Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Et år med GDPR

Horten
03/06/2019
Et år med GDPRDet er nu ét år siden, databeskyttelsesforordningen - også kendt som GDPR - trådte i kraft. Hortens eksperter i persondata giver her et overblik over de vigtigste compliance-indsatser for organisationer, de væsentligste afgørelser efter de nye regler, bødeniveauer og nye tiltag fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd.


Fokusområder til løbende compliance


Mange havde gjort en stor indsats for at blive klar til den 25. maj 2018. For at sikre løbende compliance med GDPR-reglerne efter 25. maj 2018 bør følgende områder have fokus:

 • Løbende opdatering af GDPR-dokumentationen: Kontroller løbende, om der sker ændringer i din organisation, som nødvendiggør opdatering af GDPR-dokumentation, for at den er dækkende og fyldestgørende.

 • Passende sikkerhedsniveau – fokus på risikoanalyser, konsekvensanalyser, privacy by design og sikkerhedsforanstaltninger: Udarbejd og opdater risikoanalyser, som danner grundlag for jeres fastsættelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Husk også at vurdere, om I er underlagt de nye krav om konsekvensanalyse, og udarbejd i givet fald en sådan/sådanne, ligesom kravet til privacy by design skal følges ved behandling af personoplysninger.

 • Awareness og egen kontrol: Skab awareness hos alle i jeres organisation om GDPR-reglerne og interne retningslinjer herom, og sørg for at have et årshjul, der sikrer, at I får udført egen kontrol af overholdelse af reglerne – og dokumentér dette.

 • Kontrol af databehandleraftaler: Hvis I anvender databehandlere – hvilket stort set alle organisationer gør – skal I sørge for at kontrollere, at databehandlerne overholder de indgåede databehandleraftaler. Hvis I ikke allerede har fastlagt og aftalt, hvordan denne kontrol skal ske, så beslut på hvilken måde I vil udføre kontrollen.

 • Hold dig opdateret om ny praksis og vejledninger: Da retstilstanden fortsat mangler at blive fastlagt på visse områder, bør I følge med i udviklingen af praksis fra Datatilsynet og europæiske databeskyttelsesmyndigheder. Se også de typesituationer, hvor der sker sikkerhedsbrud, og vurdér hvordan I forebygger sådanne i jeres organisation.Praksis fra DatatilsynetTaxaselskab indstillet til GDPR-bøde på 1,2 mio. kr.


Datatilsynet har politianmeldt Taxa 4x35 for manglende overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og har samtidig indstillet selskabet til en bøde på 1,2 mio. kr.

Taxa 4x35 er det første selskab, som Datatilsynet har politianmeldt for brud på forordningen. Datatilsynet var i oktober 2018 på tilsynsbesøg hos virksomheden og kunne i den forbindelse konstatere, at Taxa 4x35 på flere punkter ikke overholdt reglerne i forordningen. Læs mere her.


Datatilsynet meddeler forbud til TDC


Datatilsynet har meddelt TDC et midlertidigt forbud. En person havde til Datatilsynet klaget over YouSee/TDC's optagelse af en telefonsamtale, som klageren havde med en af TDC's kundekonsulenter, uden at klager havde givet samtykke til optagelsen.

TDC optog samtalerne med henblik på uddannelse, men Datatilsynet understregede, at der ikke fandtes nogen konkrete omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af tilsynets praksis om, at optagelse og lagring af telefonsamtaler til uddannelsesmæssige formål som udgangspunkt kræver samtykke fra dem, der bliver registret oplysninger om, hvorfor TDC fandtes at have behandlet personoplysninger i strid med artikel 6, stk. 1. Læs afgørelsen fra Datatilsynet her.


Datatilsynet uddeler alvorlig kritik og påbud til Rejsekort A/S


Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Rejsekort A/S ikke har foretaget berigtigelse af oplysninger om en klagers rejselokationer, og alvorlig kritik af, at rejsekortsystemet ikke kan foretage berigtigelse af urigtige lokalitetsoplysninger i overensstemmelse med artikel 16.

Rejsekort A/S fandtes desuden ikke at lette udøvelse af de registreredes rettigheder, jf. artikel 12, og i tilstrækkelig grad at opfylde de grundlæggende principper om gennemsigtighed, dataminimering og rigtighed i artikel 5.

Datatilsynet har udstedt et påbud til Rejsekort A/S om, at Rejsekort A/S inden 15. juli 2019 skal komme med en beskrivelse af, hvordan de vil bringe behandlingen af lokalitetsoplysninger i overensstemmelse med forordningen. Læs afgørelsen fra Datatilsynet her.


Datatilsynet har meddelt alvorlig kritik


Herudover har Datatilsynet meddelt alvorlig kritik i en række sager. Bl.a. har Datatilsynet udtalt alvorlig kritik af, at Wash World ikke har behandlet en registrerets anmodning om indsigt i tv-overvågningsoptagelser i overensstemmelse med forordningen, idet anmodningen blev afvist med den begrundelse, at der var andre personer med i optagelserne. Det er Datatilsynets opfattelse, at dataansvarlige ikke kan afvise en anmodning om indsigt i tv-overvågning pga. optagelse af andre personer, men den dataansvarlige skal sløre eller beskære optagelsen. Læs afgørelsen fra Datatilsynet her.

Fredericia Gymnasium har også fået alvorlig kritik, efter gymnasiet brugte programmet Examcookie til at overvåge elevernes computeraktivitet under eksamen for at sikre, at der ikke blev snydt. Datatilsynet fandt, at gymnasiet ikke i tilstrækkelig grad havde redegjort for, at behandlingen var tilstrækkelig, relevant og indsamlingen begrænset til det nødvendige. Desuden havde gymnasiet ikke iagttaget oplysningspligten, og tilsynet fandt herefter, at Fredericia Gymnasium ikke havde overholdt forordningens artikel 5, stk. 1, litra c om dataminimering og artikel 13. Læs afgørelsen fra Datatilsynet her.


Bødepraksis fra øvrige tilsynsmyndighederCNIL giver GDPR-bøde til Google på EUR 50 mio.

Det franske datatilsyn har i januar 2019 givet den hidtil største bøde efter forordningen til Google, for ikke at opfylde forordningens krav om gyldigt samtykke (samtykket var hverken informeret, utvetydigt eller tilstrækkelig specifikt), gennemsigtighed og information i forbindelse med målrettet markedsføring over for brugere, som oprettede en Google-konto. Google har klaget over afgørelsen, som nu skal behandles ved de franske domstole. Læs afgørelsen fra CNIL her.


Det norske datatilsyn varsler en bøde på NOK 2 mio. til Oslo Kommune


Det norske datatilsyn har varslet en bøde på 2 millioner norske kroner til Oslo Kommune vedrørende en app, Skolemelding, som er udviklet til brug i Osloskolen. Det har været muligt for uvedkommende at logge sig ind på systemet som autoriserede brugere og dermed få adgang til personoplysninger om elever (cirka 63.000), ansatte og andre personer tilknyttet Osloskolen. Det var desuden muligt for forældre og andre, der skulle kommunikere gennem appen, at formidle følsomme oplysninger via et fritekstfelt. Tilsynet udtalte, at afkrydsningsfelter eller drop down-menuer ville være bedre til at tage hensyn til kravet om privacy by design. Tilsynet lagde også vægt på, at der ikke inden app'ens lancering blev foretaget tilstrækkelige tests.


Polens tilsynsmyndighed: GDPR-bøde på EUR 220.000


Den polske tilsynsmyndighed har givet en bøde på ca. 220.000 euro til virksomheden Bisnode. Virksomheden indhentede oplysninger gennem offentlige registre og behandlede oplysningerne med et kommercielt sigte og informerede kun de personer, som de havde e-mailadresserne på, og forklarede den manglende information til de resterende ca. 6 millioner registrerede personer med de store omkostninger, som det ville kræve. Tilsynsmyndigheden fandt, at GDPR artikel 14 var overtrådt.


Litauens tilsynsmyndighed: Virksomhed får GDPR-bøde på EUR 61.500


Den litauiske tilsynsmyndighed har givet virksomheden MisterTango UAB en bøde på 61.500 euro for et GDPR-brud, som indebar overtrædelse af reglerne i artikel 5, 32 og 33. Tilsynet fandt, at virksomheden indsamlede flere oplysninger end nødvendigt, idet der blev indsamlet mere detaljerede bankoplysninger end nødvendigt, og bl.a. mere end 9.000 skærmbilleder af kunders bankoplysninger blev uberettiget offentliggjort i flere dage, ligesom virksomheden ikke overholdt 72-timers reglen om anmeldelse af sikkerhedsbrud. Det blev også fundet, at virksomheden ikke havde tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering.


Maltas tilsynsmyndighed: Bøde på EUR 5.000 til Lands Authority


Maltas datatilsyn blev informeret om et sikkerhedsbrud 13. november 2018 og indledte herefter en undersøgelse af Lands Authoritys sikkerhedsforanstaltninger. Myndigheden gav 18. februar 2019 Lands Authority en bøde på 5.000 euro for overtrædelse af forordningens artikel 32, da Lands Authoritys online platform ikke havde tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Bøden blev fastlagt under hensyntagen til Lands Authoritys samarbejde i forbindelse med sagen.


Den hollandske tilsynsmyndighed: Retningslinjer for bødeniveauet


Tilsynsmyndigheden i Holland har udgivet sine retningslinjer for bødeniveau efter forordningen. Retningslinjerne indeholder flere forskellige systemer med mellem tre og fire kategorier samt bilag med forordningens artikler og dertil hørende "bødekategori".

Retningslinjerne indeholder ikke svar på, præcis hvordan man kategoriserer et brud, men retningslinjerne indeholder en liste med faktorer, som er relevante, når alvoren af et brud skal vurderes.


Andre nyheder fra Datatilsynet og det Europæiske Databeskyttelsesråd


Vejledende principper om dataansvar for konsulenter og vikarer

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, hvoraf fremgår, at vikarer (når de agerer på linje med andre medarbejdere) ofte ikke vil blive anset som selvstændige dataansvarlige eller databehandlere, men som en del af den dataansvarliges juridiske enhed, hvorimod eksterne konsulenter omvendt ofte vil blive anset som selvstændige dataansvarlige eller databehandlere. Læs de vejledende principper her.


Ny tekst fra Datatilsynet ser nærmere på kravene til sletning


Datatilsynet har opdateret sin tekst vedrørende sletning, hvor der blandt andet er tilføjet en række konkrete råd om sletning. Datatilsynet anbefaler navnlig disse seks tiltag:

 • Tag stilling til slettefrister for de forskellige personoplysninger, der behandles med baggrund i behandlingens formål.

 • Dokumentér de fastsatte slettefrister.

 • Vær opmærksom på lovmæssige krav, som kan påvirke slettefristerne.

 • Fastlæg og dokumentér en procedure for sletning.

 • Fastlæg og dokumentér en procedure for opfølgning på, at sletning forløber som forventet.

 • Tænk sletning ind i behandlingen, så behandlingen indrettes således, at eventuelle forskellige slettefrister kan opfyldes på en hensigtsmæssig måde i forhold til systemet, der anvendes. Læs Datatilsynets tekst om sletning her.


 

Datatilsynets endelige liste over situationer, hvor der altid skal udarbejdes en konsekvensanalyse

Datatilsynet har udgivet sin endelige liste over de typer af behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om konsekvensanalyse. Listen skal læses i sammenhæng med Artikel 29-gruppens retningslinjer WP248. Se den endelige liste fra Datatilsynet her.


Samspillet mellem databeskyttelsesforordningen og ePrivacy-direktivet


Datatilsynet har i en nyhed orienteret om, at tilsynet sammen med de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder er i gang med at afklare samspillet mellem databeskyttelsesforordningen og ePrivacy-direktivet og forventer, at der vil komme nærmere afklaring på området i første halvdel af 2019.

I den sammenhæng offentliggjorde Det Europæiske Databeskyttelses Råd efter det ottende plenarmøde en udtalelse om samspillet mellem forordningen og direktivet. Udtalelsen har til formål at skabe klarhed over de situationer, hvor forordningen og direktivet overlapper. EDPB gør det klart, at i tilfælde hvor ePrivacy-direktivet har en særlig regel, da er det direktivet, der gælder, idet direktivet har karakter af "lex specialis". Læs Databeskyttelsesrådets udtalelse her.

 
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Tredjelandsoverførsler og den nye aftale med USA
Vi sætter fokus på overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande, herunder overførsler til USA baseret på den nye aftale mellem EU og USA.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
Privat organisation indstilles til bøde på mindst 15 millioner kroner
01/02/2024
Persondata
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
Det bør alle gøre lige nu – manglende GDPR-kontrol førte til politianmeldelse og forventet bøde på mindst 1.500.000 kr.
08/02/2024
Persondata, Kontraktret, Compliance
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
Et vink med en vognstang om, at der skal føres tilsyn med databehandlere
12/02/2024
Persondata, Compliance
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
Hvornår har I sidst ført tilsyn med jeres databehandlere?
20/02/2024
Persondata
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
Implementeringen af NIS2-direktivet bliver forsinket
20/02/2024
Compliance, EU-ret, Persondata
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
AI-forordningen er endelig på plads – hvad nu?
19/02/2024
Persondata, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted