Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fordobling af bøder i skattesager, arrestpålæg og tavshedspligt

Kromann Reumert
07/02/2024
Fordobling af bøder i skattesager, arrestpålæg og tavshedspligt
Kromann Reumert logo
Den 1. januar 2024 trådte regeringens sanktionspakke om hårdere sanktioner på skatte- og afgiftsområdet i kraft. De nye regler indebærer, at bøder for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen er blevet markant forhøjet. Samtidig indfører regeringen regler om administrativ arrest i virksomheders bankkonti, og pengeinstitutterne bliver pålagt tavshedspligt. I denne nyhed omtaler vi den nye sanktionspraksis, regler om personlig hæftelse for ledelsen og de nye regler om arrestpålæg.

Den vedtagne sanktionspakke består af følgende seks elementer:


  • Forhøjelse af bøder og beløbsgrænser i fængselssager (ny sanktionspraksis)
  • Indførsel af tillægsbøder i smuglerisager
  • Enklere og hårdere udmåling af bødestraf

  • Personlig hæftelse for ledelsen ved brug af falske og fiktive fakturaer
  • Adgang til administrativ arrest (arrestfogedforretninger)  
  • Ens beløbsgrænse for unddragelsessager.


Fordobling af bøder og ændring af fængselsgrænsen

Hovedelementerne i den nye sanktionspraksis består for det første i en fordobling af bøder for overtrædelse af de forskellige skatte- og afgiftslove. Ændringen foretages ved, at den nye sanktionspraksis beskrives i lovbemærkningerne til den vedtagne lov, som indeholder en teknisk ændring af de relevante skatte- og punktafgiftslove, eksempelvis skattekontrolloven, momsloven m.fl.


Lidt forenklet har sanktioneringen på skatteområdet hidtil taget udgangspunkt i, at bøder eller tillægsbøder udmåltes som enten 1x eller ½x unddragelsen afhængigt af, om overtrædelsen ansås for begået forsætligt eller groft uagtsomt. Den nye praksis betyder, at bøderne fremover tænkes fastsat som 2x eller 1x unddragelsen. En momsunddragelse på 1 mio. kroner, der anses for begået forsætlig, vil af SKAT blive påstået sanktioneret med en bøde eller tillægsbøde på 2 mio. kroner. Anses samme momsunddragelse for begået groft uagtsomt, må bødekravet forventes at blive på 1 mio. kroner. I begge tilfælde vil momsen også skulle tilbagebetales.


For det andet ændres fængselsgrænserne i skatte- og afgiftssager fra henholdsvis 250.000 kroner og 100.000 kroner til en fællesgrænse på 500.000 kroner. Ændringen betyder, at SKAT fremover vil kunne afgøre forsætlige overtrædelser indtil den forhøjede fællesgrænse med betaling af en bøde, dog begrænset til førstegangsovertrædelser. Er den forsætlige unddragelse højere end 500.000 kroner vil sagen som hidtil skulle overgives til politiet. Baggrunden for dette forslag er at frigive ressourcer i politi- og anklagemyndigheden samt domstolene.


For virksomheder indebærer den nye sanktionspraksis først og fremmest en forøget bøderisiko. Dermed øges vigtigheden af, hvorvidt et forhold bedømmes som simpelt uagtsomt (bødefrit), groft uagtsomt (bøde = 1x unddragelse) eller forsætligt (bøde = 2x unddragelse).


Hvordan domstolene vil forholde sig til den nye sanktionspraksis, må tiden vise. I bemærkningerne tages sædvanligt forbehold herfor.


Personlig hæftelse for ledelsen

Sanktionspakken indfører dernæst et udvidet hæftelsesansvar for ledelsen i virksomheder, hvor der er sket urigtig angivelse af skatter eller afgifter baseret på falske eller fiktive fakturaer. Ændringen sker ved, at der indføres en ny bestemmelse herom i opkrævningslovens § 10 d. Den nye bestemmelse er i overensstemmelse med opkrævningslovens øvrige hæftelsesregler formuleret således, at den omfatter personer, der "deltager i ledelsen" af virksomheden. Begrebet omfatter blandt andet alle, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system. Endvidere omfatter bestemmelsen "stråmandskonstruktioner", hvor personen ikke er registreret, men som reelt deltager i ledelsen af virksomheden. Hæftelsen omfatter de skatter og afgifter, der ikke bliver angivet eller indberettet som følge af de urigtige oplysninger. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.


Arrestpålæg og tavshedspligt

Som noget helt nyt indeholder sanktionspakken regler om adgang for SKAT til at foretage administrativ arrest i virksomheders bankkonti. Hjemlen til at foretage arrestfogedforretninger er opkrævningslovens § 14, hvor SKAT bemyndiges til at udpege en særlig personalegruppe til at fungere som arrestfogeder. Arrestfogederne har herefter kompetence til at foretage arrest i indeståendet på en pengeinstitutkonto, der tilhører en virksomhed, hvis drift efter et konkret skøn vurderes at indebære en nærliggende risiko for tab for staten ("Arrestpålæg"). Det er en betingelse for arrestens lovlighed, at kravene antages forsætligt eller groft uagtsomt ikke at ville blive afregnet til SKAT.


For pengeinstitutterne indebærer den nye arrestfogedordning, at institutterne skal etablere procedurer for håndtering af arrestpålæg. Samtidigt skal man i pengeinstitutterne være opmærksom på, at de oplysninger som modtages i forbindelse med sådanne arrestpålæg i medfør af opkrævningslovens § 14, stk. 9, anses for omfattet af reglerne om tavshedspligt efter kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed.


Den nye arrestfogedordning omfatter også krav, der vedrører perioden før den 1. januar 2024. Det vil således ikke have betydning for SKATs mulighed for at foretage arrest, at kravet er opstået forud for lovens ikrafttræden.


Vores bemærkninger

Sanktionspakken er endnu et eksempel på, at straffen for overtrædelse af kompleks lovgivning skærpes. Reglerne indebærer, at både ledelsen og virksomheden skal være påpasselig. Såfremt der opstår spørgsmål om, hvorvidt lovgivningen er overtrådt, bør man som virksomhed søge juridisk bistand. Dette gør sig særligt gældende på skatte- og afgiftsområdet, idet håndhævelsen og brug af bøder er knyttet sammen med skattevæsenets økonomi. Det fremgår således direkte af den politiske aftale om sanktionspakken, at provenuet fra de højere bøder indgår som del af finansieringen af skattevæsenets økonomi 2023-2027.


Læs mere om loven (ft.dk).

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted