Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nyt styresignal om praksis for værdiansættelse af brugte køretøjer

TVC Advokatfirma
21/02/2023
Nyt styresignal om praksis for værdiansættelse af brugte køretøjer
TVC Advokatfirma logo
Motorstyrelsen har nu offentliggjort styresignal med virkning fra 1. marts 2023 vedrørende værdiansættelse for så vidt angår kilometerstand.

Der er i dag i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 angivet en specifik metode til at foretage en regulering af værdien ved inddragelse af kilometerstanden ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi.


Den 1. marts 2023 ophæves bestemmelsen i § 29, hvorefter regulering for kilometerstand sker med hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 26 og 28 efter den metode, der allerede anvendes i dag.


Praksis i dag og efter styresignalet

I det nu offentliggjorte styresignal – SKM2023.89.MOTOST – har Motorstyrelsen om hidtidig og fremtid praksis anført følgende:


”Motorstyrelsens hidtidige praksis og den fremtidige praksis, som fastlægges med dette styresignal, er materielt den samme. Motorstyrelsen har i sin hidtidige praksis generelt modsat sig en regulering ud fra standardkilometernormen i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, stk. 3, jf. § 29, stk. 2. Herefter har kilometerreguleringen været foretaget ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.


Fastlæggelsen af Motorstyrelsens fremtidige praksis sker med hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, og registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26 og § 28, stk. 1.


Ved regulering for kilometerstand tages der udgangspunkt i annoncepriser for tilsvarende køretøjer og den gennemsnitlige kilometerstand for disse køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer - efter evt. annoncefradrag og andre mindre reguleringer - kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.


Der foretages en regulering af handelsprisniveauet ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer. Reguleringen sker med de satser, som fremgår nedenfor.


Et tillæg eller fradrag som følge af kilometerregulering må som udgangspunkt ikke medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. For personbiler med en kilometerstand, som afviger i meget betydeligt omfang fra annoncerede køretøjer i øvrigt, kan dog gives et tillæg eller fradrag, der overstiger dette niveau.


Kilometerreguleringen må derudover som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelsprisniveauet. Hvis reguleringen medfører en ændring på over 10 pct., tillægges eller fradrages derfor alene halvdelen af den del af reguleringsbeløbet, der overstiger 10 pct. Grænsen på 10 pct. er fastsat skønsmæssigt ud fra samme betragtning som ovenfor om, at handelsprisniveauet som følge af kilometerreguleringen ikke bør kunne være hhv. højere eller lavere end handelsprisen for et tilsvarende køretøj, der er et år ældre eller yngre.


Satser for kilometerregulering

Regulering for afvigende kilometerstand bliver foretaget med udgangspunkt i følgende satser, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at satserne retvisende afspejler kilometerstandens påvirkning af handelsprisniveauet. Satserne kan opdateres i forbindelse med de halvårlige opdateringer af Den juridiske vejledning, hvis det vurderes, at satserne som følge af udviklingen i markedet ikke længere er retvisende.


Køretøjets alder / Satser:

    

Under 1 år / 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau


Over 1 år / 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau


Over 2 år / 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau


Over 3 år / 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau


Ved fastsættelsen af køretøjets alder skal der regnes i hele år med udgangspunkt i køretøjets første registreringsdato. Der rundes således ned, så forløbne måneder ud over hele år ikke medtages. For et køretøj, der fx er 2 år og 3 måneder gammelt regnet fra 1. registreringsdato, er satsen 20 øre pr km pr 100.000 kr. […]


Undtagelser

Der foretages ikke en regulering for kilometerstand, hvis afvigelsen i kilometerstanden mellem det køretøj, der skal værdifastsættes, og gennemsnittet af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer er under 10 pct. Det skyldes, at kilometerstanden ligger så tæt på hinanden, at en mindre afvigelse ikke vurderes at påvirke værdiansættelsen nævneværdigt. Der vil dermed være en betydelig risiko for, at en regulering i disse tilfælde vil give en mindre retvisende værdiansættelse.


Der reguleres som udgangspunkt ikke for en afvigende kilometerstand for et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometerstanden afviger mere end 1/3 fra gennemsnitskilometerstanden for de annoncerede køretøjer.


For motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometerstand.”


Afsluttende bemærkninger

Motorstyrelsen har oplyst, at styresignalet, som allerede anført, har virkning fra 1. marts 2023, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 ophæves, og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2023-2, afsnit I.A.1.5.3.1.2 og I.A.1.5.3.1.3.


Vores skatteafdeling følger løbende udviklingen i praksis og opdatering af lovregler inden for skatter og afgifter, herunder også registreringsafgift. Dette gælder både de skrevne og uskrevne regler, såvel som den offentliggjorte som ikke-offentliggjorte praksis.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
02/06/2023
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
31/05/2023
Skatte- og afgiftsret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ændringer i kategoriseringer
Ændringer i kategoriseringer
11/05/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
08/05/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
27/04/2023
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted