Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Når alting haster!

Kromann Reumert
07/06/2023
Når alting haster!
Kromann Reumert logo
Vindende tilbudsgiver søgte med afsæt i to konkrete udbud at anfægte ordregiverens praksis for brug af hasteprocedure. Klagenævnet for Udbud tog i sagen stilling til, hvorvidt den vindende tilbudsgiver kunne indgive en klage, og hvorvidt ordregivers brug af hasteprocedure var berettiget.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. april 2023, Meldgaard Miljø A/S mod Afatek A/S.


Kort om sagen

Afatek A/S udbød den 6. og 7. februar 2023 som offentlige udbud med brug af hasteprocedure to udbud om tjenesteydelsesopgaver om afsætning af 25.000 tons affaldsforbrændingsslagge til genanvendelse. Der var ifølge udbudsbekendtgørelsen tale om et tilbagevendende offentligt udbud. Tildelingskriteriet var laveste pris.


Efter endt evaluering blev Meldgaard Miljø tildelt kontrakten i begge udbud. Afatek anmodede derfor den 24. februar 2023 Meldgaard om at fremsende dokumentation for ESPD-oplysningerne. Afatek fastsatte i begge udbud frist for at indsende dokumentationen senest den 3. marts 2023. Meldgaard indsendte dokumentationen på fristens sidste dag.


Akkurat som standstill-perioden var ved at udløbe den 13. marts 2023, blev der indleveret to klager – én angående hvert udbud – fra en (i hvert fald sædvanligvis) uventet kant. Det var således den vindende tilbudsgiver, Meldgaard Miljø, der havde klaget. De to klager blev, som følge af klageskrifternes enslydende påstande, behandlet samlet.


Meldgaard Miljø nedlagde bl.a. påstand om, at brug af hasteprocedure (med 15-dages forkortet tilbudsfrist) havde været uberettiget, og at det havde været i strid med de udbudsretlige principper at fastsætte en frist på 7 dage, hvoraf 5 var hverdage, for indsendelse af dokumentation for ESPD-oplysningerne. Meldgaard Miljø nedlagde desuden påstand om annullation af udbuddene. Afatek erkendte ikke disse påståede overtrædelser og nedlagde i øvrigt påstand om afvisning på grund af manglende retlig interesse

Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet fandt indledningsvist, under henvisning til bl.a. praksis fra EU-Domstolen, at også vindende tilbudsgivere kan have en retlig interesse i at indgive klage. Dette var i den konkrete sag tilfældet, da der var tale om et tilbagevendende udbud med brug af hasteprocedure, og det var denne praksis, Meldgaard Miljø søgte at anfægte. Derudover tillagde Klagenævnet det vægt, at der ikke var nogen indikationer på, at klagen var et forsøg fra Meldgaard Miljø på ikke at vedstå sine tilbud.


Angående de materielle påstande fandt Klagenævnet det dokumenteret, at Afatek – næsten konsekvent – havde gjort brug af hasteproceduren gennem en længere periode. Det forhold, at hasteproceduren havde været berettiget i forhold til tidligere udbud, var i den forbindelse ikke ensbetydende med, at det også var berettiget for de aktuelle udbud. Klagenævnet fandt derimod, at Afatek mekanisk havde gjort brug af hasteproceduren uden en tilstrækkelig konkret begrundelse, og at hasteproceduren i realiteten var blevet Afateks standardprocedure. Derudover lagde Klagenævnet vægt på, at selv en berettiget brug af hasteproceduren ikke indebærer, at tilbudsfristen uden videre kan forkortes med 15 dage; den enkelte forkortelse skal vurderes konkret og begrundes præcist, hvilket ikke var sket. Brug af hasteproceduren havde dermed været uberettiget. Som begrundelse for den konkrete frist for at indsende dokumentation for ESPD-oplysningerne, havde Afatek henvist til brugen af hasteproceduren. Da denne imidlertid ikke havde været berettiget, fandt Klagenævnet også, at en frist på 7 dage ikke var en "passende frist", hvorfor der også her forelå en overtrædelse.


Endelig fandt Klagenævnet, at Meldgaard Miljøs påstand om annullation ikke skulle tages til følge, henset til at formålet med Meldgaards Miljøs klage var at få afklaret grænserne for Afateks gentagne brug af hasteprocedure, og at Meldgaard Miljø havde erklæret sig villig til at stå ved sine afgivne tilbud.

Vores bemærkninger

Kendelsen er den første klagenævnskendelse, som entydigt anerkender en vindende tilbudsgivers retlige interesse i at indgive klage. Klagenævnets kendelse må dog alligevel betragtes som en konkret afgørelse, da der blev lagt vægt på de konkrete udbuds tilbagevendende karakter, klagers nedlagte påstande og det forhold, at klager fortsat ville vedstå tilbuddene. Dermed er det ikke nødvendigvis i alle tilfælde, at den vindende tilbudsgiver vil have retlig interesse i at klage. Typisk har den vindende tilbudsgiver jo heller ingen kommerciel interesse i at klage.


Kendelsen bidrager derudover til en forståelse af, hvornår hasteproceduren kan bringes i anvendelse – og også hvornår den altså ikke kan. Det er i den forbindelse afgørende, hvorvidt brug af hasteproceduren, herunder den konkrete fristforkortelse, kan begrundes konkret og præcist. Hvis det ikke er tilfældet, vil Klagenævnet underkende brugen af hasteproceduren. Behovet for at anvende hasteproceduren bør desuden ikke skyldes ordregivers egne forhold – og når ordregiver, som i den konkrete sag, regelmæssigt gennemfører udbud med hasteprocedure og samtidig tilkendegiver at ville gøre det igen, kan det skabe en formodning for, at den konkrete anvendelse formentlig heller ikke er berettiget. Det er derfor afgørende, at ordregivere før et udbuds gennemførelse, hvor der ønskes at gøre brug af hasteproceduren, dokumenterer, at brugen konkret er berettiget og ikke skyldes utilstrækkelig planlægning fra ordregivers side.


Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. april 2023

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
Kan en kommune sælge ejendom med krav til beboerdiversitet?
26/05/2023
Udbud, Offentlig ret
Et forbehold for (allerede kendt) force majeure
Et forbehold for (allerede kendt) force majeure
30/05/2023
Udbud
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
Klagenævnets flertal finder ikke, at SKI havde efterlevet sin pligt til at undersøge indholdet af det vindende tilbud inden kontraktunderskrivelsen
02/06/2023
Udbud
Når alting haster!
Når alting haster!
07/06/2023
Udbud
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
Politisk aftale om udbudsrammer for 9 GW havvind frem mod 2030
09/06/2023
Energi og forsyning, Udbud
Vildledende feedback eller tilbudsgivers eget ansvar?
Vildledende feedback eller tilbudsgivers eget ansvar?
13/06/2023
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted