Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Beslutning om stillet sikkerhed: Hvad skal bygherre være opmærksom på?

Kromann Reumert
11/11/2021
Beslutning om stillet sikkerhed: Hvad skal bygherre være opmærksom på?
Kromann Reumert logo
En bygherre kan anmode om udbetaling fra en entreprenørgaranti, for eksempel på grund af mangler, som entreprenøren ikke vil udbedre. Garanten skal udbetale det krævede beløb − medmindre entreprenøren inden ti arbejdsdage anmoder Voldgiftsnævnet om at udpege en sagkyndig, som skal træffe beslutning om, hvorvidt bygherrens garantitræk er berettiget. I denne nyhed kan du læse om proceduren for beslutningen om stillet sikkerhed.

Beslutning om stillet sikkerhed

AB 18 og ABT 18 viderefører den hidtil gældende mulighed for, at en entreprenør kan indbringe en bygherres garantitræk for Voldgiftsnævnet, der herefter udmelder en sagkyndig til at træffe beslutning om stillet sikkerhed (tidligere benævnt "sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed" eller i daglig tale "§ 46-beslutning").


Det er grundlæggende den samme proces, men de nye bestemmelser om beslutning om stillet sikkerhed i AB 18 § 67 og ABT 18 § 65 indeholder enkelte ændringer af den hidtidige retstilstand.


Bygherre skal særligt være opmærksom på følgende ændringer:


  • Der kan ikke iværksættes beslutning om stillet sikkerhed om forhold, der allerede er genstand for en verserende sag om hurtig afgørelse eller en verserende voldgiftssag.
  • Der er nye sagsbehandlingsregler, som blandt andet vil indebære en hurtigere proces.
  • Beslutning om stillet sikkerhed har bindende virkning for parterne.

Herudover er den sagkyndiges kompetence blevet udvidet, så den sagkyndige også kan tage stilling til krav om, at en garanti nedskrives og ophører.

Hurtige afgørelser og voldgift


Bygherre kunne efter AB 92/ABT 93 anmode om udbetaling fra en garanti, selvom bygherrens krav, som dannede grund-lag for udbetalingen, allerede var inddraget under en voldgiftssag. Det er ændret ved AB 18/ ABT 18, som fastslår, at der ikke kan træffes beslutning om stillet sikkerhed om forhold, der allerede er inddraget under verserende sag om hurtig afgørelse eller under en voldgiftssag.


Hvis forholdet er inddraget under en voldgiftssag, kan bygherre overveje at indbringe spørgsmålet om garantitræk for voldgiftsretten. Vi anbefaler, at bygherre i så fald specifikt beder voldgiftsretten om at afsige en delkendelse om spørgsmålet, så udbetalingsspørgsmålet ikke skal afvente voldgiftsrettens kendelse, der måske først foreligger flere år senere. Hvis bygherre ønsker, at voldgiftsretten afsiger en delkendelse, skal bygherre begrunde dette. Det vil nemlig øge sand-synligheden for, at voldgiftsretten imødekommer dette ønske.


Nye sagsbehandlingsregler

Voldgiftsnævnet udgav i 2018 "Regler for beslutning om stillet sikkerhed" ("de nye procesregler"), som indeholder de procesregler, der gælder ved sager, som behandles efter de nye AB 18-regelsæt. De nye procesregler svarer stort set til de regler om sagkyndig beslutning, som nævnet udgav i 1993 vedrørende sager, som behandles efter AB 92 og ABT 93.


De væsentligste ændringer i de nye procesregler er, at:


  • sagsforberedelse er blevet digitaliseret, så blandt andet indlæg skal indleveres digitalt
  • parterne skal indlevere færre skriftlige indlæg med kortere frister. Der opereres nu med frister på 3, 5 og 10 arbejdsdage, og det er som udgangspunkt kun muligt for hver part at afgive to skriftlige indlæg
  • sager om beslutning om stillet sikkerhed afgøres på et skriftligt grundlag. Det er dermed ikke muligt - som hidtil - at afholde et møde med den sagkyndige, hvor vidner afgiver forklaring, og hvor parterne fremfører deres hovedsynspunkter.

Voldgiftsnævnet udpeger en eller flere sagkyndige

Entreprenøren vil sædvanligvis i sin anmodning om beslutning om stillet sikkerhed anføre, om denne ønsker udmeldt en eller flere sagkyndige, og hvilke kvalifikationer den/de sagkyndige skal have.


Bygherre skal være opmærksom på, at bygherre ifølge i de nye procesregler har en frist på tre arbejdsdage til at medde-le, om denne ønsker udmeldt en eller flere sagkyndige, og hvilke kvalifikationer den/de sagkyndige skal have. Denne frist regnes fra, at bygherren modtager entreprenørens anmodning.


Vi anbefaler, at bygherre straks efter at have modtaget entreprenørens anmodning overvejer, hvorvidt bygherre er enig i, hvad entreprenøren har anført vedrørende antal af sagkyndige og deres kvalifikationer. Hvis bygherre er uenig, er det vigtigt, at bygherre inden for fristen på tre arbejdsdage skriftligt meddeler Voldgiftsnævnet dennes ønsker vedrørende antal af sagkyndige og deres kvalifikationer, så nævnet også inddrager bygherrens ønsker i udmeldelsesprocessen.


Voldgiftsnævnet vil oftest udpege en teknisk sagkyndig, men hvis tvistens art og karakter tilsiger det, kan der udpeges en juridisk sagkyndig eller både en teknisk sagkyndig og en juridisk sagkyndig.


Sagsforberedelsen

Bygherre skal afgive et skriftligt indlæg (svarskrift) senest ti arbejdsdage efter at have modtaget entreprenørens anmodning om beslutning om stillet sikkerhed.


Bygherrens svarskrift skal indeholde en påstand (for eksempel: "Anmodningen om udbetaling af [beløb] fra garanti [nr.] fastholdes") og en begrundelse for påstanden. Herudover kan svarskriftet indeholde en supplerende redegørelse for tvisten, og bygherre kan vedlægge eventuelle yderligere relevante bilag. Den udbetalingsanmodning (inklusive bilag), som bygherren tidligere har sendt til entreprenøren og garanten, bør entreprenøren have vedlagt som bilag til dennes anmodning til Voldgiftsnævnet.


Vi anbefaler, at bygherrens indlæg indeholder en supplerende redegørelse, der som minimum kommenterer den redegørelse, som entreprenøren har fremlagt i dennes anmodning.


Herefter har hver part mulighed for, med en frist på fem arbejdsdage, at afgive supplerende indlæg. Kun hvis "ganske særlige omstændigheder taler afgørende for det", kan Voldgiftsnævnet forlænge de anførte frister eller tillade, at hver part afgiver et yderligere indlæg.


Den sagkyndige kan anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale samt foretage besigtigelse, hvor par-terne skal have mulighed for at deltage. Vi anbefaler, at bygherre specifikt overvejer, om det vil være en god idé at fore-slå, at der bliver gennemført en besigtigelse. Det er særligt relevant, hvis udbetalingsanmodningen angår mangler.


Den sagkyndige skal træffe afgørelse, senest ti dage efter at den sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og eventuel-le supplerende oplysninger og har gennemført en eventuel besigtigelse.


Beslutning om stillet sikkerhed har bindende virkning

Efter AB 18-regelsættene har en beslutning om stillet sikkerhed bindende virkning for sagens parter, medmindre beslutningen indbringes for voldgift, senest otte uger efter at beslutningen er truffet. Det er en ændring i forhold til den hidtidige retstilstand, hvor en beslutning ikke var bindende for bygherren og entreprenøren, bortset fra at garanten var forpligtet til at udbetale den stillede sikkerhed i overensstemmelse med den sagkyndiges beslutning.


Indbringelse af en beslutning for voldgift har ikke opsættende virkning, det vil sige, at den sagkyndiges beslutning skal efterleves, indtil en voldgiftsret måtte træffe en anden afgørelse.


En beslutning om stillet sikkerhed skal opfyldes af garanten, senest tre arbejdsdage efter at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.


Denne nyhed er den første i en serie af seks entrepriseretlige nyheder, hvor vi har fokus på bygherres overvejelser i for-hold til entreprenørers garantistillelse, gennemførelse af garantitræk og eventuel beslutning om stillet sikkerhed samt gennemførelse af syn og skøn efter de nye AB 18-regelsæt.


Baggrunden for nyhedsserien er, at disse overvejelser særligt er relevante i forbindelse med entreprenørers aflevering af det opførte byggeri samt i den efterfølgende 5-årige mangelansvarsperiode. Det er først nu, 3 år efter udgivelsen af AB 18-regelsættene, at vi efterhånden ser aflevering af større byggerier, hvor kontraktgrundlagene er baseret på de nye AB 18-regelsæt. Hvis du beskæftiger dig med byggeri, er det en god idé at få opdateret din viden om disse forhold.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted