Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder

Bech Bruun
09/03/2020
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Bech Bruun logo
Det vedtagne lovforslag omhandler den såkaldte lugtparagraf, som efter længere tids behandling nu er blevet ændret. Ændringen er bl.a. en følge af kommunernes ønske om at kunne planlægge for boliger i områder, der er lugtbelastede. Der er således indført mulighed for, at erhvervsministeren kan meddele tilladelse til udlægning af boliger i sådanne områder.

Baggrunden for det vedtagne lovforslag har været et ønske om at kunne planlægge for boliger med oplukkelige vinduer og altaner i områder og højder, som er belastet af lugtgener for at imødekomme efterspørgslen på boliger. Især Aarhus Kommune har de senere år været belastet af lugtgener fra havneområdet, hvor der bl.a. er placeret en oliemølle. Man har her haft planer om at bygge boliger, men dette har dog ikke været muligt som følge af reguleringen i planloven.

Ændringen træder i kraft den 1. april 2020.


Den gældende regulering og problemerne ved den 


Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer vedrørende beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og transport- og logistikvirksomheder, og som derfor skal friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder. Ydermere skal kommuneplanen indeholde retningslinjer vedrørende afgrænsningen af konsekvensområder omkring disse særligt udpegede erhvervsområder.

Planlovens § 15 b, stk. 1, bestemmer bl.a., at en lokalplan kun kan udlægge boliger i lugtbelastede områder, hvis lokalplanen ved bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger kan sikre dem mod forureningen. Ny planlægning for kontorbyggeri indenfor udlagte konsekvensområder har dog været muligt som følge af en undtagelse i bestemmelsens stk. 2, hvorefter det er krævet, at bygningerne er hermetisk lukkede, hvilket vil sige, at der ikke er oplukkelige vinduer eller altaner.

Den nugældende bestemmelse i planlovens § 15 b, stk. 1, følger modellen fra planlovens § 15 a, stk. 1, vedrørende støj, hvorefter en lokalplan kun må udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener fx ved etablering af støjskærme.

Modellen har dog ikke vist sig lige så brugbar i relation til lugtgener. Dette skyldes bl.a., at lugtgener ikke på samme måde som støjgener kan håndteres/dæmpes ved brugen af afværgeforanstaltninger, der ikke etableres ved kilden til forurening.


Den nye lovændring


Planloven indeholder mulighed for at udpege såkaldte transformationsområder. Transformationsområder er områder, der er belastet af støj fra eksisterende produktionsvirksomheder, som er centralt beliggende i byer, og hvor der er særlige byudviklingsinteresser. Inden for udlagte transformationsområder tillades en permanent overskridelse af de vejledende grænseværdier for støj på op til 5 dB ved ”første række” af de nye boliger mod produktionsvirksomheden forudsat en række betingelser er opfyldt.

Dette bliver nu også muligt at gøre i lugtbelastede områder, hvorefter kommuneplanen fremover skal indeholde udpegning af op til to lugtbelastede områder i konsekvensområder hvert fjerde år, jf. den nye nr. 28 i planlovens § 11 a, stk. 1. Begrundelsen for udpegningen skal være en særlig byudviklingsinteresse.

Der kan desuden udpeges et yderligere lugtbelastet areal, hvis der gives byggetilladelse svarende til 80 pct. af byggeretten på det udpegede areal. Det skal dog holdes for øje, at kommunen kan vælge at udpege ingen lugtbelastede arealer som følge af formuleringen ”op til to”. Idet der er tale om lugtgener, kan det udpegede område ligge længere væk fra den forurenende virksomhed. Dette er begrundet i karakteren af lugtgener, som kan have et betydeligt større arealmæssigt omfang, hvorfor der ikke er krav om, at udpegningen skal ligge centralt i byen, og det er derfor alene en betingelse, at det skal ligge i byen.

I lovbemærkningerne gives eksempler på arealer, der kan udpeges, her nævnes bl.a. havneområder, områder med nedlagte slagterier og kraftværker. Disse områder kan have særlig attraktiv beliggenhed, hvorfor byudvikling netop efterspørges i disse områder. Der er indsat et krav om redegørelse i et nyt stk. 11 i § 16, hvorefter et lokalplanforslag, som omfatter lugtbelastede arealer, skal følges af en redegørelse for, hvordan kommunen har taget højde for berørte produktionsvirksomheder i planen.


Ansøgning om tilladelse


Lovgiver har vedtaget en ny § 15 b, stk. 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan ansøge om tilladelse til at planlægge for boliger på områder udpeget efter § 11 a, stk. 1, nr. 28, hvor lugtbelastningen fra eksisterende produktionsvirksomheder i over 1,5 meters højde overstiger grænseværdier for lugt. Erhvervsministeren meddeler tilladelsen til kommunalbestyrelsen, dog kan der ikke gives tilladelse, hvis lugtbelastningen overstiger grænseværdierne med mere end 20 lugtenheder. Her er det væsentligt, at der tages stilling til den enkelte produktionsvirksomheds lugtbelastning og ikke en akkumuleret belastning.

Kommunalbestyrelsen vedlægger dokumentation for den enkelte virksomheds lugtbelastning i sin ansøgning herunder hvor stor belastning, hyppighed og form. Det må holdes for øje, at hyppighed kan have væsentlig betydning for om tilladelse gives. Ydermere skal konsekvenser for beboere og produktionsvirksomheder anføres.

I vurderingen af om tilladelse kan gives, må man være opmærksom på, at den gives i særlige tilfælde. Denne vurdering tager stilling til samspillet mellem produktionsvirksomheder og boliger, hvor man vurderer generne for de pågældende boliger samt antallet af produktionsvirksomheder i området, som vil blive begrænset i deres drifts- og udviklingsmuligheder. I processen vil partshøring af berørte og relevante parter være central.

På denne måde vil antallet af forurenende virksomheder samt den enkelte virksomheds forurening få betydning for muligheden for at planlægge for boliger. Hertil kommer, at der tages hensyn til produktionsvirksomhedens planlagte udvikling, hvorefter virksomheden kan have planlagt at skulle udlede mere lugt i fremtiden – dette er dog ikke ensbetydende med et retskrav for virksomheden.

I tilladelsen anfører erhvervsministeren den tilladte lugtbelastning for det pågældende område. Tilladelsen skal være udnyttet inden 3 år fra meddelelse af tilladelsen.


Betingelser der skal opfyldes


For at en kommune kan anvende den nye mulighed for at planlægge for nye boliger på lugtbelastede arealer, der er udpeget som transformationsområder, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. der skal foreligge en tilladelse fra erhvervsministeren

  2. lugtbelastningen må ikke overstige grænseværdier for lugt med mere end det, som er fastsat i den meddelte tilladelse

  3. lokalplanen skal med bestemmelser om etablering af mekanisk ventilation sikre, at ventilationsluften i bygningen ikke er belastet af lugt

  4. der skal i umiddelbar tilknytning til boligbebyggelsen være adgang til udendørs opholdsarealer, hvor grænseværdier for lugt er overholdt.


Bestemmelsen omfatter ikke udlægning til døgninstitutioner, bosteder og lign. Fjerde betingelse kan opfyldes i form af gårdarealer eller græsarealer tilknyttet til bygningen. Ejendomme omfattet af arealudlægget skal desuden tinglyse en servitut på ejendommen, som oplyser, hvor meget lugtbelastningen kan overskride grænseværdier for lugt, samt at der påhviler ejeren en oplysningspligt ved salg og udlejning.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ophæve en bestemmelse, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med en tilladelse efter stk. 3, jf. stk. 4, ved vedtagelse af ny lokalplan, skal erhvervsministeren meddele samtykke. Erhvervsministerens samtykke er desuden påkrævet, hvis kommunalbestyrelsen vil meddele dispensation fra en sådan bestemmelse efter § 19. Hvis man ønsker at ændre den tilladte lugtbelastning på en ejendom, kræves der således samtykke fra erhvervsministeren, ændring af lokalplan samt aflysning af servitut.


Bech-Bruuns kommentar


Udover at lovændringen imødekommer en stor efterspørgsel på boliger, bliver det interessant at se, hvordan afvejningen mellem hensynet til produktionsvirksomhederne og etableringen af nye boliger bliver foretaget. Kommunerne må i høj grad være opmærksom på, at muligheden for at planlægge for boliger henholder sig til særlige tilfælde, hvorfor der nok vil blive stillet høje krav til den dokumentation, som kommunerne skal vedlægge i deres ansøgning til erhvervsministeren.

Det er værd at notere sig, at ministeren under lovforslagets behandling har tilkendegivet, at godkendelses- og tilsynsmyndighederne efter miljøbeskyttelsesloven skal lægge en suppleret lugtvejledning til grund for deres sagsbehandling, og at det af denne vil fremgå, at der også efter miljøbeskyttelsesloven gælder lempede grænseværdier i områder, hvor erhvervsministeren har meddelt tilladelse til lugtbelastede boliger efter planloven. Boligerne i de konkret tilladte lugtbelastede områder må således ikke i sig selv føre til, at virksomheder meddeles skærpede vilkår for lugt i medfør af miljøbeskyttelsesloven.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted