Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Cv’ers anvendelse som kvalitativ konkurrenceparameter

Bird & Bird
09/07/2015
Cv’ers anvendelse som kvalitativ konkurrenceparameter
Bird & Bird logo
Klagenævnet for Udbud har den 25. juni 2015 afsagt kendelse mellem Svend Pedersen A/S og Favrskov Kommune. Der blevet klaget over, at bl.a. CV'er blev anvendt som delkriterium, da dette måtte anses som uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Klagenævnet gav klager medhold og annullerede tildelingsbeslutningen.

Faktum
Favrskov Kommune iværksatte i 2015 en offentlig licitation efter tilbudsloven af etablering af vej og cykelsti. Licitationen var opdelt i 4 entreprisepakker med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Der indkom tilbud fra 19 virksomheder, og kontrakten blev tildelt den 10. september 2014 til;

  • Entreprisepakke 1: Brdr. Andersen Randers A/S

  • Entreprisepakke 2: Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

  • Entreprisepakke 3: Gunnar Nielsen A/S

  • Entreprisepakke 4: Gunnar Nielsen A/S

  • Der blev den 22. oktober 2014 klaget af en anden tilbudsgiver over anvendelsen af underkriteriet "CV'er, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer".


I licitationsbetingelserne var det fastsat, at "tilbuddet skal indeholde CV'er for nøglepersoner, organisationsplan, væsentlige underentreprenører, 3-5 relevante referencer samt en foreløbig tidsplan."
Der var ikke i udbudsmaterialet, udover vægtningen på 40%, angivet yderligere om, hvorledes de forespurgte oplysninger og det beskrevne kvalitative underkriterium ville indgå i vurderingen ved siden af underkriteriet "pris".

Klager havde budt på entreprisepakke 1 og 4. Det fremgik af kommunens evaluering, at klager på begge entreprisepakker havde tilbudt den laveste pris og derved opnået 10 point (6 vægtede points og til underkriteriet "CV'er, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer" opnået 3,5 point (1,4 vægtede points).

Klager opnåede, baseret på den anførte vægtning, 7,4 point på begge entreprisepakker, mens vinderne af pakke 1 og 4 opnåede henholdsvis 8,1 og 7,6 point.

I den efterfølgende klage blev der blandt andet nedlagt påstand om, at underkriteriet "CV'er, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer" ikke var egnet som tildelingskriterium, men nærmere egnet som udvælgelseskriterium i en prækvalifikation.

Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet gav Svend Pedersen A/S medhold i flertallet af de nedlagte påstande og annullerede tildelingsbeslutningen.

Klagenævnet udtalte til påstanden vedrørende brugen af underkriteriet "CV'er for nøglepersoner, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer", at hvert af de heri indeholdte delkriterier efter deres karakter sædvanligvis alene var egnede til at bedømme tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre opgaven.

Klagenævnet udtalte dog, at det dog er muligt at anvende disse enkelte delkriterier, hvis det klart fremgår af udbuds- eller licitationsbetingelserne, hvordan kriterierne specifikt relaterer sig til den udbudte opgave – således at der er en sammenhæng mellem kriterierne og selve løsningen af opgaven.

Klagenævnet lagde konkret vægt på, at kravet om fremlæggelse af "CV'er for nøglepersoner, organisationsplan, væsentlige underentreprenører, 3-5 relevante referencer samt en foreløbig tidsplan" ikke i sig selv gav tilbudsgiverne grundlag for at vurdere, hvilket indhold de skulle give deres tilbud for at få en god eller acceptabel bedømmelse i dette underkriterium. Underkriteriet "CV'er, organisationsplan væsentlige underentreprenører samt referencer" var i denne sag derfor ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Kommentar
Sagen er ikke banebrydende, men synes at fastholde den i Danmark gældende praksis for inddragelse af bl.a. CV'er i en tilbudsevaluering.

I forhold til Klagenævnets præmisser bemærkes dog, at Klagenævnet i relation til de anvendte delkriterier - CV'er, organisationsplan væsentlige underentreprenører samt referencer - udtaler, at selv om disse sædvanligvis alene er egnede til at bedømme tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre opgaven, er det dog "muligt at anvende de enkelte kriterier som underkriterier til tildelingskriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvis det klart fremgår af udbuds- og licitationsbetingelserne, hvordan kriterierne specifikt relaterer sig til den udbudte opgave."

Nogle gange skal man som praktiker være forsigtig med at læse for meget ud af klagenævnets præmisser, og umiddelbart synes ovennævnte generelle tilføjelse måske at skulle lande i kategorien over bemærkninger, som det næppe kan anbefales at følge ukritisk.

At man i gældende praksis med den rette formulering og beskrivelse har mulighed for at inddrage CV'er og organisationsplaner i en tilbudsevaluering, er der ikke noget nyt i, men umiddelbart forekommer det næsten umuligt at finde en formulering, der lovligt vil kunne relatere elementer som "underentreprenører" og "referencer" til en udbudt opgave.

En reference kunne selvfølgelig i sig selv godt beskrive en tidligere anvendt særlig arbejdsmetode, som kunne være værdigivende for ordregiver i den konkrete opgave, men ellers må referencer formentlig inddrages på medarbejderniveau (CV'er) og derfor gennem beskrivelsen af, hvordan medarbejdernes særlige erfaringer er relevante eller nyttiggøres i opgaveløsningen.

På samme måde kan underentreprenørens identitet næppe meningsfuldt tillægges vægt i evaluering, hvorimod organisationsplanen, som beskriver, hvordan den logiske opgavefordeling og kommunikation foretages mellem tilbudsgiver og dennes udvalgte underentreprenør, kan være relevant for opgavens løsning og dermed indgå i evalueringen.

I forlængelse heraf er det interessant at se § 160 i udkastet til den danske udbudslov, der angiver, at underkriterierne til "bedste forhold mellem pris og kvalitet" kan omfatte "organiseringen af det personale, der skal udføre kontrakten, og dets kvalifikationer og erfaring, hvor kvaliteten af det personale, der skal udføre kontrakten, kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt".

Det fremgår af kommentar til udbudslovens § 160, at oplistningen af mulige underkriterier ikke er udtømmende, herunder at ordregiveren kan, hvor kvaliteten af det ansatte personale er relevant for kontraktens udførelse, anvende organisering af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende kontrakt, og deres kvalifikationer og erfaringer som underkriterium. Det er en forudsætning, at dette har indflydelse på kvaliteten af kontraktens udførelse samt tilbuddets økonomiske værdi. Det kan f.eks. være i forbindelse med kontrakter, hvor der lægges vægt på intellektuelle og kreative tjenesteydelser såsom konsulent- eller arkitektvirksomhed.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at der heller ikke med den nye udbudslov er tiltænkt nogen mærkbar ændring i mulighederne for at inddrage naturlige egnethedskriterier i den efterfølgende tilbudsevaluering, hvorfor en ordregiver stadig skal tænke sig om, når CV'er og organisationsplan indgår som evalueringsparametre, og formentlig som udgangspunkt helt skal afholde sig fra at inddrage elementer som "væsentlige underentreprenører" og "referencer" i evalueringen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
Klagenævnet tilsidesætter ordregivers vurdering af, hvorvidt en kontakt havde klar grænseoverskridende interesse
15/09/2021
Udbud
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
15/09/2021
Udbud
Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt
Tilbud med en pris lavere end den i udbudsmaterialet krævede minimum kunne afvises som ukonditionsmæssigt
30/08/2021
Udbud
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
Opstilling af ladestandere skal ske på markedsvilkår ifølge nyt lovforslag
18/08/2021
Udbud, Konkurrenceret, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
17/08/2021
Udbud
Markedsdialogen optimerer bæredygtige udbud og minimerer risikoen for annullering af udbudsprocessen
Markedsdialogen optimerer bæredygtige udbud og minimerer risikoen for annullering af udbudsprocessen
13/08/2021
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted