Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri

Kromann Reumert
06/12/2022
Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri
Kromann Reumert logo
Folketinget indgik i foråret 2021 en politisk aftale, der skal mindske byggeriets klimapåvirkning. Aftalen medfører en række ændringer af Bygningsreglementet 2018 (BR18), der senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1286 af 15. september 2022. De nye ændringer kommer til at indeholde krav om maksimal klimapåvirkning fra nybyggeri og træder i kraft den 1. januar 2023.

Ændringerne til BR18 blev offentliggjort den 2. december 2022, hvor også vejledninger til ændringerne blev offentliggjort.


De nye regler kommer til at få stor betydning for hele byggebranchen og medfører bl.a., at en bygherre skal opfylde BR18's nye klimakrav for at kunne få ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri.


Her er, hvad ændringerne indebærer, samt hvilke overvejelser du som bygherre og entreprenør bør gøre dig.


De nye krav i BR18

De nye klimakrav har til formål at understøtte og sikre en bæredygtig omstilling af bygge- og anlægssektoren, der indebærer en begrænsning af byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, og som samtidig har til hensigt at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger.


De nye klimakrav, som er vedtaget med ændringerne til BR18, kan overordnet inddeles i to kategorier:


  1. Krav om beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus ("Life Cycle Assessment")  
  2. Grænseværdier for, hvor meget CO2 nybyggeri må udlede pr. år

1. Life Cycle Assessment (LCA)

Vedtagelsen af den nye BR23 indebærer, at der ved opførelsen af nybyggeri stilles krav om, at der foretages en beregning af byggeriets klimapåvirkning i form af en Life Cycle Assessment (LCA) eller på dansk "livscyklusberegning". Beregningen har til formål at fastslå byggeriets samlede klimapåvirkning over dets livscyklus, der er defineret som en 50-årig betragtningsperiode regnet fra byggeriets færdigmelding.

Klimapåvirkningen beregnes på baggrund af byggeriets samlede CO2-udledning i forbindelse med produktion og transport af byggematerialerne, dets CO2-udledning i driftsfasen samt klimapåvirkningen ved affaldsbehandling af byggematerialerne efter endt levetid.


Både som bygherre og som entreprenør skal du være opmærksom på, at kravet til udarbejdelse af LCA-beregninger gælder alle former for nybyggeri uanset størrelse, hvor byggeansøgningen er indleveret efter den 1. januar 2023. Som det ser ud nu, skal LCA-beregningen først foreligge ved færdigmelding, men vi anbefaler, at man sikrer og indsamler dokumentation allerede fra de indledende byggefaser, da det kan være svært at indsamle tilstrækkelig dokumentation på et senere tidspunkt. 


2. CO2-grænseværdier

Det andet krav indebærer, at der nu i BR18 er fastsat grænseværdier for, hvor meget CO2 dit byggeri må udlede.


Pr. 1. januar 2023 må alt nybyggeri med et etageareal over 1.000 m2 således maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år, og allerede fra 2025 vil der blive indført tilsvarende grænseværdier for alt nybyggeri uanset størrelse. Grænseværdierne gældende fra 2025 er endnu ikke fastlagt, men det er vores forventning, at der vil ske en løbende stramning.


På nuværende tidspunkt vil langt størstedelen af det nybyggeri, som opføres i Danmark, overholde grænse-værdierne, men i takt med at grænseværdierne strammes, vil kravene til de løsninger og materialer, som

entreprenørerne byder ind med, naturlig også blive skærpet.


Flere brancheforeninger har da også allerede inden offentliggørelsen af ændringerne til BR18 udtrykt ønske om, at CO2-grænseværdien sænkes markant. Tilsvarende udtrykker flere i branchen ønske om, at den endelige grænseværdi for CO2-udledning nedbringes til 1,5 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år. Hverken den politiske aftale fra marts 2021 eller Bolig- og Planstyrelsen har dog taget stilling til den forventede endelige grænseværdi for CO2-udledningen.


Ingen regler uden undtagelser

BR18 giver også mulighed for, at der kan tages højde for "særlige forhold" ved bygningen som følge af dens funktion, placering eller tilsvarende forhold, og som nødvendiggør et materialeforbrug, der medfører en øget klimapåvirkning. I disse tilfælde har kommunernes byggesagsbehandlere mulighed for at undtage den øgede klimapåvirkning i beregningen af bygningens CO2-udledning. Til eksempel vil bl.a. jordbundsforhold eller højtstående vandspejl kunne medføre materialebindinger, som begrunder en højere CO2-udledning, og som derfor kan føre til, at det forøgede materialeforbrug ikke skal indgå i beregningen. Derimod er det ikke hensigten, at bestemmelsen skal tage højde for arkitektoniske hensyn, som derfor ikke vil kunne rummes inden for bestemmelsen.


Bolig- og Planstyrelsen har allerede nu oplyst, at man arbejder på en liste med eksempler på særlige forhold, som efter styrelsens opfattelse vil kunne medføre, at den øgede klimapåvirkning ikke skal indgå i beregningen. Det er uklart, hvornår listen forventes at foreligge, men forhåbningen er, at den vil kunne hjælpe til at skabe en ensartet praksis i kommunerne. 

Renoveringer samt om- og tilbygninger

De nye klimakrav i BR18 gælder på nuværende tidspunkt alene nybyggeri og finder derfor ikke anvendelse på tilbygninger, renoveringer eller ombygninger. Også her er det vores forventning, at klimakravene på sigt vil omfatte renoveringer samt om- og tilbygninger, og at ingen bygningstyper derfor vil være undtaget fra klimakravene.


Hvem har ansvaret for at overholde klimakravene

Det afhænger af den konkrete entrepriseform, hvem der har ansvaret for at overholde de nye krav.


I totalentreprise er det totalentreprenørens ansvar at sikre, at reglerne overholdes. Som totalentreprenør skal du derfor være opmærksom på at få indhentet alt relevant materiale fra dine underentreprenører. Er der derimod tale om en hoved-, stor- eller fagentreprise påhviler ansvaret bygherren, som således har pligten til at koordinere, indsamle og indlevere materialet til kommunens byggesagsbehandlere.


Konsekvenserne af de nye krav

De nye klimakrav bliver uundgåeligt en stor omvæltning for byggebranchen, da kravene får indvirkning på alle byggeriets parter, og da kravene kommer til at gælde for samtlige byggeansøgninger, der indsendes efter den 1. januar 2023.


Som bygherre eller totalentreprenør skal du desuden være særlig opmærksom på, at der for alle byggeansøgninger indsendt efter 1. januar 2023 skal udarbejdes en LCA-beregning for, at der kan udstedes ibrugtagningstilladelse til byggeriet. Vores anbefaling er derfor også, at materialet indhentes og struktureres løbende, så de nye regler i BR18 ikke kommer til at bremse udstedelse af ibrugtagningstilladelser.


Det er på nuværende tidspunkt ikke vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan kommunerne vil påse, at de nye klimakrav bliver overholdt, og bekymringen er derfor også, at praksis vil være forskellig på tværs af kommunerne. Hvilken linje kommunerne vælger at lægge, og om der vil blive udstukket nogle klare retningslinjer for, hvordan kommunernes byggesagsbehandlere vil påse kravene, er endnu uvist. Tilsvarende kommer kravene uvægerligt til at påføre byggesagsbehandlerne en øget arbejdsmængde, og vores forventning er derfor også, at der i flere kommuner vil være en længere sagsbehandlingstid.


Voksende krav til parternes aftale

Som det ser ud nu, skal LCA-beregningen foreligge ved færdigmelding.


Uanset om du er bygherre eller entreprenør bør du sikre dig, at entreprisekontrakten klart og tydeligt definerer parternes opgave- og rollefordeling. Dette gælder også i relation til eventuelle underentreprenører, hvor du også som entreprenør bør sikre dig, at du modtager det relevante materiale, så du kan overholde de dokumentationskrav, som din bygherre/totalentreprenør vil stille til dig.


Desuden anbefaler vi, at det i entreprisekontrakten klart beskrives, om entreprenøren kan kræve ekstrabetaling for arbejdet forbundet med indsamling af dokumentation til brug for overholdelse af klimakravene. Dette skyldes, at det efter reglerne i AB18 er uklart, hvorvidt entreprenøren er forpligtet til at levere materialet som en biydelse, eller om entreprenøren kan kræve ekstrabetaling herfor.


Sørg derfor for, at jeres entreprisekontrakter - og eventuelle rådgiverkontrakter - klart og præcist angiver, hvem der skal udføre hvilke opgaver og hvornår, samt hvem der bærer omkostningerne, så eventuelle uklarheder undgås. 


Vi kan hjælpe med din enterprise

Den kommende tid bliver både spændende og udfordrende for byggeriets parter. De nye regler sår forståeligt nok tvivl hos mange, og vi vil gerne hjælpe dig med at sikre, at dit byggeri opfylder de nye krav. Den gradvise stramning af kravene til maksimal CO2-udledning fra byggeriet viser, at det kun kommer til at gå én vej - nemlig mod grønnere løsninger og flere krav.


Kontakt os derfor gerne, hvis du sidder med spørgsmål eller ønsker konkret rådgivning i forbindelse med din entreprise. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Nyt om entreprenørprojektering
Nyt om entreprenørprojektering
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted