Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
JURIDISKE NYHEDER

Seneste nyt fra landets førende eksperter

Seneste nyheder

Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter
Hulgaard Advokater logo
Ny lovændring: Rentetilskrivning på moms og afgifter
Folketinget har for nyligt vedtaget en lovændring af opkrævningsloven, hvorefter der vil ske rentetilskrivning på indsendte efterangivelser på moms og afgifter. Dette kommer til at få stor indflydelse på, hvordan virksomheder skal håndtere deres processer og sikre fuldstændig overholdelse af reglerne i første hug.
24/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
IUNO logo
Spænd selen - Hasarderet gaffeltruckkørsel var selvforskyldt
Hvor går grænsen for virksomheders instruktionspligt? Retten kom i en ny sag frem til, at virksomheden ikke havde tilsidesat sin instruktionspligt over for en medarbejder med gaffeltruckerfaring. Medarbejderen havde været ude for en alvorlig ulykke, fordi han tilsidesatte basale sikkerhedshensyn under kørslen.
23/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
IUNO logo
Hollandsk torpedo rammer dansk sag
Husker du på, at det kan være afgørende hvor en international sag bliver afgjort? Østre Landsret har netop afsagt en dom af stor betydning for alle dem som arbejder med CMR-transport og claims. Retten afviste sagen, der var sammenhængende med en sag i Holland, i stedet for at udsætte den.
23/06/2022
Transportret, Retssager og voldgift
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
IUNO logo
Bankdirektør slap for at betale ved kasse 1
En bank led store tab på en række lån givet før finanskrisen. Banken gik konkurs i starten af 2009, og Finansiel Stabilitet lagde sag an mod blandt andet bankens direktør for et stort millionbeløb. Højesteret afviste, at direktøren var personligt ansvarlig for bankens store tab. Ingen af lånene som sagen drejede sig om, havde nemlig været uforsvarlige eller medført en opfølgningspligt fra direktørens side.
22/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
TVC Advokatfirma logo
Ejendomsværdiskat nedsat til 0 kr.
Skattestyrelsen havde anset klageren for pligtig til at betale ejendomsværdiskat af dennes ejendom, men det blev ændret af Landsskatteretten.
22/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Den Europæiske Unions domstol tager stilling til fortolkning af direktiv 2008/95/EF i ny afgørelse
Bech Bruun logo
Den Europæiske Unions domstol tager stilling til fortolkning af direktiv 2008/95/EF i ny afgørelse
I afgørelsen C-112/21 tager Den Europæiske Unions domstol stilling til fortolkningen af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.
22/06/2022
Immaterielret
Svenske tobaksafgifter går op i røg
IUNO logo
Svenske tobaksafgifter går op i røg
Tobakstågerne er lettet i Sverige. Efter lang tids uvished står det efter en dom fra Högsta Domstolen nu klart, at en vejtransportør ikke skal erstatte tobaksafgifter ved tyveri af tobak under en CMR-transport.
22/06/2022
Transportret
Uheldig softwareopdatering gav tusinder af ansatte adgang til jobansøgninger
IUNO logo
Uheldig softwareopdatering gav tusinder af ansatte adgang til jobansøgninger
En softwareopdatering på et universitets HR-system nulstillede systemets rettighedsstyring. Det betød, at alle universitetets tusinder af ansatte pludselig kunne se over 400 jobansøgninger i systemet. Softwareopdateringen var ikke blevet testet før den var taget i brug, og det mente Datatilsynet var for dårligt. Fejlen var et brud på pligten til at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau under databeskyttelsesreglerne.
20/06/2022
Persondata, Ansættelses- og arbejdsret
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
Kromann Reumert logo
Landmark decision from the Danish Maritime and Commercial High Court
On 17 June 2022, the Danish Maritime and Commercial High Court delivered a landmark decision dismissing for formal reasons Novartis' requests for preliminary injunction and order based on a pending European patent application.
20/06/2022
Life Science & Health Care, Immaterielret, Konfliktløsning
De vedtagne ændringer til udbudsloven
Bird & Bird logo
De vedtagne ændringer til udbudsloven
Lovforslag til ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og tilbudsloven er nu endeligt vedtaget. Bird & Bird afholdte i den forbindelse et gratis seminar, hvor der blev kigget nærmere på disse ændringer og deres betydning for såvel tilbudsgivere som ordregivere.
20/06/2022
Udbud
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Kromann Reumert logo
Mulighed for at benytte udtryk som "bæredygtig" og "bæredygtighed" i navnet på artikel 8-fonde
Fonde, der blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika og derfor offentliggør oplysninger til investorer efter artikel 8 i Disclosureforordningen, vil kunne navngives med udtryk som "bæredygtig", når visse dele af fondens investeringer bidrager til miljømæssige eller sociale mål.
17/06/2022
Finansiering og bankret, Øvrige
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Hvornår hæfter man for selvstændigt virkende 3. mand?
Domstolene er over de senere år blevet mere tilbøjelige til at pålægge hvervgiver et hæftelsesansvar for selvstændigt virkende hvervtager.
17/06/2022
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
TVC Advokatfirma logo
Er du blevet sigtet af Skattestyrelsen?
Flere skatte- og afgiftsydere oplever at modtage en sigtelse fra Skattestyrelsen, hvorved det konstateres, at de er under mistanke for at have gjort noget strafbart.
17/06/2022
Skatte- og afgiftsret, Strafferet, Øvrige
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
WSCO Advokatpartnerselskab logo
Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. juni 2022: Vognmands CMR-ansvar ophørte, da han overgav gods til en redningstjeneste efter et færdselsuheld, men speditøren var fortsat ansvarlig.
Sagens omstændigheder:En dansk producent af fiskefoder solgte 48 ...
16/06/2022
Transportret
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelse og retningslinjer
Europa-Kommissionens nye vertikale gruppefritagelsesforordning og retningslinjer for vertikale begrænsninger trådte i kraft den 1. juni 2022. Få overblik over de mest relevante elementer i den nye regulering af vertikale aftaler.
16/06/2022
Konkurrenceret
Hvor langt rækker ordregivers pligt til at udligne hidtidige leverandørers konkurrencefordele?
Kromann Reumert logo
Hvor langt rækker ordregivers pligt til at udligne hidtidige leverandørers konkurrencefordele?
Hvis den eksisterende leverandør har en (måske klar?) konkurrencefordel − eksempelvis på grund af indgående kendskab til faktiske forhold på lokationen, hvor ydelsen skal leveres − så skal fordelen så vidt muligt udlignes. Men hvor langt skal ordregiver gå? Det spørgsmål berører Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse om Region Sjællands udbud af mobiltele-foni.
15/06/2022
Udbud
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Kromann Reumert logo
Danmark åbner døren for Den Europæiske Anklagemyndighed
Folketinget har den 9. juni 2022 givet danske myndigheder adgang til udvidet samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed, som herefter får mulighed for at få foretaget ransagninger hos virksomheder i Danmark i forbindelse med eksempelvis bestikkelsessager, som vedrører EU-midler. Samarbejdet lovfæstes i retsplejelovens § 107 a, der dermed lapper det hul, det danske retsforbehold har givet i forhold til sager om blandt andet EU-svig.
15/06/2022
Compliance, Strafferet, Internationale retsforhold, EU-ret
Ændring af udbudsloven - de væsentligste ændringer
Kromann Reumert logo
Ændring af udbudsloven - de væsentligste ændringer
Ændringsloven til udbudsloven er vedtaget, og de fleste ændringer træder i kraft allerede den 1. juli 2022. Hvad skal du være opmærksom på i praksis? Få et overblik over de væsentligste ændringer, der får betydning for dig som ordregiver eller tilbudsgiver.
15/06/2022
Udbud
Lovforslag om ændring af konkursloven vedtaget
Bech Bruun logo
Lovforslag om ændring af konkursloven vedtaget
Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget forslag til lov om ændring af konkursloven med henblik på indførelse af regler om forebyggende rekonstruktion samt en række andre ændringer, herunder implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv. Med lovændringen følger blandt andet et nyt, forebyggende rekonstruktionsinstitut for virksomheder med mulighed for tidligere indgriben og en mere forenklet proces med større valgfrihed for virksomheden.
14/06/2022
Insolvens og rekonstruktion
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Focus Advokater logo
Hvornår kan SKAT tilsidesætte en aftalt husleje?
Når man lejer en bolig ud til et familiemedlem, skal det ske på markedsvilkår, for at det ikke får skattemæssige konsekvenser. Men hvad er markedsvilkår – og hvornår kan skattemyndighederne få tilsidesat en aftale husleje. Og gælder det også, hvis man udlejer til en lav leje til en person, som man ikke er relateret til? Læs mere her.
14/06/2022
Lejeret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Markedsføring på sociale medier - bøde for krav om "tagging" i SoMe-konkurrencer
Kromann Reumert logo
Markedsføring på sociale medier - bøde for krav om "tagging" i SoMe-konkurrencer
En hyppigt anvendt metode blandt erhvervsdrivende til at udbrede kendskabet til deres brand er at afholde konkurrencer på sociale medier, og ofte stilles der krav om "tagging" af andre brugere i kommentarfeltet. Retten i Kolding har nu fastslået, at denne praksis er i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1 - også kendt som spamforbuddet. I det konkrete tilfælde fik virksomheden en bøde på 10.000 kr.
14/06/2022
E-handel og markedsføring, Øvrige
Ændring af udbudsloven vedtaget
Bech Bruun logo
Ændring af udbudsloven vedtaget
Et bredt flertal i Folketinget vedtog d. 9. juni 2022 en ny udbudslov, der gennemfører 34 ændringer i loven samt indeholder en række tilpasninger i tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. Vedtagelsen sætter punktum for den længe ventede tilpasning af lovgivningen inden for udbudsretten og byder på en række ændringer, der skal haves in mente, når der fremover indgås offentlige kontrakter.
14/06/2022
Udbud
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
IUNO logo
EU-Domstolen dømmer aldersgrænse ude
En formand for en arbejdstagerorganisation kunne ikke genopstille på grund af en aldersgrænse. EU-Domstolen slog fast, at aldersgrænsen er omfattet af det EU-retlige forbud mod at forskelsbehandle. Det er nu op til landsretten at tage stilling til den konkrette sag.
13/06/2022
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
EFSA-udtalelse: Sikkerheden ved cannabidiol som ny fødevare kan ikke fastslås
Bech Bruun logo
EFSA-udtalelse: Sikkerheden ved cannabidiol som ny fødevare kan ikke fastslås
I en nylig offentliggjort udtalelse fremlægger Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) de huller og usikkerheder, der gælder for den nuværende viden om cannabidiol (CBD) som ny fødevare. Europa-Kommissionen har fastslået, at CBD kan komme i betragtning som ny fødevare, og EFSA er i øjeblikket ved at gennemføre en risikovurdering af 19 ansøgninger. EFSA har imidlertid ved hjælp af disse risikovurderinger konstateret, at der på flere områder ikke er tilgængelige data, hvilket betyder, at man ikke kender eventuelle negative virkninger af CBD som ny fødevare. Som følge af den betydelige usikkerhedsfaktor er EFSA for nuværende ikke i stand til at fastsætte sikkerheden for CBD som ny fødevare.
13/06/2022
Life Science & Health Care
Viser de seneste 24 nyheder   |   Vælg et fagområde for at se ældre nyheder

Juridiske nyheder og artikler

Her på siden finder du juridiske nyheder og artikler fra landets førende juridiske eksperter. Disse artikler kan f.eks. indeholde beskrivelser af ny lovgivning, nye afgørelser fra domstolene eller være af mere generel karakter. De juridiske forhold, som vi alle er underlagt, ændrer sig løbende. Dette sker bl.a. via nye domme og afgørelser fra landets domstole, men også via vedtagelse af ny lovgivning. Noget ny lovgivning kommer direkte fra EU, mens anden lovgivning bliver vedtaget lokalt i DK. Hvert år fremsættes der bl.a. mere end 200 lovforslag i Folketinget og dertil skal yderligere lægges et større antal opdateringer af bekendtgørelser og andre vejledninger fra ministerier og styrelser mv. Du kan med andre ord være svært at være opdateret på hvilket regler der gælder for dig eller din virksomhed.

Hold dig nemt opdateret – Vi har samlet det vigtigste ét sted

Jurainfo samler de vigtigste juridiske nyheder fra landets førende eksperter ét sted. Du har mulighed for at filtrere i nyhederne, hvis du kun ønsker at se nyheder inden for et bestemt fagområde.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice

Du kan tilmelde dig vores fagspecifikke nyhedsservice, så du kun modtager det materiale der er relevant for dig. Du modtager herefter automatisk en notifikation, når der er nyheder inden for dit interesseområde. Det uanset hvilket advokathus eller specialist, der har omtalt området. Du kan løbende justere de fagområder, som skal være inkluderet i din nyhedsservice. Tilmeld dig her.

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo er meget mere end juridiske nyheder og artikler. Jurainfo er landets største juridiske online-platform og dermed din genvej til juridisk viden i form af juridiske artikler, kurser og arrangementer. Derudover har du mulighed for at søge blandt en række verificerede juridiske specialister, hvis du har brug for råd og vejledning inden for et bestemt område.

Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted