Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvad betyder Solvens II-direktivet for forsikringsselskaber?

Kromann Reumert
25/02/2015
Hvad betyder Solvens II-direktivet for forsikringsselskaber?
Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har til formål at gennemføre solvens II- og omnibus II-direktivet.

Lovændringerne foreslås at træde i kraft den 1. januar 2016, men enkelte regler om godkendelse af kapitalelementer skal gælde allerede fra 1. april 2015. I dette nyhedsbrev giver vi et kort overblik over de væsentligste ændringer, som lovforslaget vil medføre i reguleringen af et forsikringsselskabs forhold.

STRUKTUREN I DEN FREMTIDIGE REGULERING
Med lovforslaget foretages de ændringer af lov om finansiel virksomhed, som er nødvendige for at gennemføre solvens II-direktivet (se note 1), idet implementeringen af solvens II-direktivet til dels skal ske ved bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet.

Solvens II-direktivet suppleres af forordninger og direktiver udstedt af EU-Kommissionen med hjemmel i direktivet, herunder kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, også kaldetgennemførelsesforordningen, og ved retningslinjer udstedt af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). EIOPA har allerede udstedt en række vejledninger, men der vil blive udstedt yderligere vejledninger.

Nye krav til forsikringsselskabernes risikobaserede solvensopgørelse
Bekendtgørelserne, som Finanstilsynet skal udstede, foreligger endnu ikke, men Finanstilsynet tog med udstedelsen af bekendtgørelse nr. 1343 af 27. november 2013 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber, der trådte i kraft den 1. januar 2014 (nu bekendtgørelse nr. 1313 af 8. december 2014), det første skridt til at stille krav til forsikringsselskabernes risikobaserede solvensopgørelse, og med lovforslaget skal forsikringsselskaberne således primært tilpasse opgørelsen til de endeligt fastsatte, tekniske specifikationer, der bliver fastsat af EU-Kommissionen.

SONDRING MELLEM GRUPPE 1- OG GRUPPE 2-FORSIKRINGSSELSKABER
Lovforslaget indebærer, at forsikringsselskaber (både livs- og skadesforsikringsselskaber) opdeles i såkaldte Gruppe 1-forsikringsselskaber og Gruppe 2-forsikringsselskaber. Alle selskaber, der har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed efter de nugældende regler, vil fortsat have tilladelse efter lovforslagets vedtagelse.

Gruppe 1-forsikringsselskaberne skal efterleve de krav, der følger af gennemførelsen af solvens II-direktivet, mens lovforslaget for Gruppe 2-forsikringsselskaber indebærer forenklede, nationale solvensregler og ændrede investeringsregler, der er baseret på solvens II-direktivets investeringsregler.

Et forsikringsselskab, der opfylder mindst ét af følgende kriterier, vil være et Gruppe 1-forsikringsselskab:

 1. Forsikringsselskabets årlige bruttopræmie har oversteget 5 mio. euro i tre på hinanden følgende år eller forventes at overskride denne tærskelværdi i et af de kommende fem år.

 2. Forsikringsselskabets samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser, eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV’er2, har oversteget 25 mio. euro i tre på hinanden følgende år eller forventes at komme til det i et af de kommende fem år.

 3. Forsikringsselskabet er en del af en koncern, og koncernens samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser, eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV’er, har oversteget 25 mio. euro i tre på hinanden følgende år, eller koncernen forventer at komme til det i et af de kommende fem år.

 4. Forsikringsselskabet udøver forsikrings- eller genforsikringsvirksomhed omfattet af én eller flere af forsikringsklasserne 10-15 i bilag 7 i FIL, medmindre de udgør accessoriske risici.

 5. Forsikringsselskabet udøver genforsikringsvirksomhed, som i tre på hinanden følgende år har oversteget 0,5 mio. euro af selskabets bruttopræmie, 2,5 mio. euro af dets forsikringsmæssige bruttohensættelser, eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV’er, 10 % af dets bruttopræmier eller 10 % af dets forsikringsmæssige bruttohensættelser, eksklusive genforsikringsaftaler og aftaler med ISPV’er, eller selskabet forventer at komme til at overstige et af disse beløb i et af de kommende fem år.

 6. Forsikringsselskabet udøver grænseoverskridende virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed §§ 38 og 39.


Et Gruppe 2-forsikringsselskab er et forsikringsselskab, der ikke er et Gruppe 1-forsikringsselskab, og som ikke forventer at overskride én af grænserne i litra (a)-(c) og (e) de næste fem år.

KAPITALKRAV OG SOLVENSBEHOV

GRUPPE 1-FORSIKRINGSSELSKABER
Gruppe 1-forsikringsselskaber skal opfylde de specifikke krav til kapital i solvens II-direktivet. Der vil derfor blive stillet krav om, at Gruppe 1-forsikringsselskaber skal opfylde følgende krav:

 • Kapitalgrundlaget (basiskapitalgrundlaget med tillæg af supplerende kapitalgrundlag) skal mindst svare til solvenskapitalkravet

 • Basiskapitalgrundlaget skal mindst svare til minimumskapitalkravet bestående af det største af:

  • en procentsats af solvenskapitalkravet inden for et interval på 25-45 %,

  • den beløbsmæssige nedre grænse for minimumskapitalkravet (EUR 3,7 mio. for livsforsikringsselskaber).
Solvenskapitalkravet opgøres enten ved anvendelse af en standardformel eller ved anvendelse af en intern model, godkendt af Finanstilsynet. Solvenskapitalkravet skal ud over forsikringsrisici bl.a. også dække:

 • Markedsrisici, herunder rente-, aktie-, ejendoms-, kreditspænds-, valuta- og koncentrationsrisici

 • Modpartsrisici

 • Operationelle risici


Solvenskapitalkravet for forsikringsselskaber, der anvender standardformlen, skal i vidt omfang opgøres i overensstemmelse med de regler, der allerede gælder ved opgørelse af solvensbehovet i henhold til ovennævnte bekendtgørelse nr. 1313 af 8. december 2014 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber.

Gennemførelsesforordningen indeholder detaljerede krav til opgørelsen af solvenskapitalkravet.

Højere krav til kvaliteten af kapital til opfyldelse af minimumskapitalkravet end til solvenskapitalkravet
Kravene til kvaliteten af den kapital, der kan anvendes til at opfylde minimumskapitalkravet, vil blive højere end kravene til kapitalen, der kan opfylde solvenskapitalkravet. Endvidere vil Finanstilsynets indgrebsmuligheder over for forsikringsselskaber, der ikke opfylder minimumskapitalkravet, være mere omfattende end, hvis det alene er solvenskapitalkravet, der ikke er opfyldt.

Forsikringsselskaber skal forbedre risikostyring ved at vurdere egen risiko og solvens
Som en del af virksomhedsstyringen stilles med solvens II-direktivet desuden krav om, at forsikringsselskaber skal vurdere deres egen risiko og solvens. Vurderingen er en integreret del af et Gruppe 1-forsikringsselskabs forretningsstrategi, og et Gruppe 1-forsikringsselskab skal regelmæssigt vurdere sit samlede solvensbehov med sin specifikke risikoprofil for øje. Vurderingen svarer til det krav, der i dag stilles til forsikringsselskaberne i forbindelse med en kortlægning af risici til brug for opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Til forskel fra det individuelle solvensbehov er formålet med vurderingen af forsikringsselskabets egen risiko og solvens ifølge bemærkningerne til lovforslaget ikke, at der fastsættes et nyt solvenskapitalkrav/-behov, men at Gruppe 1-forsikringsselskabet skal forbedre sin risikostyring ved aktivt at forholde sig til egen risiko og solvens.

Nye kriterier for Finanstilsynets vurdering af kapitaltillæg
Finanstilsynet kan ligesom efter de gældende regler stille krav om et tillæg til kapitalen for Gruppe 1-forsikringsselskaber. I modsætning til de gældende regler opstilles der imidlertid specifikke kriterier for Finanstilsynets vurdering i lovforslagets forslag til en ny § 350 b i lov om finansiel virksomhed.

Kapitaltillægget til solvenskapitalkravet kan ifølge lovbemærkningerne kun anvendes, når Finanstilsynet vurderer, at alle andre tilsynsforanstaltninger er ineffektive eller uhensigtsmæssige.

GRUPPE 2-FORSIKRINGSSELSKABER
For Gruppe 2-forsikringsselskaber fortsætter de gældende regler om solvensbehov og Finanstilsynets mulighed for at fastsætte individuelle solvenskrav uændret.

INVESTERINGSREGLER – BÅDE GRUPPE 1- OG GRUPPE 2-FORSIKRINGSSELSKABER
Aktiver skal investeres, så forsikringstageres og begunstigedes interesser varetages bedst muligt

Investeringsreglerne i lov om finansiel virksomhed §§ 159-166 og § 168 og § 169 ophæves, da det i henhold til solvens II-direktivet ikke er tilladt at stille specifikke krav til, hvilke aktiver et forsikringsselskab kan investere i. Det generelle krav i lov om finansiel virksomhed § 158 opretholdes med en moderniseret formulering (prudent person-princippet). Efter den ændrede formulering i lovforslaget skal forsikringsselskaber investere deres aktiver, så forsikringstagernes og de begunstigedes interesser varetages bedst muligt. Disse regler vil komme til at gælde både for Gruppe 1-forsikringsselskaber og Gruppe 2-forsikringsselskaber.

Finanstilsynet får i henhold til lovforslaget hjemmel til at fastsætte nærmere regler om prudent person-princippet.

Prudent person-princippet indebærer ifølge solvens II-direktivet blandt andet, at et forsikringsselskab skal investere i aktiver, hvortil der knytter sig risici, som det pågældende selskab kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om. Prudent person-princippet indebærer endvidere, at et forsikringsselskab skal have fokus på den samlede porteføljes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet ved investering af sine aktiver og navnlig de aktiver, der anvendes til at dække minimums- og solvenskapitalkravet.

Forsikringsselskabers investeringsstrategi skal afspejle det, kunderne stilles i udsigt
Formålet med prudent person-princippet er at sikre, at forsikringsselskabernes investeringsstrategi afspejler det, som kunderne er stillet i udsigt. Indførelsen afprudent person-princippet vil ifølge bemærkningerne til lovforslaget indebære et ændret fokus på forsikringsselskabernes investeringer og vil indebære, at Finanstilsynet, for så vidt angår livsforsikringsselskaber, i højere grad end tidligere vil sammenholde selskabets investeringsstrategi med de konkrete produkttyper, som selskaberne udbyder, da dette bliver centralt for Finanstilsynets vurdering af, om forsikringsselskaberne via deres investeringer varetager forsikringstagernes interesser bedst muligt.

Finanstilsynet vil bl.a. foretage en vurdering af, om forsikringsselskaberne har fastlagt en hensigtsmæssig investeringsstrategi, der opstiller klare rammer for risikoen ved de enkelte produkter, sikrer en tilpas grad af risikospredning og forhindrer risici, der er i modstrid med kundernes interesser, så som koncentrations- og likviditetsrisici. Finanstilsynet vil endvidere vurdere, om investeringsstrategien er robust over for udsving på de finansielle markeder og fortsat sikrer, at kunderne får det, som de er stillet i udsigt.

Investeringsstrategien skal understøtte langsigtede mål
Finanstilsynet vil ligeledes se på, om investeringsstrategien og de faktiske investeringer understøtter langsigtede mål frem for mere kortsigtede mål, herunder sikrer det bedst mulige afkast. Endvidere vil de nye regler medføre et øget fokus på den ledelsesmæssige indblanding i og forståelse for forsikringsselskabets investeringer.

Derudover skal aktiverne, som det er tilfældet i dag, være lokaliseret, så Finanstilsynet kan anvende den adgang, som er hjemlet i lov om finansiel virksomhed § 251 til at begrænse eller forbyde forsikringsselskabets frie rådighed over aktiverne, hvis Finanstilsynet måtte vurdere, at forsikringsselskabets økonomiske situation ikke er betryggende.

EIOPA vil udstede en vejledning om prudent person-princippet for at sikre en ensartet anvendelse og fortolkning af princippet i EU/EØS-området.

Prudent person-princippet vil baseret på beskrivelsen i lovbemærkningerne til lovforslaget og de hidtidige udmeldinger fra Finanstilsynet indebære, at forsikringsselskabernes bestyrelser vil blive inddraget betydeligt mere i fastsættelsen af den løbende investeringsstrategi, end tilfældet er i dag.

NØGLEFUNKTIONER – KUN GRUPPE 1-FORSIKRINGSSELSKABER
I henhold til forslaget til en ny § 71, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed skal et Gruppe 1-forsikringsselskab som led i selskabets virksomhedsstyring identificere selskabets nøglepersoner (dvs. de personer som er ansvarlige for selskabets nøglefunktioner). Dette krav gælder ikke for Gruppe 2-forsikringsselskaber.

Som nøglefunktioner anses funktioner, der er vigtige og afgørende for Gruppe 1-forsikringsselskabets drift. Det følger af solvens II-direktivet, at et Gruppe 1-forsikringsselskabs organisation, ud over en bestyrelse og en direktion, skal omfatte en risikostyringsfunktion, en compliance-funktion, en aktuarfunktion og en intern auditfunktion.

Disse funktioner anses i henhold til solvens II-direktivet altid for nøglefunktioner.

Risikostyringsfunktion, compliance-funktion og intern auditfunktion
Risikostyrings-, compliance-, aktuar- og den interne auditfunktion og de opgaver, som de ansvarlige for disse funktioner skal udføre, vil blive reguleret ved en ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Der gælder i dag ikke et krav om, at et forsikringsselskab skal have en særskilt risikostyringsfunktion, compliance-funktion eller intern auditfunktion. En række forsikringsselskaber har dog allerede i dag en risikostyringsfunktion og en compliance-funktion. For mindre Gruppe 1-forsikringsselskaber kan det formentlig være hensigtsmæssigt at outsource det praktiske arbejde i forbindelse med f.eks. compliance-funktionen, da denne funktion i mange tilfælde formentlig ikke vil kunne bære en fuldtidsmedarbejder.

Den interne auditfunktion skal i henhold til solvens II-direktivet foretage en vurdering af, om det interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet er hensigtsmæssigt og effektivt. Der er således ikke tale om, at den interne auditfunktion svarer til de opgaver, som en intern revision varetager. De opgaver, som den interne auditfunktion skal varetage, kan dog udføres af den interne revision i de tilfælde, hvor forsikringsselskabet har en sådan, og den interne revision har de rette kompetencer og ressourcer til at udføre opgaverne i den interne auditfunktion.

Gruppe 1-forsikringsselskaber skal indberette nøglepersoner, der ikke allerede er godkendt
De øvrige personer, som vil skulle identificeres som nøglepersoner, vil være personer ansat af Gruppe 1-forsikringsselskabet, der i det daglige er en del af den faktiske ledelse af selskabet. Dette vil bl.a. omfatte direktionsmedlemmer, der de facto udgør en del af den daglige ledelse, men som ikke er registreret som direktører i Erhvervsstyrelsen. Det vil være op til det enkelte Gruppe 1-forsikringsselskab at identificere eventuelle andre nøglefunktioner og udpege den ansvarlige for funktionen som nøgleperson.

Nøglepersoner bliver omfattet af reglerne om egnethed og hæderlighed i lov om finansiel virksomhed § 64. Derfor skal Gruppe 1-forsikringsselskabet indberette nøglepersoner, der ikke allerede er godkendt i henhold til disse regler i henhold til lov om finansiel virksomhed § 64, stk. 5.

NOTER
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed med de ændringer, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/89/EU af 16. november 2011, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/58/EU af 11. december 2013, (QuickFix 2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 (Omnibus II).

2 Et ISPV (Insurance Special Purpose Vehicle) er en juridisk person, som afdækker risici for forsikringsselskaber, og som finansierer sin dækning af sådanne risici udelukkende ved hjælp af udbyttet fra obligationsudstedelser eller andre finansieringsordninger, hvor tilbagebetalingskravet for dem, der har stillet kapital til rådighed, er efterstillet de genforsikringsforpligtelser, der følger af en aftale indgået mellem den juridiske person og forsikringsselskabet. ISPV'er skal have tilladelse af Finanstilsynet, når lovforslaget træder i kraft.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nu kører ESG-toget
Nu kører ESG-toget
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
18/12/2023
Finansiering og bankret, Insolvens og rekonstruktion
2024 i bæredygtighedens tegn
2024 i bæredygtighedens tegn
15/01/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted