Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen: Væsentlige ændringer af nødlidende kontrakter skal i nyt udbud

Bech Bruun
19/09/2016
EU-Domstolen: Væsentlige ændringer af nødlidende kontrakter skal i nyt udbud
EU-Domstolen har afgjort, at der efter indgåelse af en offentlig kontrakt ikke må foretages væsentlige ændringer uden en ny udbudsprocedure, heller ikke i tilfælde, hvor ændringerne udgør en forligsmæssig løsning i en situation, hvor den pågældende kontrakt er blevet nødlidende.Sagen handler om den danske stat, der i 2007 iværksatte en udbudsprocedure om levering af et fælles kommunikationssystem til det samlede beredskab. Rigspolitiet ved Center for Beredskabs-kommunikation fik myndighedsansvaret for kontrakten. Virksomheden Terma A/S fik kontrakten.

Da kontrakten skulle gennemføres, opstod der vanskeligheder med at overholde leveringsfristerne, og det var ikke muligt at gennemføre kontraktens indhold. Efter forhandlinger nåede parterne frem til et forlig, hvorefter kontrakten blev begrænset til alene at omhandle levering af et radio-kommunikationssystem til de enkelte politikredse samt køb af to centrale serverfarme.

Finn Frogne A/S, der havde undladt at ansøge om prækvalifikation ved det oprindelige udbud, klagede over den forligsmæssige ændring af kontrakten. Klagen blev ikke taget til følge af Klagenævnet for Udbud, og Finn Frogne A/S indbragte derfor sagen for Østre Landsret. Østre Landsret fandt, at der var foretaget en væsentlig ændring af den oprindelige kontrakt, men at forliget i relation til reduktionen af kontrakten ikke var udtryk for en vilje til at genforhandle kontraktens grundlæggende elementer. I stedet måtte forliget opfattes som parternes forsøg på en alternativ bilæggelse af den tvist, der var opstået mellem parterne, og ændringen kunne foretages uden udbud. Desuden var der intet grundlag for at antage, at parterne havde intentioner om at omgå udbudsreglerne. På den baggrund vurderede Østre Landsret, at ligebehandlingsprincippet og princippet om gennemsigtighed ikke var blevet overtrådt.

Sagen blev herefter indbragt for Højesteret, der ved præjudiciel forespørgsel henviste sagen til EU-Domstolen.

EU-Domstolens afgørelse

Højesteret ønskede, at EU-Domstolen tog stilling til, om en nødlidende, offentligt udbudt kontrakt må ændres væsentligt, hvis ændringen objektivt set udgør en forligsmæssig løsning, hvor begge parter giver afkald på deres krav for at bringe tvisten til ophør.

Indledningsvis anførte EU-Domstolen, at det forhold, at der efter kontraktens indgåelse skete en reduktion i kontraktens indhold, kunne have bevirket, at et større antal tilbudsgivere ville have ansøgt om prækvalifikation.

EU-Domstolen anførte, at en væsentlig ændring af den indgåede kontrakt principielt ikke kan aftales uden et nyt udbud af den ændrede kontrakt. Det forholder sig kun anderledes, hvis den pågældende ændring var omfattet af den oprindelige kontrakt. Hvorvidt en ændring er væsentlig, og dermed kræver en ny udbudsprocedure, skal alene afgøres på baggrund af en vurdering af, om den nye kontrakt bliver afgørende forskellig fra den oprindelige kontrakt.

I denne forbindelse er det irrelevant, hvilke bevæggrunde parterne havde for at gennemgøre den pågældende ændring, herunder om ændringen blev gennemført for at forlige en tvist mellem parterne.

Herudover anførte EU-Domstolen, at ordregiver kan forbeholde sig mulighed for at foretage visse ændringer - også væsentlige - i kontrakten efter tildeling heraf ved at fastsætte dette i udbudsma-terialet. De nærmere rammer herfor skal dog tillige fastsættes på forhånd.

Bech-Bruun's kommentarer

EU-Domstolens afgørelse viser, at reglerne om at væsentlige ændringer af en udbudt kontrakt kræver afholdelse af et nyt udbud, også gælder i tilfælde hvor den indgåede kontrakt er misligholdt, og hvor ændringen er udtryk for et forlig indgået for at undgå en rets- eller voldgiftssag.

Ordregivere bør derfor overveje i kontrakten at tage højde for, at der kan opstå et behov for at foretage ændringer. Det er dog et krav at det reguleres, hvordan en eventuel ændring kan foretages, herunder hvilken betydning det har for prissætningen.

Hvis en sådan mulighed ikke indgår i kontrakten, må ordregiver nøjes med at gøre misligholdel-sesbeføjelser gældende over for leverandøren. Hvorvidt en ny reduceret kontrakt kan tildeles den samme leverandør afhænger af, om de almindelige undtagelsesbestemmelser berettiger ordregiver til at tildele en kontrakt efter forhandling uden udbudsbekendtgørelse.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Når klagen ikke er helt på plads
Når klagen ikke er helt på plads
21/05/2024
Udbud, IT- og telekommunikation
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
Udtømning af en delaftales maksimale værdi var ikke uforudsigelig
03/06/2024
Udbud
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
Ny vejledning om aktindsigt i udbudssager
03/06/2024
Udbud
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
I går
Udbud
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
Ordregiver overgik uberettiget til udbud med forhandling, men de tildelte og allerede indgåede delaftaler kunne ikke erklæres for uden virkning
I går
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted