Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Arbejdsmiljø – arbejdsgivers forpligtelser

Focus Advokater
22/10/2017
Arbejdsmiljø – arbejdsgivers forpligtelser
I henhold til arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at de ansatte arbejder under sikre og sunde forhold. De ansatte har også et vist ansvar for at medvirke til, at arbejdsforholdene er sunde og sikre. Dette indlæg vil alene have fokus på arbejdsgivers pligter med udgangspunkt i retspraksis.


Arbejdsgivers lovmæssige pligter


Arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdets udførelse og forholdene under arbejdet, herunder indretningen af arbejdsstedet og de tekniske hjælpemidler, er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsgivers pligter i dette henseende reguleres nærmere i arbejdsmiljølovens kap. 4-8.

Ved vurderingen af om noget er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, ses der på, om arbejdsgiver har instrueret og ført tilsyn med den ansatte, ligesom der ses på om arbejdsgiver i tilstrækkeligt omfang har iværksat sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at hindre skader for de ansatte.


Eksempler på retspraksis


Første eksempel vedrører en sag hvor Højesteret fandt, at en skorstensfejermester ikke havde overholdt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen. I to forskellige forhold rensede de ansatte skorstene, mens de stod på rygningen af et tag med en hældning på ca. 40 grader og i en højde på hhv. 6 og 7,8 meter, uden at arbejdsgiver havde iværksat sikkerhedsforanstaltninger for at sikre mod nedstyrtning. Derudover havde arbejdsgiveren heller ikke overholdt sin instruktionspligt efter loven.

I den konkrete sag blev arbejdsgiver alene idømt en bøde, idet Højesteret vurderede, at han i det ene forhold havde handlet i overensstemmelse med branchevejledningen. Retten fandt derfor, at arbejdsgiver havde handlet undskyldeligt.

Branchevejledninger kan således have en betydning ved vurderingen af, om noget er udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men vejledninger kan ikke fritage arbejdsgiver for ansvar efter arbejdsmiljøloven.

Til vurdering af omfanget af arbejdsgivers ansvar spiller arbejdets art også en væsentlig rolle. Jo mere komplekst og risikoforbundet et arbejde er, jo større krav vil der blive stillet til arbejdsmiljøet, herunder til arbejdsgiver. Omvendt, jo mere enkelt og rutinepræget arbejde, jo færre foranstaltninger er arbejdsgiver forpligtet til at iagttage.

Det sidste forhold var tilfældet i en anden sag, hvor landsretten vurderede, at en arbejdsgiver ikke havde handlet ansvarspådragende, da en medarbejder – iført skridsikre sikkerhedssko – kom til skade under arbejde med glatførebekæmpelse. Medarbejderen skulle skovle sne ved arbejdspladsen, og arbejdsgiver havde ikke givet nogen særlig instruktion til arbejdet eller ført tilsyn hermed. Henset til at der var tale om en enkel, sædvanlig og rutinepræget arbejdsopgave, som den ansatte havde udført siden 2002, fandt landsretten, at arbejdsgiver ikke havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have instrueret eller ført tilsyn med den ansatte. I overensstemmelse hermed kunne det heller ikke pålægges arbejdsgiveren at stille særligt fodtøj til rådighed for den ansatte udover de skridsikre sikkerhedssko, som den ansatte havde til rådighed.

Ved vurderingen af omfanget af arbejdsgivers pligter bliver det også taget i betragtning, hvorvidt den ansatte har handlet som led i sit arbejde, eller den ansattes adfærd er så atypisk for arbejdet, at det ikke kan tilregnes arbejdsgiver, at vedkommende kommer til skade.

Netop denne betragtning kom til udtryk i en sag, hvor den ansattes adfærd på skadetidspunktet blev anset som atypisk og upåregnelig. Her var der tale om en plastmager, der under sit arbejde ved en maskine fik varm plastikmasse i ansigt og øjne. Det blev i sagen godtgjort, at arbejdsgiveren i forbindelse med oplæring af den ansatte udtrykkeligt havde instrueret i anvendelse af maskinen. Da arbejdsgiver havde overholdt sin instruktionsbeføjelse, og da måden, hvorpå den ansatte kom til skade, var et resultat af en atypisk adfærd fra den ansatte, vurderede landsretten, at arbejdsgiveren ikke kunne gøres ansvarlig efter arbejdsmiljølovgivningen.


Focus Advokater bemærker


Sammenfattende skal det understreges, at arbejdsgiver som altovervejende hovedregel har ansvaret for og pligt til at sikre, at de ansatte arbejder under sikre og sunde forhold. Arbejdsgiver må foretage en konkret vurdering for de enkelte arbejdsarter, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige, og i hvor vidt omfang der skal ydes instruktion til og føres tilsyn med de ansatte.

I øvrigt skal det bemærkes, at indlægget her alene behandler arbejdsgivers ansvar i henhold til arbejdsmiljøloven. Selvom arbejdsgiver skulle blive fritaget for ansvar efter arbejdsmiljøloven, kan arbejdsgiver stadig stilles til ansvar efter anden lovgivning for eksempel arbejdsskadesikringsloven.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted