Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Begæring om sagkyndig beslutning kan afbryde forældelsesfristen

Bech Bruun
30/03/2017
Begæring om sagkyndig beslutning kan afbryde forældelsesfristen
Bech Bruun logo
Forældelsesfristen kan blive afbrudt, når en fordringshaver iværksætter, ”…hvad der fra dennes side skal gøres for at sætte sagen i gang.” En ny voldgiftskendelse bidrager til fortolkningen af, under hvilke omstændigheder bestemmelsens betingelse er opfyldt.

Forældelseslovens almindelige treårige forældelsesfrist gælder i entrepriseforhold og er særligt relevant i tvister om mangelsansvar. Forældelse af et mangelskrav indtræder tre år efter, at manglen blev eller burde være blevet konstateret, medmindre forældelsesfristen i mellemtiden er blevet suspenderet eller afbrudt. Entreprenørens mangelsansvar er som udgangspunkt tidsmæssigt begrænset til fem år, jf. AB92/ABT 93 § 36, stk. 1.

Parallelt med reglerne om forældelse, gælder de sædvanlige reklamationsregler, hvor man som bygherre alene kan påberåbe sig mangler, hvis entreprenøren er blevet skriftlig informeret i rimelig tid efter, at manglerne blev eller burde være blevet opdaget.


Forældelseslovens § 16, stk. 3

Det følger af forældelseslovens § 16, stk. 3, at forældelsesfristen afbrydes, ”…når fordringshaveren iværksætter, hvad der fra dennes sides skal gøres for at sætte sagen i gang.”

Loven gælder derfor åbenlyst i den situation, hvor en bygherre eller entreprenør indleder en voldgiftssag ved indlevering af klageskrift til Voldgiftsnævnet i henhold til AB 92/ABT 93 § 47, stk. 2.

Det har imidlertid været antaget i dele af den juridiske litteratur, at forældelsesfristen også bliver afbrudt, når bygherrens eller entreprenørens anmodning om udbetaling under en betalings- eller entreprenørsgaranti, jf. AB 92/ABT 93 §§ 6 og 7, bestrides og følges op af en begæring om sagkyndig beslutning til Voldgiftsnævnet, jf. AB 92/ABT 93 § 46. Spørgsmålet ses dog ikke tidligere at være afklaret i rets-eller voldgiftspraksis.


Voldgiftsnævnets praksis

I en ny kendelse afsagt den 6. marts 2017 tog en voldgiftsret under Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed imidlertid stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en begæring om sagkyndig beslutning i medfør af ABT 93 § 46 afbrød forældelsesfristen.

Sagen drejede sig om en bygherres anmodning om udbetaling under en entreprenørgaranti på grundlag af konstaterede mangler ved et byggeri. Bygherrens krav omfattede mangler konstateret ved etårsgennemgangen, som blev foretaget i 2009, samt i den efterfølgende periode.

Bygherren havde forgæves opfordret totalentreprenøren, som efter afleveringen af byggeriet var blevet taget under konkursbehandling, om at udføre mangeludbedring. Garanten var ikke inddraget i dialogen med konkursboet. I 2011, og således ca. to år efter etårs gennemgangen, rettede bygherre henvendelse til garanten med anmodning om udbetaling under garantien. I forlængelse heraf var der forgæves forligsdrøftelser mellem parterne. Garanten indleverede på den baggrund i 2012 en begæring om sagkyndig beslutning i henhold til ABT 93 § 46 til Voldgiftsnævnet. På baggrund af parternes juridiske tvistigheeder og karakteren heraf,  blev man imidlertid enige om, at det var nødvendigt, at sagen skulle behandles i en egentlig voldgiftssag. På den baggrund trak garanten begæringen tilbage, hvorefter bygherren i 2013 indledte en voldgiftssag ved indlevering af klageskrift til Voldgiftsnævnet.

Klageskriftet blev imidlertid indgivet senere end tre år efter etårs gennemgangen, og garanten gjorde derfor gældende, at mangelskravet, som garantitrækket var funderet på, var helt eller delvist forældet.

Et afgørende spørgsmål for Voldgiftsnævnet var derfor, om forældelsesfristen i den mellemliggende periode var blevet afbrudt.

Voldgiftsretten kom frem til, at der indleveringen af  begæringen om sagkyndig beslutning i medfør af ABT 93 § 46 var iværksat, ”hvad der skal gøres for at sætte sagen i gang”, og at forældelsesfristen dermed var afbrudt rettidigt inden indlevering af klageskriftet. Mangelskravet var således ikke forældet, og bygherren fik derfor medhold i sin påstand om udbetaling under garantien.


Bech-Bruuns kommentarer

Der ses ikke tidligere offentliggjort rets- eller voldgiftspraksis, der tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt indlevering af anmodning om sagkyndig beslutning  kan afbryde forældelsesfristen. Kendelsen bidrager således til forståelsen af rækkevidden af forældelseslovens § 16, stk. 3, og underbygger de hiditidige antagelser i dele af litteraturen på området.

Under alle omstændigheder er det dog centralt, at man som bygherre er opmærksom på forældelsesreglerne, da man i modsat fald risikerer, at et mangelskrav fortabes som følge af forældelse. Det kan man dog undgå, eksempelvis hvis man indgår en aftale om at suspendere forældelsesfristen, når både entreprenøren og garanten indgår som parter. Herved kan man forsøge at løse tvisten, uden bygherren risikerer, at mangelskravet bliver forældet, inden tvisten eventuelt senere bliver indbragt for Voldgiftsnævnet.

 [layerslider id="63"]

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?
Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?
18/06/2021
Fast ejendom og entreprise
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
18/05/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Kan en skønserklæring anfægtes?
Kan en skønserklæring anfægtes?
12/03/2021
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted