Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende

Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
Bech Bruun logo
I et nyt styresignal ændrer Skattestyrelsen praksis i relation til overdragelse af fast ejendom og åbner samtidig for, at der kan anmodes om tilbagesøgning af moms, hvis der tidligere er betalt moms i overensstemmelse med Skattestyrelsens hidtidige praksis.

Som tidligere beskrevet har afgørelser fra Landsskatteretten gjort op med Skattestyrelsens krav om, at bygninger på en bebygget fast ejendom skal være funktionsdygtige for, at overdragelsen kan gennemføres momsfrit, ligesom afgørelser fra Landsskatteretten har fundet, at ejendomme kunne overdrages momsfrit, idet ejendommene på leveringstidspunktet bl.a. var bebygget med grundfaste konstruktioner i form af asfalterede parkeringsanlæg.


For yderligere herom kan henvises til tidligere nyhedsbrev, der kan læses her og her.


Som følge af den nye praksis sendte Skattestyrelsen i juni et udkast til styresignal i høring, og Skattestyrelsen offentliggjorde styresignalet i endelig form umiddelbart før jul. Foruden den nye praksis fra Landsskatteretten vedrører styresignalet desuden flere andre interessante forhold i relation til overdragelse af fast ejendom.


Hvis der er behov for en vurdering af, hvorvidt der er basis for tilbagesøgning af moms i relation til en konkret overdragelse, er vi naturligvis behjælpelig med en vurdering heraf.

Ændring af praksis og mulighed for tilbagesøgning

Skattestyrelsen har i sin hidtidige praksis anset ejendomme, hvorpå der er opført eksempelvis en garage, et udhus, et vejanlæg eller lign., som byggegrunde i momsmæssig henseende, hvis det opførte ikke opfylder det formål, der fremgår af lokalplanen for det pågældende areal.


Som følge af ny praksis fra Landsskatteretten anføres det i styresignalet, at Skattestyrelsens hidtidige praksis i denne henseende må anses for underkendt. Dette betyder, at det afgørende for den momsmæssige behandling af leveringen af en fast ejendom er, om der på den faste ejendom på leveringstidspunktet er en bygning, der kan anvendes til det formål, som bygningen er bestemt til, eller eventuelt et andet (bygnings-) formål, og ikke om anvendelsen af bygningen opfylder det formål, som grunden måtte være udlagt til ifølge en lokalplan, eller om bygningen kan anses for en bygning i "traditionel" forstand (en bolig eller en erhvervsbygning).


Ændringen af praksis giver muligheden for genoptagelse af momstilsvaret og dermed tilbagesøgning af moms, såfremt der er betalt moms i overensstemmelse med den hidtidige praksis, der nu er underkendt. Genoptagelse vil kunne ske fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet den 28. januar 2019.


Såfremt der er tale om en ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret, skal anmodningen være Skattestyrelsen i hænde senest seks måneder efter offentliggørelsen af styresignalet på Skattestyrelsens hjemmeside.

Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende

EU-domstolen har i dommen Icade Promotion udtalt, at byggemodningsarbejder såsom almindelige tilslutningsarbejder til net (eksempelvis elektricitets-, gas- og vandforsyningsnet) ikke kan anses for at udgøre en bygning i momsmæssig henseende.


Det fremgår af styresignalet, at det er Skattestyrelsens opfattelse i relation til dommen, at der i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt en "grundfast konstruktion" har karakter af et byggemodningsarbejde, skal lægges vægt på, om den grundfaste konstruktion tjener som et element i byggemodningen. Altså hvorvidt den grundfaste konstruktion alene har til formål at muliggøre opførelse af bygninger på grunden.


Af styresignalet fremgår, at Skattestyrelsen anser stikledninger, en kloak, en brønd, en faskine eller lign. som byggemodningsforanstaltninger, der ikke udgør en bygning i momsmæssig forstand, da disse "grundfaste konstruktioner" ikke tjener andet formål end at muliggøre opførelse af bygninger på grunden.


Skattestyrelsen anser desuden også etablering af stikveje i forbindelse med byggemodning af en grund som en byggemodningsforanstaltning, hvilket ifølge Skattestyrelsen også gør sig gældende, selvom vejen efterfølgende overgår til at blive en privat fællesvej.


For så vidt angår byggemodning, er det dog interessant og i øvrigt i overensstemmelse med praksis fra Landsskatteretten, at Skattestyrelsen anfører i styresignalet, at en asfalteret parkeringsplads som udgangspunkt anses for at udgøre en bygning i momsmæssig forstand, forudsat at parkeringspladsen ikke blot er etableret som led i byggemodningen. Denne præcisering er ny i forhold til det offentliggjorte udkast til styresignal.

Præcisering af praksis vedrørende funktionsdygtighed

Skattestyrelsen har i sin hidtidige praksis vedrørende overdragelse af fast ejendom desuden anset det for en forudsætning for momsfritagelse, at en bygning skal være "fuldt" funktionsdygtig. På baggrund af afgørelserne fra Landsskatteretten har Skattestyrelsen fundet anledning til at præcisere sin praksis herom.


Det fremgår således af styresignalet, at det udslagsgivende kriterium efter Skattestyrelsens opfattelse er, at bygningen er funktionsdygtig i den forstand, at den fortsat er reelt anvendelig. I forlængelse heraf anfører Skattestyrelsen, at en bygning kan anses for funktionsdygtig, selvom den på tidspunktet for overdragelsen ikke anvendes til det formål, som bygningen oprindeligt var bestemt til, så længe den kan anvendes til andre formål.


Hvis en bygning på leveringstidspunktet er delvist nedrevet, eller der er indtruffet skader på bygningen fra fx brand, storm eller hærværk, er det afgørende for vurderingen af momspligten således, om bygningen reelt er anvendelig til det formål, som bygningen oprindeligt var bestemt til eller andre formål i øvrigt, eller om bygningen reelt er uanvendelig. En ejer af en faldefærdig bygning kan således med fordel tænke i alternative anvendelser heraf, således at ejendommen i kraft af sin anvendelighed kan overdrages momsfrit.

Er et støbt fundament en bygning?

Landsskatteretten har i to afgørelser fra 2021 og 2022 lagt til grund, at et støbt fundament må anses for at udgøre en bygning i momsmæssig forstand. Skattestyrelsen er ikke enig i denne tolkning, hvorfor Skatteministeriet har indbragt afgørelserne for domstolene.


Det fremgår af styresignalet, at Vestre Landsret i september har truffet afgørelse om at forelægge spørgsmålet præjudicielt for EU-Domstolen, hvorfor vi må væbne os med tålmodighed for nærmere afklaring heraf. Indtil afgørelsen foreligger fra EU-Domstolen, må det forventes, at Skattestyrelsen fastholder sin nuværende praksis i relation til støbte fundamenter.

Ny praksis vedrørende nedbrændte ejendomme

Det følger af Skattestyrelsens hidtidige praksis, at hvis en ejendom sælges inden en genopførelse af en tidligere bygning på grunden, der er nedbrændt, og køberen indtræder i forsikringssummen, anses leveringen for en momsfritaget levering af en gammel bygning, da den nyopførte bygning succederer i den tidligere bygnings status.


Det følger af KPC-dommen, at det afgørende for, om en given transaktion må anses for en momspligtig levering af en "byggegrund" eller en momsfritaget levering af en gammel bygning med tilhørende jord, er, om grunden objektivt set kan anses for bebygget på leveringstidspunktet, ligesom der i vurderingen ikke kan lægges vægt på parternes hensigt om, at bygningen skal nedrives for at gøre plads til en ny bygning.


På denne baggrund følger det af styresignalet, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at det dermed heller ikke kan tillægges betydning for vurderingen, at køberen indtræder i en forsikringssum for en nedbrændt bygning, uanset købers hensigt om at anvende forsikringssummen til at genopføre bygningen. Den hidtidige praksis om, at køber kan lade en nyopført bygning succedere i den oprindelige bygnings status, hvis køber indtræder i retten til en forsikringssum for en nedbrændt ejendom, kan derfor ikke opretholdes.


Da risikoen for brand i forbindelse med overdragelse af fast ejendom typisk overgår allerede ved underskrift af købsaftalen og altså ikke på overtagelsesdagen, bør parterne med praksisændringen sørge for, at momsrisikoen i forbindelse med en eventuel brand håndteres nærmere i aftalegrundlaget.


Idet praksis om betydning af indtræden i en forsikringssum for en nedbrændt bygning er en begunstigende praksis, der ophæves, træder den nye praksis derfor først i kraft seks måneder fra offentliggørelsen af styresignalet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
21/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted