Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Anvendelsesbegrænsningers betydning for ejendomsværdien

Bech Bruun
14/03/2016
Anvendelsesbegrænsningers betydning for ejendomsværdien
Ændringer i kommune- eller lokalplan, natur- eller kulturfredning eller kortlægning af jordforurening er blandt de ændringer, der kan spille en afgørende rolle for ejendomsværdien. Vi har set nærmere på, hvilke ændringer, der kan påvirke en ejendoms anvendelsesmuligheder, og hvilke miljøretlige forhold, der kan spille ind.


Når anvendelsesmulighederne for en ejendom begrænses, bør der som oftest ske omvurdering og nedsættelse af SKATs ejendomsværdi. Anvendelsesbegrænsninger pålægges typisk ved ændringer af kommune- og lokalplaner, ændring af naturbeskyttelsesforhold eller konstatering af jordforurening.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved fastsættelsen af ejendomsværdier skal anvendelsesbegrænsninger inddrages. Ved fastsættelsen af ejendomsværdien er det i praksis den tilladte benyttelse af ejendommen, der skal lægges til grund, og ikke den faktiske anvendelse af ejendommen. Ændres anven-delsesmulighederne, vil ejendommen skulle omvurderes. Typiske ændringer i anvendel-sesmulighederne udspringer af:

ændringer i kommune- eller lokalplan, herunder om bebyggelsesprocenter (byggeretter) og områdeklassificeringen for det område, hvor ejendommen er beliggende (erhvervs- kontra boligområder),
kortlægning af en ejendom som (muligt) jordforurenet,
natur- eller kulturfredning af ejendommen,
at ejendommen omfattes af beskyttelseslinjer, der har som formål at beskytte særlig bevaringsværdig natur, eller
tinglysning af deklarationer med anvendelsesbegrænsninger for ejendommen, f.eks. byggeforbud på en del af ejendommen som følge af nedlæggelsen af vand-, varme eller andre forsyningsledninger på ejendommen.

De miljøretlige forhold

Ovenstående anvendelsesbegrænsninger følger af miljø- og offentligretlige regler. En række love, bl.a. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, giver eksempelvis mulighed for påbud om igangsættelse af ofte omkostningstunge undersøgelses- og oprydningsarbejder på forurenede ejendomme.

En anden form for miljøretlig regulering med stor betydning for fastsættelsen af ejen-domsværdier, er de såkaldte beskyttelseslinjer, som fastsættes efter naturbeskyttelsesloven og museumsloven til at afgrænse områder i nærheden af særligt beskyttelsesværdige områder. Der er tale om strandbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, skovbeskyttelseslinjer og særlige beskyttelseslinjer for kirker, diger og andre fortidsminder, som alle typisk indebærer, at der ikke må bebygges eller foretages ændringer af landskabet i en bestemt radius eller afstand fra linjen.

Fredninger vil stort set uden undtagelse udgøre en begrænsning af anvendelsesmulighederne for ejendomme omfattet af fredningen - i større eller mindre omfang, afhængigt af vilkårene i den enkelte fredning.

Pålægges anvendelsesbegrænsninger af nogen art, skal det sikres, at dette afspejler sig i ejendomsvurderingen. Som udgangspunkt bør dette ske automatisk, men erfaringen er, at SKAT ikke i alle tilfælde selv regulerer ejendomsværdierne.

Som ejer af en ejendom, der bliver omfattet af anvendelsesbegrænsninger på baggrund af miljø-, naturbeskyttelseshensyn eller fredning, bør man derfor aktivt sikre sig, at SKAT forholder sig til, at ejendommens vilkår er forandret.

Bech-Bruun kommentar

Bech-Bruun har stor ekspertise i både miljøretlige og skatteretlige forhold og vil kunne bistå med en vurdering af en anvendelsesbegrænsning. Bech-Bruun vil således kunne bistå med kontakten til SKAT i forbindelse med tilpasning af ejendomsværdier som følge af pålægning af anvendelsesbegrænsninger og med at vurdere en konkret anvendelsesbegrænsnings retlige grundlag og konsekvenser for ejendommens fremadrettede anvendelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted