Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder

Kromann Reumert
19/11/2021
Generationsskifte: Ny rapport om værdiansættelse af familievirksomheder
Kromann Reumert logo
Skatteministeriet har den 17. november 2021 offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvordan værdiansættelsen ved generationsskifte af familievirksomheder bliver mere retvisende i forhold til virksomhedernes handelsværdi. Det kan du læse mere om her.

I forbindelse med finansloven 2020 aftalte et flertal i Folketinget at nedsætte en ekspertgruppe, som skulle analysere ændringer i de eksisterende beregningsregler, der vedrørte værdiansættelse af virksomheder, og foreslå, hvordan reglerne kan forbedres. Nu har ekspertgruppen overgivet sine anbefalinger til skatteministeren.


I dag gælder to cirkulærer, som i sammenhæng giver et vejledende udgangspunkt for værdiansættelse af virksomheden ved blandt andet et generationsskifte i familien. "Aktiecirkulæret" regulerer de situationer, hvor handelsværdien af unoterede aktier ikke kendes, for eksempel fordi aktierne i selskabet ikke har været omsat. Efter hjælpereglen i aktiecirkulæret skal substansværdien først opgøres. Substansværdien svarer til summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet fratrukket gældsposterne. Hertil lægges virksomhedens goodwill, som værdiansættes efter "goodwillcirkulæret". I goodwillcirkulæret beskrives en vejledende model for beregning af værdien af goodwill ved handler mellem interesseforbundne parter.


 Den nye rapports anbefalinger vedrører udelukkende disse cirkulærer, som ekspertgruppens flertal foreslår enkelte justeringer til:

1. Forbedrede skematiske regler

Ekspertgruppens flertal anbefaler to justeringer af de skematiske regler for værdiansættelse i de nuværende cirkulærer. Det sker for at gøre værdiansættelsen ifølge de skematiske regler mere retvisende i forhold til virksomhedernes handelsværdi og derved øge deres anvendelighed:


1.1. Vejledning i forhold til fastsættelse af levetiden på goodwill på baggrund af virksomhedens omsætningsvækst og afkast på investeret kapital i de seneste år.


Vejledningen foreslås, fordi levetiden på goodwill indgår i værdiansættelsesmetoden efter goodwillcirkulæret. Fastsættelsen af levetiden har derfor betydning for den endelige værdiansættelse.


1.2. I goodwillcirkulæret er der indarbejdet en implicit såkaldt "henfaldsrate" på goodwill. Den forudsætter, at afkastet på virksomhedens goodwill reduceres lineært over den forudsatte levetid og til sidst helt bortfalder. Goodwillværdien reduceres dermed.


Ekspertgruppen foreslår, at henfaldsraten på goodwill fjernes, så den beregnede goodwill forhøjes. Det skulle bringe de skønnede værdier af virksomhederne tættere på handelsværdien.


2.  Tilbageførsel af provenu

De foreslåede justeringer vurderes med stor usikkerhed til umiddelbart at medføre et merprovenu for staten på ca. 300 mio. kr. For at holde justeringerne provenuneutrale forslår ekspertgruppen en tilbageførsel af provenuet til virksomhederne.


Ekspertgruppen vurderer, at den mest simple måde at tilbageføre merprovenuet er, at virksomhedens beregnede værdi skal nedskrives med 30 pct. af virksomhedens skønnede goodwill og andre immaterielle aktiver ved beregning af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed. Nedslaget gives alene ved beregning af bo- og gaveafgift og vedrører dermed ikke skattemæssige værdiansættelser i andre situationer.


Nedslaget vurderes at modsvare det skønnede merprovenu på ca. 300 mio. kr. som følge af de anbefalede justeringer ovenfor.


Ekspertgruppen bemærker, at der også findes andre muligheder for at tilbageføre merprovenuet, for eksempel et bundfradrag eller en forhøjelse af passivposten ved succession.


Ekspertgruppen understreger, at anbefaling 1 og 2 skal ses i sammenhæng.


3. Øget forudberegnelighed

Ekspertgruppens flertal anbefaler, at det i cirkulærerne anføres, at de som udgangspunkt kan forventes at kunne anvendes i bo- og gaveafgiftssager.


Ved generationsskifte af eksempelvis store selskaber eller virksomheder, som i de foregående år har haft en høj vækst og/eller højt afkast af den investerede kapital, må skatteyder forvente at skulle efterprøve værdien beregnet ved cirkulærerne ved hjælp af en anden metode, for eksempel multipelanalyse eller Discounted Cash Flow (DCF).


Store selskaber er selskaber, hvor to af nedenstående tre kriterier er opfyldt i to på hinanden følgende regnskabsperioder:


  • Mere end 250 ansatte
  • Omsætning over 313 mio. kr.
  • Balancesum på mere end 156 mio. kr.


Ekspertgruppen bemærker, at det er op til Skattestyrelsen at godtgøre, hvis cirkulærerne ikke kan anvendes i konkrete tilfælde.


Ekspertgruppen har ikke kunnet blive enige om en fælles anbefaling, og en ekspert har afgivet sine egne anbefalinger.


Hele ekspertgruppens rapport kan læses her.


Anbefalingerne vil nu blive behandlet af Skatteministeriet med henblik på at se nærmere på anbefalingernes økonomiske og lovgivningsmæssige konsekvenser. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
20/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted