Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Nu bliver det nemmere at overholde GDPR-lovgivningen
TVC Advokatfirma logo
Nu bliver det nemmere at overholde GDPR-lovgivningen
Datatilsynet har netop offentliggjort et katalog over sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre et passende sikkerhedsniveau i virksomheder og myndigheders overholdelse af GDPR-lovgivningen.
I går
Immaterialret
Afvisning af anke i sag om opsigelse af boliglejemål
Bech Bruun logo
Afvisning af anke i sag om opsigelse af boliglejemål
Afvisning af anke i sag om opsigelse, da der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i boligretten.
I går
Fast ejendom og entreprise
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
Focus Advokater logo
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
Der har - særligt siden 2016 - været afsagt en række domme om det såkaldte værdiansættelsescirkulære. Den 8. september 2023 kunne Vestre Landsret tilføje endnu en i rækken af afgørelser om cirkulæret. Dommen er interessant, bl.a. fordi den fastslår, at næringsdrivende, der handler med fast ejendom som udgangspunkt også kan overdrage ejendomme til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, når overdragelsen sker inden for gaveafgiftskredsen – typisk forældre til børn. Dommen fastslår - og gentager desuden praksis - hvorefter risikoen for at ejendomsvurderingerne ikke er fulgt med tiden og derfor ikke er retvisende for ejendommenes reelle værdi som udgangspunkt ligger hos Skattestyrelsen. Sagen er indbragt for Højesteret.
I går
Skatte- og afgiftsret
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Bech Bruun logo
Nyt udkast til forslag om ændringer af lejeloven
Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 9. november 2023 fremsat et lovforslag, som blandt andet præciserer en række utilsigtede ændringer ved den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2022, men som derudover også indeholder forslag til ændringer af tilbudspligtsreglerne.
01/12/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
IUNO logo
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Virksomheder og forsikringsselskaber kan stoppe udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de på forsvarligt grundlag laver et rimeligt skøn over medarbejderens fremtidige erhvervsevnetab samt betaler erstatning. Højesteret har i to nye sager slået fast, at det både gælder i sager, der udelukkende er omfattet af erstatningsansvarsloven (rene EAL-sager) og i sager omfattet af arbejdsskadesikringsloven (differencekravssager).
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nye tærskelværdier for 2024 - 2025
Focus Advokater logo
Nye tærskelværdier for 2024 - 2025
Europa-Kommissionen offentliggjorde den 16. november 2023 de nye tærskelværdier i danske kroner for 2024 og 2025. De træder i kraft den 1. januar 2024 og gælder offentlige udbud offentliggjort efter denne dato. Læs mere om tærskelværdiernes betydning her.
01/12/2023
Udbud
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
TVC Advokatfirma logo
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Der er divergerende opfattelser af, hvorvidt cirkulæreværdien kan anvendes på næringsejendomme, og nu er Vestre Landsret i en nyere dom kommet med bidrag til fastlæggelsen af dette spørgsmål.
01/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Hvornår har en underleverandør retlig interesse i at klage?
Kromann Reumert logo
Hvornår har en underleverandør retlig interesse i at klage?
Hvilke krav skal en potentiel underleverandør opfylde for at være klageberettiget i en sag? Det har Klagenævnet taget stilling til i en sag, hvor underleverandøren mente, at ordregiver stillede et usagligt krav, som forhindrede underleverandøren i at deltage som underleverandør.
01/12/2023
Udbud
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Bech Bruun logo
Ny højesteretsdom om lejernes partsstatus i sag om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse
Lejerne i en udlejningsejendom var parter i sag ved huslejenævnet, hvor udlejer havde anmodet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Hulgaard Advokater logo
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Skatterådet har i et nyt offentliggjort bindende svar taget stilling til energibeskatningen af overskudsgas fra en pyrolyseproces.
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
IUNO logo
Omplacering forsøgt med lys og lygte
To Senior Project Engineers blev opsagt efter at have arbejdet i en teknologivirksomhed i 20 og 33 år. Opsigelserne var begrundet i virksomhedens økonomiske situation. Afskedigelsesnævnet fandt, at der på opsigelsestidspunktet ikke var andre stillinger, som de to medarbejdere kunne omplaceres til. Det var derfor lovligt at opsige dem trods deres høje anciennitet.
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Bech Bruun logo
Lejers indtægter fra kontrolafgifter fra parkeringsplads skulle indgå i markedslejevurdering
Lejer havde ikke løftet bevisbyrden for, at den gældende leje væsentligt oversteg markedslejen, da skønsmanden ikke havde haft kendskab til størrelsen på lejers indtægter fra kontrolafgifter, da skønserklæringen blev udarbejdet.
30/11/2023
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Kromann Reumert logo
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om ændring af den danske liste over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger, blev sendt i høring den 20. november 2023. Lovforslaget kan få betydning for virksomheder, som har aktiviteter i Antigua og Barbuda, Belize eller Seychellerne.
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
Hulgaard Advokater logo
Investorfradrag for private investorer: Investeringer i unoterede selskaber
​Foretager du på egen hånd investeringer i unoterede aktier og anparter, kan du i denne artikel få beskrevet reglerne og mulighederne i hovedtræk.
28/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret
Lejer fortabte retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse
Bech Bruun logo
Lejer fortabte retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse
Idet lejer ikke havde iagttaget fristerne i Erhvervslejelovens § 67, fortabte lejer retten til erstatning i forbindelse med udlejers opsigelse af lejemålet.
28/11/2023
Fast ejendom og entreprise
Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys
Bird & Bird logo
Anvendelse af kunstig intelligens i et dataretligt lys
Kunstig intelligens (AI) er i konstant udvikling, og det kan være en udfordring at følge med i, hvad der er muligt, tilladt, og hvor grænserne går. Mens vi venter på klare retningslinjer fra EU-Kommissionen, har Datatilsynet udarbejdet en vejledning specifikt rettet mod offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens. Vejledningen fokuserer især på at sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne i hele processen fra udvikling til brug af en AI-løsning, uden at bremse udviklingshastigheden, men samtidig sikre sikker behandling af borgernes personoplysninger.
28/11/2023
Persondata, IT- og telekommunikation
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Kromann Reumert logo
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Om sagenLyreco SAS ("Lyreco") anmeldte den 24. august 2022 opkøbet af Lion Danmark I ApS ("Lomax"). Begge virksomheder driver virksomheder i form af one-stop-shop inden for kontorforsyning, herunder eksempelvis ...
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen fastlog ved sin afgørelse den 18. oktober 2023, at EU-Kommissionens bøder til de to farma-selskaber Cephalon og Teva var berettiget. De to selskaber var blevet pålagt bøder på over 60 mio. EUR for at have overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at indgå et patentforlig, der indeholdt klausuler, der havde konkurrencebegrænsende formål.
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Implementering af CSRD i dansk ret
Bech Bruun logo
Implementering af CSRD i dansk ret
Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til lovforslag til implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i dansk ret i høring.
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Nu kører ESG-toget
WTC advokaterne logo
Nu kører ESG-toget
Den 1. januar 2024 træder de første ESG-krav i kraft for de største børsnoterede virksomheder. Kravene vil dog påvirke langt flere virksomheder ned i værdikæderne – muligvis også din.
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
TVC Advokatfirma logo
Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024
Skatterådet har nu fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse for 2024 og de stiger igen
24/11/2023
Skatte- og afgiftsret
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Kromann Reumert logo
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udlændingebekendtgørelsen opdateres med en ny regel, der træder i kraft den 17. november 2023, og som fritager visse medarbejdere for kravet om arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. En medarbejder ansat i et udenlandsk selskab, der kommer til Danmark for at arbejde i et koncernforbundet selskab, fritages nu for kravet om arbejdstilladelse, såfremt medarbejderen alene arbejder i Danmark i en kort periode. Det er et krav, at arbejdet maksimalt omfatter to arbejdsperioder af hver højst 15 dage inden for en periode af 180 dage.
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
Bird & Bird logo
Data Act - Dataadgang versus IP-rettigheder
Der er et stort, uforløst potentiale i den europæiske dataøkonomi. EU vedtog derfor i 2020 en strategi, der har til formål at realisere dette potentiale og gøre EU til frontløber i det datadrevne samfunds tidsalder. Som led i realiseringen af denne strategi blev der tidligere i år opnået politisk enighed om en ny forordning (”Data Act”), der skal skabe de lovgivningsmæssige rammer for denne strategi.
23/11/2023
Immaterialret, Persondata
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Bech Bruun logo
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Vestre Landsret har for nyligt afsagt dom i en retssag, der angik omstødelse af pant for gammel gæld i et løbende kreditmellemværende. I denne nyhed giver vi et resume af konkurslovens § 70, stk. 1, 1. led om pant for gammel gæld og en opdatering på dommens betydning for omstødelse af pantsætninger til sikkerhed for løbende kreditmellemværender, foretaget senere end tre måneder før fristdagen.
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted