Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Cv’ers anvendelse som kvalitativ konkurrenceparameter

Bird & Bird
09/07/2015
Cv’ers anvendelse som kvalitativ konkurrenceparameter
Klagenævnet for Udbud har den 25. juni 2015 afsagt kendelse mellem Svend Pedersen A/S og Favrskov Kommune. Der blevet klaget over, at bl.a. CV'er blev anvendt som delkriterium, da dette måtte anses som uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Klagenævnet gav klager medhold og annullerede tildelingsbeslutningen.

Faktum
Favrskov Kommune iværksatte i 2015 en offentlig licitation efter tilbudsloven af etablering af vej og cykelsti. Licitationen var opdelt i 4 entreprisepakker med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Der indkom tilbud fra 19 virksomheder, og kontrakten blev tildelt den 10. september 2014 til;

  • Entreprisepakke 1: Brdr. Andersen Randers A/S

  • Entreprisepakke 2: Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S

  • Entreprisepakke 3: Gunnar Nielsen A/S

  • Entreprisepakke 4: Gunnar Nielsen A/S

  • Der blev den 22. oktober 2014 klaget af en anden tilbudsgiver over anvendelsen af underkriteriet "CV'er, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer".


I licitationsbetingelserne var det fastsat, at "tilbuddet skal indeholde CV'er for nøglepersoner, organisationsplan, væsentlige underentreprenører, 3-5 relevante referencer samt en foreløbig tidsplan."
Der var ikke i udbudsmaterialet, udover vægtningen på 40%, angivet yderligere om, hvorledes de forespurgte oplysninger og det beskrevne kvalitative underkriterium ville indgå i vurderingen ved siden af underkriteriet "pris".

Klager havde budt på entreprisepakke 1 og 4. Det fremgik af kommunens evaluering, at klager på begge entreprisepakker havde tilbudt den laveste pris og derved opnået 10 point (6 vægtede points og til underkriteriet "CV'er, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer" opnået 3,5 point (1,4 vægtede points).

Klager opnåede, baseret på den anførte vægtning, 7,4 point på begge entreprisepakker, mens vinderne af pakke 1 og 4 opnåede henholdsvis 8,1 og 7,6 point.

I den efterfølgende klage blev der blandt andet nedlagt påstand om, at underkriteriet "CV'er, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer" ikke var egnet som tildelingskriterium, men nærmere egnet som udvælgelseskriterium i en prækvalifikation.

Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet gav Svend Pedersen A/S medhold i flertallet af de nedlagte påstande og annullerede tildelingsbeslutningen.

Klagenævnet udtalte til påstanden vedrørende brugen af underkriteriet "CV'er for nøglepersoner, organisationsplan, væsentlige underentreprenører samt referencer", at hvert af de heri indeholdte delkriterier efter deres karakter sædvanligvis alene var egnede til at bedømme tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre opgaven.

Klagenævnet udtalte dog, at det dog er muligt at anvende disse enkelte delkriterier, hvis det klart fremgår af udbuds- eller licitationsbetingelserne, hvordan kriterierne specifikt relaterer sig til den udbudte opgave – således at der er en sammenhæng mellem kriterierne og selve løsningen af opgaven.

Klagenævnet lagde konkret vægt på, at kravet om fremlæggelse af "CV'er for nøglepersoner, organisationsplan, væsentlige underentreprenører, 3-5 relevante referencer samt en foreløbig tidsplan" ikke i sig selv gav tilbudsgiverne grundlag for at vurdere, hvilket indhold de skulle give deres tilbud for at få en god eller acceptabel bedømmelse i dette underkriterium. Underkriteriet "CV'er, organisationsplan væsentlige underentreprenører samt referencer" var i denne sag derfor ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Kommentar
Sagen er ikke banebrydende, men synes at fastholde den i Danmark gældende praksis for inddragelse af bl.a. CV'er i en tilbudsevaluering.

I forhold til Klagenævnets præmisser bemærkes dog, at Klagenævnet i relation til de anvendte delkriterier - CV'er, organisationsplan væsentlige underentreprenører samt referencer - udtaler, at selv om disse sædvanligvis alene er egnede til at bedømme tilbudsgivernes generelle egnethed til at udføre opgaven, er det dog "muligt at anvende de enkelte kriterier som underkriterier til tildelingskriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvis det klart fremgår af udbuds- og licitationsbetingelserne, hvordan kriterierne specifikt relaterer sig til den udbudte opgave."

Nogle gange skal man som praktiker være forsigtig med at læse for meget ud af klagenævnets præmisser, og umiddelbart synes ovennævnte generelle tilføjelse måske at skulle lande i kategorien over bemærkninger, som det næppe kan anbefales at følge ukritisk.

At man i gældende praksis med den rette formulering og beskrivelse har mulighed for at inddrage CV'er og organisationsplaner i en tilbudsevaluering, er der ikke noget nyt i, men umiddelbart forekommer det næsten umuligt at finde en formulering, der lovligt vil kunne relatere elementer som "underentreprenører" og "referencer" til en udbudt opgave.

En reference kunne selvfølgelig i sig selv godt beskrive en tidligere anvendt særlig arbejdsmetode, som kunne være værdigivende for ordregiver i den konkrete opgave, men ellers må referencer formentlig inddrages på medarbejderniveau (CV'er) og derfor gennem beskrivelsen af, hvordan medarbejdernes særlige erfaringer er relevante eller nyttiggøres i opgaveløsningen.

På samme måde kan underentreprenørens identitet næppe meningsfuldt tillægges vægt i evaluering, hvorimod organisationsplanen, som beskriver, hvordan den logiske opgavefordeling og kommunikation foretages mellem tilbudsgiver og dennes udvalgte underentreprenør, kan være relevant for opgavens løsning og dermed indgå i evalueringen.

I forlængelse heraf er det interessant at se § 160 i udkastet til den danske udbudslov, der angiver, at underkriterierne til "bedste forhold mellem pris og kvalitet" kan omfatte "organiseringen af det personale, der skal udføre kontrakten, og dets kvalifikationer og erfaring, hvor kvaliteten af det personale, der skal udføre kontrakten, kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt".

Det fremgår af kommentar til udbudslovens § 160, at oplistningen af mulige underkriterier ikke er udtømmende, herunder at ordregiveren kan, hvor kvaliteten af det ansatte personale er relevant for kontraktens udførelse, anvende organisering af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende kontrakt, og deres kvalifikationer og erfaringer som underkriterium. Det er en forudsætning, at dette har indflydelse på kvaliteten af kontraktens udførelse samt tilbuddets økonomiske værdi. Det kan f.eks. være i forbindelse med kontrakter, hvor der lægges vægt på intellektuelle og kreative tjenesteydelser såsom konsulent- eller arkitektvirksomhed.

Afslutningsvis kan det konkluderes, at der heller ikke med den nye udbudslov er tiltænkt nogen mærkbar ændring i mulighederne for at inddrage naturlige egnethedskriterier i den efterfølgende tilbudsevaluering, hvorfor en ordregiver stadig skal tænke sig om, når CV'er og organisationsplan indgår som evalueringsparametre, og formentlig som udgangspunkt helt skal afholde sig fra at inddrage elementer som "væsentlige underentreprenører" og "referencer" i evalueringen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
15/03/2024
Udbud
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
19/03/2024
Udbud
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
21/03/2024
Udbud
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
22/03/2024
Udbud
Aktindsigt i udbud
Aktindsigt i udbud
09/04/2024
Udbud
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted