Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’

Bech Bruun
27/11/2020
Flertal i Højesteret: Oprensning af grøft er ikke ’gravearbejder’
Bech Bruun logo
I forbindelse med en kommunes oprensning af en vejgrøft i 2016 blev et kommunikationskabel skåret over. Sagens principielle spørgsmål var, om kommunen i medfør af § 9, stk.1, i lov om registrering af ledningsejere (LER-loven) skulle have indhentet oplysninger fra ledningsejerregisteret, inden kommunen påbegyndte rensningen af grøften. Pligten til indhentning af oplysninger afhang særligt af spørgsmålet om, hvorvidt oprensningen af grøften kunne karakteriseres som ’gravearbejder’ i LER-lovens § 9, stk. 1’s forstand.

I sagen fokuserede ledningsejeren særlig på, at kommunen havde pådraget sig et erstatningsansvar for skaden på kablet.


Retten i Horsens fandt, at kommunen havde handlet uagtsomt i en sådan grad, at den havde på-draget sig et erstatningsansvar.


Vestre Landsret ændrede imidlertid dommen, da den vurderede, at oprensning af grøfter med den pågældende type maskinel, som var blevet anvendt af kommunens medarbejder, ikke kunne betegnes som gravearbejder omfattet af § 9 i LER-loven. Landsretten udtalte herefter, at kommunen kun kunne ifalde erstatningsansvar, hvis kommunens medarbejder havde handlet culpøst i forbindelse med grøfteoprensningen. Landsretten fandt det ikke bevist, at den kommunale medarbejder havde handlet culpøst i forbindelse med udførelsen af oprensningen af grøften. Landsretten tog derfor kommunens frifindelsespåstand til følge.


Højesteret stadfæstede – med dissens (3-2) - landsrettens dom. Flertallet fandt, at der ikke havde været pligt til at indhente oplysninger fra ledningsejerregistret i det pågældende tilfælde, eftersom der ikke var tale om ”gravearbejde”. Flertallet udtalte først, at ifølge forarbejderne til § 9 omfatter begrebet ’gravearbejder’ alle fysiske arbejder, som kan beskadige nedgravede ledninger, herunder også skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning eller nedramning af rør, pæle mv. I forlængelse af det, henviste flertallet til bestemmelsen i § 9, stk. 2, der giver hjemmel til at undtage visse erhvervsmæssige gravearbejder fra pligten til at indhente oplysninger fra lednings-ejerregistret. Af forarbejderne til § 9, stk. 2 følger det, at bestemmelsen skal anvendes til at und-tage almindelig jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder foretaget af erhvervsmæssige aktører inden for landbrug, i private haver mv. På den baggrund fandt flertallet, at ordet ’gravearbejder’ ikke omfatter overfladiske jordarbejder. Da grøfterenseren ikke var beregnet til at grave med, var der tale om overfladiske jordarbejder og derfor ikke om gravearbejde.


Flertallet var enig med landsretten i, at kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.


Mindretallet fandt omvendt, at LER-lovens § 9, stk. 2 måtte forstås således, at almindelige jordbearbejdning og overfladisk gravearbejde var ’gravearbejde’ i lovens forstand. Undtagelsen fra forespørgselspligten gjaldt kun for almindelig jordbearbejdning og overfladisk gravearbejde i forbindelse med landbrug, i private haver og lignende. Da der ikke var tale om arbejde i landbrug, i private haver eller lignende, var kommunen efter mindretallets opfattelse ikke undtaget fra forespørgselspligten.


Mindretallet fandt herefter, at kommunen havde handlet ansvarspådragende og var erstatningsansvarlig, idet mindretallet ikke fandt det godtgjort, at skaden ville være sket, uanset om kommunen havde rettet henvendelse til ledningsejer som foreskrevet eller ej.


Bech-Bruuns kommentar

Der har gennem længere tid været en drøftelse af, hvad der ligger i begrebet ’gravearbejder’ i LER-loven. Efter Højesterets afgørelse må retsstillingen være den, at der skal være tale om et gravearbejde af en vis art før, at arbejdet kan falde ind under begrebet ’gravearbejde’. Bestemmelsen må forstås således, at almindelig jordbearbejdning og overfladiske gravearbejder i almindelighed ikke er gravearbejder. Derudover må bestemmelsen forstås således, at heller ikke videregående jordbearbejdning på nær overfladiske gravearbejder, som fx pløjning eller anlæg af bede, der sker i landbrug, i private haver eller lignende, vil udløse pligt til at indhente oplysninger fra ledningsejerregistret.  


I praksis betyder det formentlig, at almindelig pleje af arealer, herunder græsslåning, oprensning og vedligeholdelse af grøfter m.v. ikke kræver indhentning af ledningsoplysninger.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kan en skønserklæring anfægtes?
Kan en skønserklæring anfægtes?
12/03/2021
Fast ejendom og entreprise
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
22/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted