen, ligesom det bliver anført, at brevet tages med hjem og udbragt typisk (men det vides ik­ke..) den førstkommende hverdag, reelt som var det et almindeligt og ikke rekommanderet brev. Mod lejers benægtelse af at have modtaget brevene betyder Post Nords praksis, som den er formuleret i Track’n Trace, at afsender/udlejer intet bevis har for, at brevet i lejeretlig forstand er ”kommet frem” til lejeren.

Vestre Landsrets afgørelse, jf. nedenfor og i T:BB2017.124V, ændrer ikke på den anførte konklu­sion, idet lejeren i denne sag til forskel fra de øvrige nævnte sager forklarede, hvilket naturligvis blev lagt til grund, at han faktisk havde modtaget en meddelelse i sin postkasse om, at det anbefalede brev kunne afhentes på posthuset. Vestre Landsrets afgørelse er således i tråd med U2015.3852H.

Førend denne praksis bliver ændret af Post Nord kan det ikke anbefales, at benytte rekommande­rede breve i den tro, at man er sikret bevis for, mod lejers benægtelse, at det fremsendte brev er kommet frem. Det kan indtil at denne praksis fra Post Nord afkla­res og ændres, anbefales, at brevene fremsendes ved afleveringsattest, jf. Fuldmægtigen 2014.175Ø. Noget andet er om brevet ved den metode kommer frem indenfor en rimelig tid…

---ooo0ooo---

I det følgende skal, for en god ordens skyld, redegøres for retspraksis indenfor det lejeretlige om­rå­de vedrørende bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte modtager:

Højesteret udtaIte i 2013, jf. U2013.165H, at

der ved afgørelse af sager med bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte modtager, må tages udgangspunkt i de forhold, som kendetegner det enkelte rets­område. I den konkrete sag, som ikke var indenfor det lejeretlige område, udtaltes det end­videre, at kreditor kunne løfte sin bevisbyrde i princippet ved fremsendelse af et enkelt al­min­deligt brev, men at et enkelt brev dog normalt ikke i sig selv vil være tilstrækkeligt. Sagen blev afgjort ved kreditors fremlæggelse af 2 breve, som ikke var kommet retur og hvor indsi­gelser om postgangen iøvrigt ikke havde en sådan tilstrækkelig vægt til at fravige udgangs­punk­tet.

Foranlediget af denne dom og af en uafklaret periode vedrørende bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve indenfor det lejeretlige område, traf Højesteret en principiel afgørelse, jf. U2015.3852H, vedrørende betalingsmisligholdelse, hvorefter

det blev afgjort, at betalingspåkrav og ophævelse, som er adresseret korrekt, må anses at være kommet frem til lejeren på den dag, hvor brevet og meddelelsen om det rekomman­dere­de brev ved normal postbesørgelse er afleveret på adressen, herunder i brevkassen. Det­te gælder, uanset at lejer undlader at afhente det rekommanderede brev på posthuset. Udgangspunktet må fraviges, eksempelvis, hvis postbesørgelsen ikke er normal eller hvis udlejeren ved eller burde vide, at særlige forhold hos lejeren såsom bortrejse eller hospitals­indlæggelse kan bevirke at han ikke ser posten…. og Højesteret lægger til grund, at udlejers breve henholdsvis rekommanderet og almindeligt brev var kommet frem ved, at de blev lagt i lejers postkasse.

I naturlig forlængelse af Højesterets dom traf Vestre Landsret herefter en afgørelse, jf. T:BB2017.124V, hvorefter

det blev fundet godtgjort, at et påkrav sendt til lejer såvel med rekommanderet og ved al­min­deligt brev var kommet frem til lejeren, uanset den uklare track’n Trace formulering om, at brevet (ophævelsen) var forsøgt afleveret, og at besked om at brevet kunne hentes på posthuset ville blive sendt typisk den førstkommende hverdag (min tilføjelse: ved almindeligt brev). Til forskel fra de øvrige nævnte sager forklarede lejeren således i denne sag, hvilket naturligvis blev lagt til grund, at han faktisk havde modtaget en meddelelse i sin postkasse om at det anbefalede kunne afhentes på posthuset.

Og tilsvarende fra samme år, jf. T:BB2016.318Ø, hvorefter

Udlejer ikke havde bevist, mod lejers benægtelse af ikke at have modtaget hverken anbefalet eller almindeligt brev, at henholdsvis et afsendt påkrav og en af­sendt ophævelse begge ved almindelige breve, var kommet frem, uanset at ingen af breve­ne var kommet retur til udlejer.

Sluttelig afgørelse af 15. november 2019 fra Fogedretten i Hillerød, hvorefter

Udlejer ikke havde bevist, mod lejers benægtelse af ikke at have modtaget det anbefalede brev, at det afsendte påkrav var kommet frem, uanset at brevet ikke var kommet retur til udlejer. Formuleringen i Track’n Trace var en smule ændret ”dog samme surdej” i forhold til de i ovenstående nævnte tidligere domme: ”Vi har været forbi med din forsendelse, men vi traf desværre ingen hjemme. Du kan normalt hente din forsendelse næste dag. Du får flere informationer om hvor, så snart den er klar til afhentning.”

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
23/05/2024
Lejeret
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
11/06/2024
Lejeret
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
20/06/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
Specifikationskravet i erhvervslejeloven - undgå ubehagelige overraskelser
08/07/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted