Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?

WSCO Advokatpartnerselskab
25/11/2020
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg har i en nyere kendelse om genopfyldning af forsikringssum på en projektansvarsforsikring afgjort, at pligten til at foretage genopfyldning påhvilede forsikringstageren (rådgiveren), uanset om bygherren havde anmodet herom eller ej.

Voldgiftsnævnet fandt desuden, at en aftale om begrænsning af rådgiverens ansvar til projektansvarsforsikringens dækningssum er uden betydning, hvis rådgiveren har forsømt sin pligt til at tegne forsikringen – og til senere at anmode om genopfyldning.


Nedenfor kan du læse om kendelsen, og om hvilke forhold du bør være opmærksom på ved genopfyldning.


Om sagen (TBB2020.198)
Sagen omhandlede en region, der som bygherre (BH) indgik aftale med to totalrådgivere (TR) om ydelse af teknisk bistand og rådgivning i forbindelse med en ombygning og udvidelse af et allerede eksisterende hospital.

Den samlede byggesum var opgjort til kr. 280,4 mio., og totalrådgivningshonoraret var kr. 25 mio. Der var i kontrakten mellem bygherren og totalrådgiverne bestemt, at rådgiverens beløbsmæssige ansvar var begrænset til de i aftalen anførte dækningssummer. Af kontrakten fremgik endvidere, at forsikringssummen var DKK 10 mio., og at

”Forsikringen skal kunne genopfyldes en gang i projektperioden eller den efterfølgende ansvarsperiode.
Forinden endelig tegning af projektforsikring forelægges bygherren forsikringstilbuddet til gennemsyn og godkendelse.”


Af forsikringsbetingelserne for den tegnede projektansvarsforsikring fremgik følgende om dækningssum:

”DKK 10.00.000 – ved tingskade og/eller tab og i alt for perioden med 1 gang genopfyldning.”


Under byggeriet mente BH at TR var årsag til forsinkelsen af entreprisen. Endvidere mente BH, at TR var skyld i projekteringsmangler, som BH ønskede erstattet af TR. BH nedlagde derfor påstand om, at TR skulle betale ca. kr. 35,6 mio. i erstatning, hvortil TR påstod frifindelse. TR nedlagde selvstændig påstand om, at BH skulle betale ca. kr. 10,5 mio. for ubetalte honorarer.

Kendelsen
Voldgiftsretten fandt, at BH var i stand til at godtgøre, at forsinkelsen skyldtes TR’s forhold. Størrelsen af erstatningen afhang dog af voldgiftsrettens forståelse af den aftalte ansvarsbegrænsning.
Her fandt Voldgiftsretten, at ”genopfyldning” må forstås således, at


”i tilfælde, hvor den aftalte dækningssum er anvendt eller næsten anvendt til dækning af skader, kan der mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet aftales (tegnes) en udvidelse af dækningen, således at den oprindelige dækningssum retableres.”


Dette betyder ifølge Voldgiftsretten, at forsikringstageren over for forsikringsselskabet er berettiget til at anmode om genopfyldning.
Ved projektansvarsforsikringer gælder det, at det er rådgiveren, der tegner forsikringen, og de citerede dele af kontrakten (ovenfor) må forstås således, at der består en pligt for rådgiveren at tegne forsikringen og til at genopfylde dækningen.

Voldgiftsnævnet fandt endvidere, at en anmodning fra bygherren om genopfyldning ikke ændrer på rådgiverens pligter i den henseende.
Dernæst fastslår Voldgiftsretten, at ansvarsbegrænsningen bortfalder, hvis rådgiveren forsømmer at tegne forsikringen, og tilsvarende gælder, hvis rådgiveren forsømmer at genopfylde dækningssummen. I så tilfælde vil rådgiveren være stillet over for bygherren, som om forsikring var tegnet og genopfyldning foretaget (i relation til ansvaret).

Hvis rådgiveren anmoder om genopfyldning, er det vigtigt, at dette sker i det rigtige tidsrum. Om dette udtaler Voldgiftsretten, at genopfyldning først kan foretages, når dækningssummen er – eller næsten er – anvendt til dækning af skader (eller krav), men den beløbsmæssige begrænsning må endnu ikke være nået. Derudover kan genopfyldning ikke ske med virkning for skader (eller krav), der allerede er gjort rådgiveren bekendt på tidspunktet for anmodning om genopfyldning.
I den konkrete sag var der på tidspunktet for ansvarsskaden anvendt 20% af dækningssummen, og der var efter Voldgiftsrettens opfattelse ikke på dette tidspunkt pligt til at anmode om genopfyldning. Efter skaden var det ikke muligt at ansøge om genopfyldning med virkning for det allerede rejste krav. Bygherrens krav var derfor begrænset til den gældende og aftalte ansvarsbegrænsning, der svarede til forsikringssummen (uden genopfyldning).


Hvad kan vi lære af kendelsen?

Kendelsen viser meget tydeligt betydningen af en aftalt ansvarsbegrænsning, idet bygherren ganske enkelt ikke kan få medhold i sit krav på erstatning af det samlede tab. Erstatningsansvaret er nemlig begrænset til det aftalte beløb.

Derudover kan af kendelsen udledes følgende om genopfyldning på en projektansvarsforsikring:
 

  • Rådgiveren har pligt til at foretage genopfyldning,
  • Forsømmelse af denne pligt indebærer, at bygherren stilles som om genopfyldning var sket,
  • Genopfyldning kan ske, når dækningssummen næsten er anvendt,
  • Genopfyldning kan således ikke ske, når der kun er anvendt 20% af dækningssummen, og
  • Genopfyldning vil ikke have virkning for skader eller krav, som forsikringstageren allerede har eller burde have viden om.


Indholdet af kendelsen er for så vidt ikke overraskende, men kendelsen giver ikke desto mindre gode guidelines om genopfyldning (der findes ikke andre afgørelser om genopfyldning).


Hvem har kendelsen betydning for?
Dommen har betydning for alle aktører i byggebranchen og for disse rådgivere, herunder forsikringsselskaber og forsikringsmæglere. 


Du finder artiklen på engelsk her


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
Overtrædelse af GDPR: Erstatning for ikke-økonomisk skade
06/05/2024
Persondata, Forsikring og erstatning
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted