Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Det nye betalingstjenestedirektiv

Gorrissen Federspiel
23/02/2017
Det nye betalingstjenestedirektiv
Det nye betalingstjenestedirektiv – et paradigmeskift? Betalingstjenester beskrives normalt som fysiske pengeoverførsler, mobile betalinger, betalinger via internettet, indsættelser eller hævninger af kontanter fra en konto. Tjenesterne reguleres for nuvæ- rende blandt andet af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (LBK nr. 613 af 24/04/2015), hvilken lov bygger på et EU-betalingstjenestedirektiv fra 2007.
Udviklingen inden for området går stærkt i disse år.

Et nyt EU-betalingstjenestedirektiv er vedtaget (PSD2-direktivet, EU 2015/2366, 25/11/2015). Formålet med dette nye betalingstjenestedirektiv er at fremme udviklingen af markedet for elektro- niske betalinger, herunder skabe større konkurrence, lavere omkostninger og sikrere betalingstje- nester.

Direktivet, som senest skal være implementeret i dansk ret den 13. januar 2018, har allerede vist sig at dele vandene. Navnlig direktivets nyskabende regulering af transaktionsdata og betalingsservices har affødt en del debat.

Fortalerne for direktivet anser det for værende en naturlig og nødvendig følge af den teknologiske udvikling, som i de senere år har medført en markant stigning i antallet af FinTech-produkter (se vores nyhedsbrev herom fra januar 2017).

Kritikerne mener derimod, at direktivet skaber en ulige konkurrencesituation, hvor nogle udbydere af betalingstjenester er underlagt strengere krav – for eksempel i relation til kundesikkerhed – end andre udbydere, de såkaldte tredjepartsudbydere, hvilke forstås som udbydere af betalingstjenester, der ikke er kontoførende.

Ambitionen med dette nyhedsbrev er ikke at afsøge og dermed beskrive direktivets mange afkroge, men derimod at give en overordnet introduktion til de nye – efter vores opfattelse meget væsentlige – muligheder for tredjepartsudbyderes adgang til kundernes konti.

Disse muligheder kan måske mest nærliggende sammenlignes med de muligheder, som tidligere for efterhånden mange år siden opstod på de danske telefoni- og el markeder, hvor markedernes ”in- frastruktur” i et vist omfang lovgivningsmæssigt blev krævet stillet til rådighed for alle udbydere.
Markedet for betalings- og kontooplysningstjenester
Ifølge det nugældende betalingstjenestedirektiv fra 2007 er pengeinstitutterne ikke forpligtet til at give tredjeparter adgang til kundernes konti.

Tredjepartsudbydere med et ønske om (og behov for) at få adgang til kundernes konti er således ik- ke blot afhængige af kundens samtykke, men tilmed af pengeinstituttets. Under de nuværende reg- ler indtager pengeinstitutterne derfor en eneretslignende position på markedet for betalings- og kontooplysningstjenester.

Det nye betalingstjenestedirektiv gør op med denne position, idet pengeinstitutterne netop forplig- tes til på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår at åbne op for adgangen til kun- dernes konti i forbindelse med kontooplysningstjenester og betalingsinitieringstjenester.

Kontooplysningstjeneste
Begrebet dækker over en onlinetjeneste, der indsamler oplysninger fra én eller flere konti, som kunden har hos ét eller flere pengeinstitutter.

De indsamlede oplysninger kan herefter (som udgangspunkt) anvendes til formål, som kunden samtykker til, herunder til udarbejdelse af budgetter, rabatprogrammer og elektroniske kvitterings- løsninger (blot for at nævne et par eksempler).

Anvendelsesmulighederne er dog ikke ubegrænsede. I Danmark har vi nemlig i den nugældende lovgivning en særregel, der forbyder virksomheder at anvende kontooplysninger til eksempelvis markedsføring – også selvom kunden samtykker.

I det for nyligt fremsatte lovforslag til en ny lov om betalingstjenester (udkast af 11. januar 2017), som har til formål at implementere det nye betalingstjenestedirektiv, er denne bestemmelse fra den nuværende regulering foreslået videreført. Gennemføres loven som foreslået, må danske virksom- heder altså heller ikke i fremtiden anvende kontooplysninger til brug for markedsføring. Dette har affødt en del kritik af lovforslaget, ikke mindst i høringssvarene fra FinTech-virksomheder.

Betalingsinitieringstjeneste
Som ordet indikerer, har tjenesten til formål at ”tage initiativ til” gennemførelsen af en betalings- transaktion. I praksis vil dette typisk ske ved, at tjenesteudbyderen etablerer en såkaldt ”software- bro” mellem henholdsvis kundens netbank og sælgerens e-platform, som muliggør en smidigere transaktion uden anvendelse af betalingskort.

Eftersom tredjepartsudbydere af betalingsinitieringstjenester i direktivet blot er ”formidlere” – og altså ikke på noget tidspunkt i processen er i besiddelse af kundens penge – skal disse ikke opfylde de samme krav, herunder kapitalkrav, som pengeinstitutterne.

Som nævnt indledningsvist åbner dette op for, at en række nye virksomhedstyper kan gøre sit ind- tog på det finansielle marked. Det må derfor antages, at et ikke ubetydeligt antal Fintech- virksomheder står klar i kulissen. Dermed opfyldes ét af direktivets formål; skabelsen af en øget konkurrence på markedet for betalingstjenester.
en traditionelle finansielle sektor kan – som en konsekvens heraf - vælge at fokusere på de mere traditionelle ”bankydelser”, såsom indlån og udlån af midler. En anden mulighed er dog selvfølge- lig, at sektoren (pengeinstitutterne) kan vælge at ”tage kampen op” ved selv at udbyde betalingsini- tierings- og kontooplysningstjenester i konkurrence med tredjepartsudbydere, hvilket flere penge- institutter da også allerede gør i varierende omfang.

Pengeinstitutterne har tilmed den fordel, at de ikke behøver at vente til 2018. Pengeinstitutterne har således allerede på nuværende tidspunkt den fornødne adgang til kundernes konti og kan derfor allerede nu tilbyde kunderne de føromtalte ydelser. Direktivet kan dermed vise sig at blive en stor konkurrencemæssig fordel for de pengeinstitutter, der formår at udnytte de nye muligheder, som direktivet åbner op for.

Paradigmeskifte?
Høringsfristen for det danske lovforslag, som skal implementere det nye betalingstjenestedirektiv, udløb den 6. februar 2017. Lovforslaget er herefter genstand for yderligere behandling, forinden lovforslaget sendes til afstemning i Folketinget.

Vedtages lovforslaget i sin nuværende form, vil markedet for betalings- og kontooplysningstjenester med sikkerhed forandre sig. Pengeinstitutterne vil nemlig være tvunget til at åbne op for kundernes konti for tredjepartsudbydere, som dermed kan konkurrere med pengeinstitutterne om at blive kundens fortrukne betalings- og kontooplysningstjenesteyder. Som kunde vil man derfor forment- ligt opleve, at udvalget af tjenesteudbydere på det finansielle marked forøges væsentligt i de kom- mende år.

Det nye betalingstjenestedirektiv sætter tilmed en tyk streg under, at kundedata tilhører kunden – og ikke pengeinstituttet. Kunden må med andre ord selv bestemme, hvordan og af hvem kundens data skal anvendes. Denne selvbestemmelse synes dog måske at blive frataget de danske kunder qua førnævnte videreførelse af et forbud mod brug af data til for eksempel markedsføring. Henset til den kritik, som forbuddet har været udsat for i såvel avisartikler som hørringssvar, er det imid- lertid ikke givet, at forbuddet består efter endnu en behandling af lovforslaget i Folketinget.

Et paradigmeskift? Muligvis, men omfanget heraf kender vi først, når den danske lovtekst foreligger i sin endelige form. Den endelige frist er som nævnt 13. januar 2018, hvor direktivet skal være gen- nemført i dansk ret.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted