Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’

Bech Bruun
27/11/2020
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
Bech Bruun logo
I forbindelse med en kommunes oprensning af en vejgrøft i 2016 blev et kommunikationskabel skåret over. Sagens principielle spørgsmål var, om kommunen i medfør af § 9, stk.1, i lov om registrering af ledningsejere (LER-loven) skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret, inden kommunen påbegyndte rensningen af grøften. Pligten til indhentning af oplysninger afhang særligt af spørgsmålet om, hvorvidt oprensningen af grøften kunne karakteriseres som ’gravearbejder’ i LER-lovens § 9, stk. 1’s forstand.

I sagen fokuserede ledningsejeren særlig på, at kommunen havde pådraget sig et erstatningsansvar for skaden på kablet.


Retten i Horsens fandt, at kommunen havde handlet uagtsomt i en sådan grad, at den havde på-draget sig et erstatningsansvar.


Vestre Landsret ændrede imidlertid dommen, da den vurderede, at oprensning af grøfter med den pågældende type maskinel, som var blevet anvendt af kommunens medarbejder, ikke kunne betegnes som gravearbejder omfattet af § 9 i LER-loven. Landsretten udtalte herefter, at kommunen kun kunne ifalde erstatningsansvar, hvis kommunens medarbejder havde handlet culpøst i forbindelse med grøfteoprensningen. Landsretten fandt det ikke bevist, at den kommunale medarbejder havde handlet culpøst i forbindelse med udførelsen af oprensningen af grøften. Landsretten tog derfor kommunens frifindelsespåstand til følge.


Højesteret stadfæstede – med dissens (3-2) - landsrettens dom. Flertallet fandt, at der ikke havde været pligt til at indhente oplysninger fra ledningsejerregistret i det pågældende tilfælde, eftersom der ikke var tale om ”gravearbejde”. Flertallet udtalte først, at ifølge forarbejderne til § 9 omfatter begrebet ’gravearbejder’ alle fysiske arbejder, som kan beskadige nedgravede ledninger, herunder også skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle mv. I forlængelse af det, henviste flertallet til bestemmelsen i § 9, stk. 2, der giver hjemmel til at undtage visse erhvervsmæssige gravearbejder fra pligten til at indhente oplysninger fra lednings-ejerregistret. Af forarbejderne til § 9, stk. 2 følger det, at bestemmelsen skal anvendes til at und-tage almindelig jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder foretaget af erhvervsmæssige aktører inden for landbrug, i private haver mv. På den baggrund fandt flertallet, at ordet ’gravearbejder’ ikke omfatter overfladiske jordarbejder. Da grøfterenseren ikke var beregnet til at grave med, var der tale om overfladiske jordarbejder og derfor ikke om gravearbejde.


Flertallet var enig med landsretten i, at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.


Mindretallet fandt omvendt, at LER-lovens § 9, stk. 2 måtte forstås således, at almindelige jordbearbejdning og overfladisk gravearbejde var ’gravearbejde’ i lovens forstand. Undtagelsen fra forespørgselspligten gjaldt kun for almindelig jordbearbejdning og overfladisk gravearbejde i forbindelse med landbrug, i private haver og lignende. Da der ikke var tale om arbejde i landbrug, i private haver eller lignende, var kommunen efter mindretallets opfattelse ikke undtaget fra forespørgselspligten.


Mindretallet fandt herefter, at kommunen havde handlet ansvarspådragende og var erstatningsansvarlig, idet mindretallet ikke fandt det godtgjort, at skaden ville være sket, uanset om kommunen havde rettet henvendelse til ledningsejer som foreskrevet eller ej.


Bech-Bruuns kommentar

Der har gennem længere tid været en drøftelse af, hvad der ligger i begrebet ’gravearbejder’ i LER-loven. Efter Højesterets afgørelse må retsstillingen være den, at der skal være tale om et gravearbejde af en vis art før, at arbejdet kan falde ind under begrebet ’gravearbejde’. Bestemmelsen må forstås således, at almindelig jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder i almindelighed ikke er gravearbejder. Derudover må bestemmelsen forstås således, at heller ikke videregående jordbearbejdning på nær overfladiske gravearbejder, som fx pløjning eller anlæg af bede, der sker i landbrug, i private haver eller lignende, vil udløse pligt til at indhente oplysninger fra ledningsejerregistret.  


I praksis betyder det formentlig, at almindelig pleje af arealer, herunder græsslåning, oprensning og vedligeholdelse af grøfter m.v. ikke kræver indhentning af ledningsoplysninger.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted